страница15/15
Дата22.08.2019
Размер3.33 Mb.

Системи протипожежного захисту


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об’єкті систему (кількість шлейфів, направлень, тощо)


Система протидимного захисту пройшла комплексне випробування, знаходиться в працездатному стані і готова до експлуатування, про що складено відповідний акт .

Найменування суб’єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування системи протидимного захисту

(адреса суб’єкта господарювання, № ліцензії та термін її дії, дата та термін дії договору на технічне обслуговування)

Систему протидимного захисту змонтовану в _________________________________________________

_________________________________________________________________________

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень в будинку, відомча належність, адреса)


вважати прийнятою до експлуатування як елемент загальної системи протипожежного захисту будинку з "__"______20__р

Голова комісії-представник замовника (забудовника ___________ _______________

М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії:

Монтувальна організація: ___________ ___________________

М.П. (підпис ) (прізвище та ініціали)
Обслуговуюча організація: ___________ ____________________

МП. (підпис) (прізвище та ініціали)


Держпожнагляд: : ___________ ____________________

МП. (підпис) (прізвище та ініціали)


V. Спостерігання за пожежною автоматикою об’єкта

Сигнал про спрацювання систем пожежної автоматики виведено на пульт пожежного спостерігання та прийому попереджень про несправність

_________________________________________________________________________ (найменування суб’єкта господарювання, що здійснює пожежне спостерігання, його адреса)

ліцензія серії ____ № ______________, що діє до _______________________.

Реєстраційний номер ППСН___________________________________________

Місцезнаходження ППСН_____________________________________________

Номер та термін дії договору на пожежне спостерігання:______________________

Найменування приладу-передавача сигналу__________________________________

Найменування суб’єкта господарювання, що здійснював монтаж системи передавання тривожних сповіщень

(адреса суб’єкта господарювання, серія та номер ліцензії, термін її дії)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
за проектом розробленим ________________________________________________, який пройшов експертизу та отримав позитивний експертний висновок від ____________________№_________________________.

Проведено тестування проходження сигналу "пожежна тривога", що надходить від об’єкта спостерігання до ОДС ОКЦ ГУМНС __________________________

_________________________________________________________________________

(канали зв’язку, час проходження сигналу по основному та резервному каналам тощо)


Голова комісії-представник замовника

(забудовника) ___________ ___________________

М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії:

Монтувальна організація: ___________ ___________________

М.П. (підпис ) (прізвище та ініціали)
Обслуговуюча організація: ___________ ____________________

МП. (підпис) (прізвище та ініціали)


Держпожнагляд: : ___________ ____________________

МП. (підпис) (прізвище та ініціали)


VI. Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

Систему пожежної автоматики у складі____________________________ змонтованої на об’єкті


_________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень в будинку, відомча належність, адреса)


сигнал про спрацювання яких виведено на ППСН № _______________ вважати прийнятою до експлуатування з "__"_________20__р

Голова комісії-представник замовника

(забудовника) ___________ ___________________

М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)


Члени комісії:

Монтувальна організація: ___________ ___________________

М.П. (підпис ) (прізвище та ініціали)
Обслуговуюча організація: ___________ ____________________

МП. (підпис) (прізвище та ініціали)


Держпожнагляд: : ___________ ____________________

МП. (підпис) (прізвище та ініціали)Примітка:

1.

До складу комісії залучаються всі організації які виконували монтажні роботи.
2.

Кількість екземплярів акта відповідає кількості членів комісії, але не менше трьох.
3.

Акти зберігаються на протязі експлуатування пожежної автоматики в організаціях, які представляють члени приймальної комісії.
4.

Підписи членів комісії завіряються печатками організацій, які вони представляють.
5.

Орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки здійснює прийняття системи протипожежного захисту в цілому, після закінчення монтування всіх систем на об’єкті та проводить перевірку роботи систем в комплексі.


Форма Ж.7
Повідомлення

В ________________________ о ____год.___хв. надійшло сповіщення про

(найменування підрозділу)

пожежу. О ____ год _____ хв. Бойовий розрахунок прибув до місця виклику


за адресою: ______________________________________.

(адреса об’єкту за якою прибув бойовий розрахунок)

По зовнішнім ознакам та за результатами проведеного огляду Вашого об’єкту ознак пожежі не виявлено.

О ___ год. ____хв. зафіксовано факт хибного виклику.


Начальник чергової варти ____________ ___________

(підпис) (П І Б)


Форма Ж.8
АКТ

встановлення факту хибного спрацювання

СПЗ

________________________________

(направляється керівнику (власнику)

_______________________________

об’єкта, на якому виникло хибне

_______________________________

спрацювання пожежної автоматики)

1.Найменування та місцезнаходження підприємства____________________________________________

2. Дата спрацювання пожежної автоматики:_________________________________________

3. Назва приміщень, що захищаються ____________________________________________________

4. Тип СПЗ: ______________________________________________________________________

5. Кількість сповіщувачів або зрошувачів, що спрацювали_______________________


6. Організація, що змонтувала систему_______________________________________________________

( вказується назва організації, номер ліцензії, наявність проекту та експертного висновку, рік введення системи до експлуатування)


7. Технічне обслуговування ________________________________________________________________________

( обслуговується ( вказується назва організації, номер ліцензії та номер договору на технічне _________________________________________________________________________

обслуговування) чи не обслуговується)

8. Ймовірна причина хибного спрацювання ___________________________________________________________

9. Кількість особового складу та пожежної техніки, задіяної при виїзді, кількість витраченого часу_______________________________________________________
10. Хто прибув з організації, що відповідає за проведення ТО, час прибуття, висновки обслуговуючої організації_______________________________________

___________________________________________________________


Представник замовника _______________ ________________
Представник пульта

пожежного спостерігання ______________ ________________


"___" ____________ 20 ___ р.Примітка:

цей акт складається у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та залишається у кожної із сторін.Форма Ж.9

КАРТКА ПУЛЬТА

№_______ від "____"________20__ року


Назва суб’єкта господарської діяльності:_______________________________

__________________________________________________________________


Серія, номер ліцензії та дата її видачі: \____\ \_________\ \__________\

(серія) (номер) (дата видачі)


Місцезнаходження _________________________________________________

__________________________________________________________________


Ідентифікаційний код юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної

особи-підприємця __________________________________
П.І.Б працівників підприємства, яким надано право доступу до БДС:

-_________________________________________________________________

-_________________________________________________________________
Види каналів зв’язку які використовуються для підключення до точки доступу:

- основні: __________________________________________________________

__________________________________________________________________
- резервні: _________________________________________________________

__________________________________________________________________


Посади та ПІБ осіб, яким необхідно надати коди доступу до БДС:

- _________________________________________________________________

-__________________________________________________________________

-__________________________________________________________________


____________ ______________ ____________

(Керівник підприємства) (підпис) (прізвище, ініціали)


М.П.
Додаток И.
(обов’язковий)
Опис інших функцій устатковання індикації.

Для систем пожежного спостерігання іншою (додатковою) функцією устатковання індикації є необхідність передачі тривожного сповіщення, без обробляння його оператором, на більш високий рівень реагування на це сповіщення.НБ 1. Для передачі тривожних сповіщень на вищий рівень реагування устатковання індикації повинно мати:

а) можливість трансляції тривожних сповіщень без обробляння їх оператором центра прийняття тривожних сповіщень;

б) проміжок часу між надходженням тривожного сповіщення на вхідний інтерфейс устатковання індикації та появою його на вихідному інтерфейсі регламентується технічними умовами на це устатковання;

в) відсутність сповіщення про прийняття підтвердження повинно супроводжуватися попереджувальною візуальною та звуковою сигналізацією, а час надходження цього сповіщення регламентується вимогами до устатковання індикації вищого рівня реагування;

г) дублюючий інтерфейс передавання даних згідно 6.4.1 ДСТУ EN 50136-1-1, переключення на який повинно виконуватися автоматично;

д) захист проти замінювання устатковання S0 - згідно додатка А ДСТУ EN 54-21 та 6.5.1 ДСТУ EN 50136-1-1;

ж) інформаційний захист I0 - згідно додатка А ДСТУ EN 54-21 та 6.5.2 ДСТУ EN 50136-1-1.

е) можливість передачі інформації на більш високий рівень реагування у форматі передачі даних прикладного рівня SOS Access згідно з загальним описом, наведеним у НБ 2 ДСТУ-П CLC/TS 50136-4:2010[1] .Примітка: [1] Документ розробляється.

Додаток К

(обов’язковий)

ПРИЙНЯТТЯ СПЗ ДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ.

К.1 Для прийняття СПЗ та СПТС до експлуатування замовником створюється комісія з представників замовника, монтувальної, пультової і обслуговуючої організацій та державного пожежного нагляду. Порядок та тривалість роботи комісії визначається замовником робіт.

Комісія створюється не пізніше як у 5 - денний термін (5 робочих днів) після одержання повідомлення від монтувальної (пультової) організації про закінчення робіт із монтування та випробування СПЗ та СПТС.

К.2 При прийманні до експлуатування СПЗ та (або) СПТС комісія перевіряє:

К.2.1 Наявність відповідної документації:

а) проект та експертний висновок;

б) ліцензію на виконання робіт з монтування СПЗ та передавання тривожних сповіщень;

в) договори на технічне обслуговування СПТС та СПЗ об’єкта;

г) копії сертифікатів на застосоване обладнання;

д) картку об’єкта разом із план-схемами поверхів;

е) акт про виявлені дефекти (за необхідністю);

ж) акт проведення комплексного випробування СПЗ та (або) СПТС;

и) акт прийняття до експлуатування СПЗ (у разі якщо до експлуатування приймається тільки СПТС).

К.2.2 Відповідність виконаних робіт вимогам проекту та нормативних актів, якість цих робіт і дає їм оцінку.

К.2.3 Проходження від об’єкта спостерігання до відповідного за територіальністю ЦПТС ОДС ОКЦ сигналів пожежної тривоги та до ЦПТС пультової організації сигналів про несправність.

К.2.4 Результати роботи комісії, за відсутності порушень, оформляються актом прийняття систем до експлуатування, який розробляється монтувальною або налагоджувальною організацією. У разі якщо СПТС монтується одночасно із СПЗ, оформляється акт прийняття виконаних робіт згідно з додатком Ж форма Ж.4.

Результати прийняття до експлуатування СПТС, на об’єкті обладнаному СПЗ, оформляються актом прийняття СПТС до експлуатування (далі - акт прийняття до екслуатування) згідно з додатком Ж форма Ж.5.

К.2.5 У разі виявлення недоліків під час прийняття робіт з монтування СПЗ та (або) СПТС комісією складається акт про виявлені дефекти (додаток Ж.3). У такому випадку монтувальна чи пультова організація (в залежності від виявлених недоліків) повинна у терміни, визначені робочою комісією, усунути недоліки та сповістити про це замовника робіт і членів комісії. Після чого комісія продовжує роботу в установленому порядку.

Акт прийняття систем до експлуатування підписується членами комісії у тому випадку, коли усунуто всі виявлені порушення. Члени комісії, які відмовилися підписати акт прийняття систем до експлуатування, зобов’язані в письмовій формі подати Голові комісії та органу, який вони представляють, обґрунтування своєї відмови (особисту думку). СПЗ вважаються прийнятими до експлуатування тільки у тому випадку, коли акт прийняття систем до експлуатування підписаний усіма членами комісії і їх підписи засвідчені печатками.

Акт прийняття систем до експлуатування та акт про виявлені дефекти складаються в такій кількості примірників, яка дорівнює кількості членів комісії (по одному на кожного).

К.2.6 З моменту підписання акта прийняття виконаних робіт СПТС та/або СПЗ система вводиться до експлуатування, а пультова організація протягом однієї доби здійснює постановку об’єкта на пожежне спостерігання, для чого робить відповідну відмітку в БДС (до якої підключено об’єкт спостерігання).

К.2.7 Змонтована СПЗ на об’єкті не може бути прийнята до експлуатування у разі відсутності СПТС та навпаки, СПТС не може бути прийнята до експлуатування якщо на об’єкті відсутні СПЗ, або вони знаходяться в непрацездатному стані чи не обслуговуються.


Додаток Л

(обов’язковий)

Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
Л.1 Галузь застосування

Технічне обслуговування систем протипожежного захисту (далі – ТО) встановлює загальні вимоги до технічного обслуговування діючих СПЗ на об’єктах та СПЗ, які були прийнятими до експлуатування згідно з додатком К, за винятком підземних споруд, транспортних засобів, об'єктів спеціального призначення, об'єктів Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та об'єктів з виготовлення і зберігання вибухових речовин, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних актах, що затверджуються наказами відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і які не повинні суперечити цим будівельним нормам.

Під час експлуатування СПЗ слід також керуватися Законом України "Про пожежну безпеку", НАПБ А.01.001, та іншими чинними НД.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, виходячи із специфічних умов та особливостей утримування СПЗ на виробництвах, можуть додатково розробляти свої галузеві НД з технічного утримування СПЗ, що затверджуються у встановленому порядку після узгодження з урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки.Л.2 Загальні положення

Л.2.1 Дотримання вимог ТО сприяє забезпеченню працездатного стану СПЗ та їх надійного і безпечного експлуатування.

Л.2.2 Надійне технічне утримування СПЗ повинне забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, що спрямовані на попередження пошкоджень та несправностей СПЗ, підтримування їх у постійному працездатному стані.

Л.2.3 Керівники (власники) підприємств та уповноважені ними особи, а також орендарі для забезпечення утримування СПЗ в справному стані зобов'язані:

а) розробляти комплексні заходи щодо забезпечення утримування СПЗ відповідно до вимог ТО, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід у цій галузі;

б) відповідно до вимог НД з питань утримування СПЗ розробляти і затверджувати положення, інструкції та інші документи, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

в) забезпечувати дотримання вимог ТО, стандартів, норм, інших відповідних нормативних актів;

г) організовувати вивчення працівниками, які здійснюють контроль за експлуатуванням СПЗ, цих будівельних норм;

д) своєчасно надсилати повідомлення про спрацювання системи СПЗ або її вимкнення (форма Л.1.) у територіальні органи державного пожежного нагляду, а також про вжиті у зв'язку з цим заходи із забезпечення пожежної безпеки захищуваного об'єкта.

Л.2.4 Роботи з технічного обслуговування СПЗ проводяться організаціями, які мають відповідну ліцензію.Л.3 Обов'язки обслуговуючого і оперативного (чергового)персоналу

Л.3.1 На кожному об’єкті для забезпечення надійного експлуатування СПЗ наказом або розпорядженням адміністрації мають бути призначені:

- особа, відповідальна за експлуатування СПЗ;

- оперативно-черговий персонал для контролю за працездатним станом СПЗ (оперативний персонал - для щоденного контролю; черговий персонал - для цілодобового). Функції оперативного (чергового) персоналу можуть суміщатися.

Л.3.2 Особа, відповідальна за експлуатування СПЗ, повинна мати відповідну групу з електробезпеки згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.21, а також пройти навчання цим будівельним нормам.

Л.3.3 Контроль за якістю проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту СПЗ силами спеціалізованої організації здійснює особа, яка відповідає за їх експлуатування на об’єкті .

Л.3.4 Особа, відповідальна за експлуатування СПЗ на об’єкті , зобов'язана забезпечити:

а) виконання вимог цих будівельних норм;

б) утримування СПЗ в працездатному стані шляхом своєчасного проведення технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту;

в) навчання оперативного (чергового) персоналу, а також інструктаж осіб, які працюють у захищуваних приміщеннях, про порядок дій та евакуювання людей в разі надходження сигналу "Пожежа";

г) розробку необхідної експлуатувальної документації;

д) контроль за систематичним веденням експлуатувальної документації;

е) підготовку письмових повідомлень для інформування територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки і керівника підприємства про всі випадки відмов та спрацювань СПЗ за формою, що наведена у форми Л.1;

ж) своєчасну підготовку та пред'явлення за підписом керівника підприємства рекламацій:

- у територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки - у разі виявлення хибних спрацювань СПЗ;

- заводам-виробникам - у разі постачання некомплектних або неякісних приладів, устаткування та матеріалів;

- монтувальним організаціям - у разі виявлення неякісного монтування або відхилень від проектної документації, не узгоджених з розробником проекту та органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки;

- обслуговуючим організаціям - за неякісне і несвоєчасне технічне обслуговування та ремонт систем.

Л.3.5 Організація, яка здійснює технічне обслуговування СПЗ зобовязана якісно здійснювати регламентні роботи з технічного обслуговування, ремонту та ведення експлуатувальної документації на системи, що оформлюється відповідно у журналі обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) СПЗ (форма Л.2) та журналі обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) СПЗ (форма Л.3);

Л.3.6 Оперативний (черговий) персонал повинен діяти в разі надходження сигналу про пожежу відповідно до НАПБ А.01.001 та посадової інструкції і положень і знати:

а) назву та місцерозташування приміщень, що захищаються (контролюються);

б) порядок виклику пожежно-рятувальних підрозділів у разі отримання сигналу про пожежу та взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами під час ліквідації пожежі та її наслідків та іншими спеціальними службами (медичною допомогою, місцевими службами енергонагляду та газового господарства тощо);

в) інструкції з експлуатування СПЗ;

г) технічні характеристики систем і принцип їх дії;

д) ведення експлуатувальної документації;

е) в межах компетенції здійснювати перевірку працездатності систем.

Л.3.7 Оперативний (черговий) персонал у разі виявлення порушень цих будівельних норм, а також несправності СПЗ зобов'язаний негайно повідомити про це особу, яка відповідає за експлуатування вказаних систем, і вжити необхідних заходів для усунення виявлених недоліків.

Л.3.8 У процесі експлуатування, а також під час проведення регламентних робіт з технічного обслуговування забороняється вживати заходів, що можуть перешкоджати нормальній роботі СПЗ або погіршувати ефективність їх дії.

Л.3.9 Протягом виконання робіт з технічного обслуговування або ремонту, проведення яких пов'язано з вимкненням системи СПЗ, адміністрація об’єкту зобов'язана вжити необхідних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки приміщень та технологічного устаткування, що захищаються (контролюються), повідомивши про це пожежну охорону об'єкта або територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Л.4 Експлуатувальна та технічна документація

Л.4.1 В особи, яка відповідає за експлуатування СПЗ на об’єкті, обов'язково має бути наступна експлуатувальна та технічна документація:

а) проектна та технічна документація на СПЗ;

б) акт прийняття-здавання СПЗ до експлування;

в) паспорти та інструкції з експлуатування на обладнання, прилади та технічні засоби СПЗ, що викладені українською або російською мовами;

г) відомість змонтованого обладнання, вузлів, приладів та засобів автоматизації;

д) акт зарядки систем газового або порошкового пожежогасіння;

е) опис алгоритму (порядку) функціонування системи, у складі якої є технічні засоби на базі мікропроцесорних пристроїв, з можливістю перепрограмування їх роботи;

ж) копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання приладів і обладнання СПЗ та вогнегасні речовини;

и) договір на технічне обслуговування цих систем спеціалізованою організацією і копія ліцензії на проведення робіт протипожежного призначення, яка надана вказаній організації;

к) матеріали повірки засобів вимірювання та свідоцтва на посудини, що працюють під тиском.

Л.4.2 У приміщенні де встановлено ППКП має бути наступна експлуатувальна та технічна документація:

а) інструкція з експлуатування системи;

б) журнал обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) СПЗ (форма Л.2);

в) журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) СПЗ (форма Л.3);

г) перелік регламентних робіт з технічного обслуговування СПЗ;

д) графік чергувань оперативного (чергового) персоналу;

е) посадові інструкції оперативно-чергового персоналу;

ж) план-графік технічного обслуговування СПЗ (форма Л.4);

и) журнал обліку вогнегасної речовини;

к) журнал здавання-прийняття чергувань оперативним (черговим) персоналом (форма Л.5);

л) план-схема об'єкта з зазначенням захищуваних приміщень і розміщення приладів СПЗ.

Л.4.3 Адміністрацією об’єкта має бути розроблена інструкція про порядок дій та евакуювання осіб, які працюють у приміщеннях, що захищаються установками об'ємного пожежогасіння (газового, аерозольного і порошкового), у разі надходження сигналу про спрацювання системи.

Л.4.4 Експлуатувальна та технічна документація має бути оформлена у встановленому порядку та мати підписи відповідальних осіб, що затверджують документи.

Л.4.5 Перелік експлуатувальної та технічної документації може бути змінений залежно від конкретних умов на підприємстві (об'єкті) за узгодженням з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і затверджений керівником підприємства.

Л.4.6 Експлуатувальна та технічна документація, що розробляється адміністрацією обєкта, повинна переглядатися особою, відповідальною за експлуатування СПЗ, із залученням відповідних фахівців не менше одного разу на три роки і щоразу при змінюванні умов експлуатування системи.Л.5 Організація робіт із забезпечення експлуатування СПЗ

Л.5.1 Перед уведенням СПЗ до експлуатування керівник об'єкта або уповноважена ним особа разом з представниками проектувальної та монтувальної організації повинні забезпечити розробку експлуатувальної документації згідно з вимогами розділу Л.4 додатку Л цих будівельних норм.

Л.5.2 Технічне обслуговування СПЗ має починатися з моменту їх здавання до експлуатування з оформленням відповідної документації.

Л.5.3 З метою організації робіт з технічного обслуговування СПЗ адміністрацією об'єкта разом з організацією, що обслуговує вказані системи, розробляються перелік та план-графік регламентних робіт з технічного обслуговування систем на підставі діючих вимог НД та експлуатувальної документації на пристрої і обладнання, що входять до складу систем.

Л.5.4 Для вирішення питання про технічне обслуговування СПЗ на об’єкті власними силами адміністрація об’єкту повинна створити спеціальний підрозділ і отримати на нього відповідну ліцензію.

Л.5.5 Періодичність і зміст робіт з технічного обслуговування окремих технічних засобів установлюються на підставі цих будівельних норм, проектних рішень, технічної та експлуатувальної документації, а також паспортів на прилади та обладнання, що входять до складу СПЗ.

Л.5.6 Періодичність і обсяг робіт з технічного обслуговування і ремонту систем СПЗ можуть змінюватись залежно від терміну експлуатування технічних засобів.

Л.5.7 Технічне обслуговування СПЗ включає:

- проведення планових робіт;

- відновлення працездатності технічних засобів, що входять до складу систем.

Л.5.8 Основними видами планових робіт є:

а) зовнішній огляд - визначення технічного стану систем та окремих технічних засобів (працездатне - непрацездатне) за зовнішніми ознаками і, за необхідності, із застосуванням засобів контролю;

б) перевірка працездатності - визначення технічного стану шляхом контролю виконання функцій окремими технічними засобами і системою загалом;

в) профілактичні роботи - роботи планово-попереджувального характеру щодо утримування систем у працездатному стані. Указані роботи містять очищення зовнішніх поверхонь технічних засобів, перевірку технічного стану їх внутрішнього монтування (внутрішніх поверхонь), очищення, протирання, змащування, підпайку, заміну або поновлення елементів технічних засобів, що виробили свій ресурс або прийшли у непрацездатний стан, тощо.

Л.5.9 Ремонт без попереднього призначення з метою відновлення працездатного стану технічних засобів, що входять до складу систем, здійснюється за результатами контролю технічного стану, який проводиться під час технічного обслуговування або у разі відмови технічних засобів.

Л.5.10 Системи СПЗ приймаються на технічне обслуговування і ремонт після проведення первинного обстеження, яке здійснюється з метою визначення їх технічного стану.

Л.5.11 Робота з первинного обстеження складається з:

- перевірки наявності експлуатувальної та технічної документації згідно з розділом Л.4;

- перевірки відповідності монтування окремих технічних засобів і системи в цілому робочому проекту;

- перевірки працездатності окремих технічних засобів і системи загалом.

При цьому визначається перелік технічних характеристик щодо визначення параметрів працездатності систем СПЗ (форма Л.6). Якщо система перебуває у непрацездатному стані, то складається дефектна відомість (форма Л.7).

Л.5.12 Роботи з технічного обслуговування проводяться у терміни, що встановлені планом-графіком технічного обслуговування СПЗ (форма Л.4).

Л.5.13 Усі проведені роботи з технічного обслуговування та ремонту СПЗ, у тому числі і з контролю якості та працездатності, повинні реєструватися в журналі обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) системи (форма Л.2). Сторінки даного журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печатками об’єкта і організації, що здійснює технічне обслуговування систем.

Л.6 Загальні вимоги

Л.6.1 СПЗ повинні відповідати проектній документації та вимогам чинних нормативних документів та стандартів. Внесення будь-яких змін до проектної документації, яка пройшла експертизу в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки необхідно здійснювати після письмового погодження з органом який проводив експертизу проекту щодо пожежної безпеки.

Л.6.2 Якщо протягом п'яти років з моменту експертизи проектної документації СПЗ не була змонтована та прийнята до експлуатування, то проектна документація повинна пройти перевірку в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки на відповідність вимогам чинних нормативних документів.

Л.6.3 Усі СПЗ мають бути справними і утримуватися у постійній готовності до виконання роботи. Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються у передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах (форми Л. 2; 3).

Л.6.4 Технічне обстеження СПЗ щодо технічної можливості та економічної доцільності її використання за призначенням проводиться після 10 років з моменту здавання системи до експлуатування (і далі з періодичністю, що встановлюється після проведення вказаного огляду). Компоненти СПЗ перевіряються на їх відповідність технічним умовам виробників, ГОСТам та ДСТУ. За результатами вказаного технічного обстеження складається акт технічного обстеження СПЗ (форма Л.8). Устаткування і обладнання, параметри яких не відповідають заявленим у паспортах виробників (постачальників), ГОСТах та ДСТУ, повинні замінюватись. У разі відсутності резервних виробів СПЗ підлягає демонтуванню і заміні.

Л.6.5 Регламентні роботи з технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту повинні визначатися на кожний вид систем і виконуватися відповідно до планів-графіків технічного обслуговування СПЗ (форма Л.4), які розробляються на підставі вимог пункту Л.6.4 цих будівельних норм.

Л.6.6. У приміщенні пожежного поста та в інших місцях розміщення приладів систем пожежної сигналізації та вузлів керування СПЗ має бути вивішено інструкцію про порядок дій чергового (оперативного) персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або про несправність в СПЗ.

Л.6.7 На пультах керування пожежних постів, на блоках СПЗ, біля кожного вузла керування мають бути вивішені (установлені) таблички із зазначенням захищуваних приміщень або технологічного устаткування, типу та кількості сповіщувачів.

Л.6.8 Переведення систем з автоматичного режиму на ручний не допускається, за винятком випадків, обумовлених у НД.

Л.6.9 Пристрої ручного пуску СПЗ мають бути опломбовані, захищені від несанкціонованого приведення у дію та захищені від механічних пошкоджень і встановлюватися поза можливою зоною горіння, у доступному місці. Їх місце розташування повинно обладнуватись робочим і аварійним освітленням безпеки, а також позначатись вказівними знаками, що розміщають як усередині, так і поза приміщенням згідно з вимогами ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026.

Л.6.10 На період дії гарантії заводів-виробників на компоненти СПЗ (або, якщо продукція іноземного виробництва, то гарантії представників в Україні заводів-виробників) споживачу не дозволяється знімати пломби.

У разі виходу компонентів системи з ладу, у період дії гарантії на них може викликатися представник заводу-виробника, якщо питання по заміні компонентів СПЗ не узгоджене між обслуговуючою організацією і заводом-виробником устаткування СПЗ.

Л.6.11 У вибухопожежонебезпечних зонах електротехнічні засоби СПЗ повинні мати рівень вибухозахисту або ступінь захисту оболонок, що відповідають класу вибухонебезпечної або пожежонебезпечної зони, а також категорії і групі вибухонебезпечної суміші згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21.

Л.6.12 Виконання приладів, обладнання та електропроводок, що входять до складу СПЗ, повинні відповідати категоріям приміщень згідно з НАПБ Б.03.002 та класам зон за НПАОП 40.1-1.21, вимогам ГОСТ 12.3.046 та умовам навколишнього середовища.

Л.6.13 ППКП мають бути опломбовані.

Л.6.14 Умови зберігання запасних контрольно-пускових приладів та пристроїв, а також вогнегасних речовин повинні відповідати вимогам заводів-виробників.Л.7 Системи пожежної сигналізації

Л.7.1 Пожежні сповіщувачі

Л.7.1.1 Сповіщувачі повинні утримуватися в чистоті. На період проведення у контрольованих приміщеннях ремонтних робіт сповіщувачі мають бути захищені від попадання на них штукатурки, побілки, будівельного пилу, тощо. Після закінчення ремонту пристрої, що захищають сповіщувачі, необхідно зняти.

Л.7.1.2 Забороняється встановлювати замість непрацездатних сповіщувачів сповіщувачі іншого типу або принципу дії, а також замикати шлейф у місці встановлення непрацездатного сповіщувача.

Л.7.1.3 До сповіщувачів має бути забезпечений вільний доступ. Відстань від матеріалів, що зберігаються у приміщенні, та обладнання, що у ньому розташовано, до сповіщувача має бути не менше 0,5 м, сповіщувачі не повинні захаращуватись обладнанням, матеріалами, які можуть перешкоджати вільному поширенню від місць можливого загорання факторів, що супроводжують пожежу та на які реагує сповіщувач.

Л.7.1.4 Забороняється встановлювати поблизу теплових пожежних сповіщувачів джерела тепла, що здатні негативно впливати на їх роботу (викликати помилкові спрацьовування).

Л.7.1.5 У приміщеннях, де встановлені димові пожежні сповіщувачі, з метою запобігання хибним спрацьовуванням забороняється використовувати обладнання, яке може утворювати пари кислот, лугів, пил у завислому стані.

Л.7.1.6 Всі пожежні сповіщувачі, які встановлені на об’єкті щорічно необхідно тестувати. Допускається проводити тестування 25% оповіщувачів щоквартально.

Л.7.1.7 Димові пожежні сповіщувачі необхідно регулярно, не рідше одного разу на рік, продувати повітрям. Результати тестування та чищення сповіщувачів заносяться до журналу з технічного обслуговування форма Ж.2. із зазначенням номеру шлейфа та номеру сповіщувача.

Л.7.1.8 У приміщеннях, де встановлені сповіщувачі пожежні полум'я, з метою запобігання хибних спрацьовувань, не рекомендується використовувати обладнання, яке може утворювати інфрачервоне випромінювання.

Л.7.1.9 Утилізація пожежних сповіщувачів, термін служби яких закінчився, проводиться згідно з інструкцією заводів-виробників.

Л.7.2 Прилади приймально-контрольні пожежні

Л.7.2.1 ППКП має бути надійно заземлений згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21.

Л.7.2.2 Один раз на три роки обслуговуючий персонал повинен вимірювати значення електричного опору ізоляції між електрично не з'єднаними струмопровідними частинами ППКП, а також між ними і його корпусом на відповідність вимогам технічних умов на цей прилад.

Л.7.2.3 Клемні колодки ППКП, що не мають захисних пристроїв, повинні бути закриті захисними кришками та опломбовані.

Л.7.3 Лінійна частина (електропроводки)

Л.7.3.1 Траси лінійної частини засобів систем пожежної сигналізації не повинні бути заставлені меблями, ящиками та іншими предметами і бути легкодоступні для огляду.

Л.7.3.2 Прокладені кабелі і дроти не повинні мати вм'ятин, перекручень, пошкоджень або оголених ділянок ізоляції.

Л.7.3.3 Оперативний (черговий) персонал повинен щоденно візуально контролювати цілісність труб, що захищають електропроводки систем пожежної сигналізації, у місцях перехрещення із силовими електричними мережами, а також у місцях прокладання крізь стіни, перегородки тощо.

Л.8 Автоматичні системи пожежогасіння

Л.8.1 Системи водяного і пінного пожежогасіння

Л.8.1.1 Зрошувачі

Л.8.1.1.1 Температура плавлення легкоплавкого замка (колби) зрошувачів повинна відповідати значенню, що вказане в проектній документації, та не суперечити чинним НД, що встановлюють вимоги до проектування СПЗ.

Забороняється заміна колб (замків) зрошувачів на колби (замки) з іншими параметрами (температура, інерційність).

Л.8.1.1.2 У місцях, де є небезпека механічного пошкодження, зрошувачі мають бути захищені надійним огороджуванням, яке не повинно впливати на їх працездатність та порушувати карту зрошення.

Л.8.1.1.3 Зрошувачі повинні утримуватися в чистоті. На період проведення в захищуваних приміщеннях ремонтних робіт зрошувачі мають бути захищені від попадання на них штукатурки, фарби і побілки. Після закінчення ремонтних робіт захисні пристрої необхідно зняти.

Л.8.1.1.4 Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд зрошувачів для перевірки на відсутність бруду, пилу, фарби, механічних пошкоджень та дотримання мінімальних відстаней від зрошувачів до матеріалів, що складуються, які мають становити не менше 0,5 м.

Л.8.1.1.5 Один раз на три місяці оперативний (черговий) персонал повинен:

- очищати поверхні зрошувачів від бруду, пилу, корозії. При цьому необхідно, у першу чергу, звертати увагу на чистоту отворів;

- перевіряти надійність закріплення дифузора пінного зрошувача та відсутність підтікань у місці з'єднання штуцера з трубопроводом.

Л.8.1.1.6 Забороняється:

- установлювати замість зрошувачів, що спрацювали, пробки або несправні зрошувачі;

- установлювати в одному захищуваному приміщенні зрошувачі з різною температурою (інерційністю) спрацювання замків (колб);

- складувати матеріали на відстані менше 0,5 м від зрошувачів.

Л.8.1.2 Трубопроводи

Л.8.1.2.1 У разі наявності агресивного середовища у захищуваних приміщеннях трубопроводи мають бути пофарбовані стійкою кислототривкою фарбою.Примітка:

фарбування трубопроводів систем пожежогасіння у клубах, театрах, музеях та інших об'єктах може відповідати інтер'єру приміщень.

Л.8.1.2.2 Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд трубопроводів. При цьому необхідно, у першу чергу, звертати увагу на відсутність підтікань.

Л.8.1.2.3 Один раз на три роки обслуговуючий персонал повинен промивати трубопроводи та проводити їх гідравлічні і пневматичні випробування.

Л.8.1.2.4 Забороняється:

- використання трубопроводів систем пожежогасіння для підвішування або закріплення будь-якого обладнання яке не входить до конструкції АСПГ;

- підключення виробничого обладнання і санітарних приладів до живильних трубопроводів;

- використання внутрішніх пожежних кран-комплектів, що встановлені на спринклерній мережі, для іншої мети, крім гасіння пожеж.

Л.8.1.3 Вузли керування

Л.8.1.3.1 На кожному вузлі керування має бути вивішена табличка із зазначенням найменувань захищуваних приміщень, типу і кількості зрошувачів у секції системи пожежогасіння та її функціональна схема.

Ширина проходів до вузлів керування має бути не менш 0,8 м.

Л.8.1.3.2 Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити:

- зовнішній огляд вузлів керування для перевірки на відсутність бруду, пилу та механічних пошкоджень;

- контроль тиску за манометрами над/під клапанами;

- контроль наявності пломб на приладах та обладнанні;

- контроль доступу до вузлів керування і кранів ручного пуску.

Л.8.1.3.3 Один раз на три місяці обслуговуючий персонал повинен очищати поверхні вузлів керування від бруду, пилу, корозії. За потребою пошкоджені місця слід пофарбувати.

Л.8.1.3.4 Приміщення, де розміщено вузол керування, повинно мати аварійне освітлення і бути постійно замкнене. Ключі від цього приміщення повинні знаходитися в приміщенні пожежного посту.

Л.8.1.4 Водоживильники

Л.8.1.4.1 У резервуарах для зберігання запасу води, що призначена для пожежогасіння, мають бути пристрої, які призначені для запобігання витрачанню води з іншою метою.

Л.8.1.4.2 На підприємствах для систем пінного пожежогасіння має бути двократний запас піноутворювача.

Л.8.1.4.3 Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен:

- проводити зовнішній огляд баків, у яких зберігається вогнегасна речовина, та насосів для перевірки на відсутність бруду, пилу, корозії та механічних пошкоджень;

- перевіряти за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень вогнегасної речовини в баках і відсутність підтікань у місці з'єднання трубопроводів з баками та насосами.

Л.8.1.4.4 Один раз на три місяці обслуговуючий персонал повинен перевіряти:

- поверхні баків і насосів та очищати їх, за потребою пошкоджені місця слід фарбувати;

- працездатність насосів у місцевому та дистанційному режимах, а також автоматичне вмикання резервного насоса за несправності робочого (несправність робочого насоса імітується шляхом вимкнення електричного живлення або за допомогою приладу, що вимірює тиск на вихідному трубопроводі насоса);

- працездатність датчиків рівня;

- якість піноутворювача;

- заповнення насосів та всмоктувальних трубопроводів водою;

- надійність заземлення насосів;

- сальники насосів та здійснювати змазування підшипників насосів;

- проводити перемішування піноутворювача.

Л.8.1.4.5 Один раз на рік обслуговуючий персонал повинен змінювати воду в системі та промивати баки і трубопроводи.

Л.8.1.4.6 Приміщення, де розміщені автоматичні водоживильники та насосні станції, мають бути ізольовані і замкнені на замок. Ключі від цих приміщень повинні бути в приміщенні пожежного посту.

Л.8.1.4.7 У приміщенні насосної станції мають бути схеми обв'язки насосної станції і принципова схема системи пожежогасіння.

Л.8.2 Системи газового пожежогасіння

Л.8.2.1 Насадки та зрошувачі збуджувальних систем

Насадки та зрошувачі збуджувальних систем мають відповідати вимогам, що викладені у пунктах Л.8.1.2.1 - Л.8.1.2.4 цих будівельних норм.

Л.8.2.2 Трубопроводи

Вимоги до технічного утримування трубопроводів аналогічні вимогам, що викладені у пунктах Л.8.1.2.1 - Л.8.1.2.4 цих будівельних норм.Л.8.2.3 Модулі

Л.8.2.3.1 Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд модулів, у яких зберігається вогнегасна речовина, та пускових (запірно-пускових) пристроїв для перевірки на відсутність бруду, пилу та механічних пошкоджень, а також перевіряти:

- відсутність витоку вогнегасної речовини з модулів;

- за допомогою штатних манометрів тиск у пускових модулях та модулях з вогнегасною речовиною;

- цілісність пломб на пускових (запірно-пускових) пристроях;

- надійність з'єднання пускових (запірно-пускових) пристроїв з трубопроводами.

Л.8.2.3.2 Один раз на три місяці оперативний (черговий) персонал повинен перевіряти:

- поверхні всіх вузлів системи та очищати їх від бруду, пилу, корозії, за необхідності пошкоджені місця слід фарбувати;

- дату огляду балонів органами державного нагляду за охороною праці;

- кількість вогнегасної речовини в модулях за допомогою зважувальних механічних пристроїв або пристрою, що вимірює рівень (за відсутності таких пристроїв кількість (маса) вогнегасної речовини визначається шляхом зважування модулів). Модулі, у яких маса вогнегасної речовини, яка зберігається у газовій або рідкій фазі під тиском власної насиченої пари, знизились відносно значень, установлених експлуатувальною документацією на 5% (для модулів ізотермічних – 2%) і більше, підлягають дозарядженню (перезарядженню). Модулі систем пожежогасіння, у яких тиск газу-витискувача знизився відносно значень, установлених експлуатувальною документацією на 10% і більше, підлягають дозарядженню (перезарядженню).

Л.8.2.3.3 Один раз на шість місяців оперативний (черговий) персонал повинен виконати роботи в обсязі Л.8.2.3.2, а також перевіряти:

- систему трубопроводів для визначення їх стану. Замінити або випробовати під тиском і, за необхідності, виконати ремонт трубопроводу з ознаками корозії або механічних пошкоджень;

- правильність роботи усіх контрольних клапанів в умовах ручного запуску, а автоматичних клапанів також в умовах автоматичного запуску;

- наявність пошкоджень або недозволених змін у модулях та гнучких з´єднаннях системи.

Л.8.2.3.4 Один раз на рік оперативний (черговий) персонал повинен виконати роботи в обсязі Л.8.2.3.2, а також перевіряти щільність приміщення, використовуючи метод, наведений у ДСТУ 4466-1. Якщо визначена загальна площа нещільностей збільшилася упорівняні з виміряною під проектування і монтування системи, і це може негативно вплинути на функціонування системи, необхідно виконати роботи по ущільненню приміщення до проектних показників.

Л.8.2.3.5  У терміни встановлені НПАОП 0.00-1.07, або за необхідності, модулі демонтують і виконують періодичне (позачергове опосвідчення).

Л.8.2.4 Станції газового пожежогасіння

Л.8.2.4.1 У приміщенні станції пожежогасіння мають бути у спеціально обладнаних шафах комплекти засобів першої медичної допомоги, а також засобів захисту органів дихання.

Л.8.2.4.2 Двері приміщення станції мають бути замкнені на замок, ключі від якого повинні бути в оперативного (чергового) персоналу. Зазначені ключі повинні зберігатися в тубі опечатаній печаткою обслуговуючої організації.

Л.8.2.4.3 У приміщенні станції мають бути вивішені схеми обв’язки станції і принципова схема системи пожежогасіння.Л.8.3 Системи порошкового пожежогасіння

Л.8.3.1 Розпилювачі та зрошувачі збуджувальних систем

Розпилювачі та зрошувачі збуджувальних систем мають відповідати вимогам, що викладені у пунктах Л.8.1.1.2 - Л.8.1.1.8 цих будівельних норм.Л.8.3.2 Трубопроводи

Вимоги до технічного утримування трубопроводів аналогічні вимогам, що викладені у пунктах Л.8.1.2.1 - Л.8.1.2.4 цих будівельних норм.Л.8.3.3 Станції

Л.8.3.3.1. Кожного дня оперативний (черговий) персонал повинен проводити зовнішній огляд резервуарів, у яких зберігається вогнегасний порошок, та запірних клапанів для перевірки на відсутність бруду та механічних пошкоджень, а також перевіряти:

- тиск у балонах з робочим газом;

- цілісність пломб на обладнанні;

- надійність з'єднання резервуарів з трубопроводами.

Л.8.3.3.2  Один раз на три місяці оперативний (черговий) персонал повинен перевіряти:

- поверхні всіх вузлів системи та очищати їх від бруду, корозії, за необхідності пошкоджені місця слід фарбувати;

- дату огляду балонів органами державного нагляду за охороною праці;

- працездатність пристроїв електричного запуску систем.

Л.8.3.3.3  Балони для робочого газу, маса або тиск газу в яких знизились на 10 % і більше відносно значень, установлених експлуатувальною документацією, підлягають дозарядженню (перезарядженню).

Л.8.3.3.4 Усі типи систем порошкового пожежогасіння допускаються до експлуатування тільки у тому разі, якщо вони забезпечені зарядом робочого газу у кількості, не менше ніж передбачено паспортом на конкретну установку.

Л.8.3.3.5 Джерела тепла повинні встановлюватися на відстані не менше 1 м від резервуарів з вогнегасним порошком та балонами для робочого газу.

Л.8.3.3.6 За наявності розподільного пристрою біля нього має бути табличка із зазначенням найменування і місцезнаходження захищуваних приміщень.

Л.8.3.3.7 У приміщенні, де розміщується станційне обладнання, мають бути в спеціально обладнаних шафах комплекти засобів першої медичної допомоги, а також засобів захисту органів дихання.

Л.8.3.3.8 Приміщення, де розміщується станційне обладнання, має бути замкнено на замок, ключі від якого повинні бути в обслуговуючого і оперативного (чергового) персоналу.

Л.8.3.3.9 У приміщенні, де розміщується станційне обладнання, мають бути схеми обв'язки станції і принципова схема системи пожежогасіння.

Л.8.3.3.10 Забороняється:

- здійснювати заряджання системи вогнегасним порошком, термін придатності якого закінчився, без відповідної перевірки його на відповідність технічним умовам;

- здійснювати одночасно заряджання системи різними марками вогнегасних порошків;

- проводити всі види профілактичних та ремонтних робіт з технічного обслуговування системи за увімкнутої системи автоматичного пуску;

- експлуатувати балон для робочого газу та резервуар для вогнегасного порошку, термін повторного огляду яких закінчився;

- допускати до експлуатування системи з несправними вузлами та елементами.

Л.8.3.3.11 Приміщення, в яких виконується заряджання резервуарів вогнегасним порошком, мають бути обладнані припливно-витяжною місцевою вентиляцією.

Л.8.4 Системи аерозольного пожежогасіння

Л.8.4.1 Щотижневе технічне обслуговування систем аерозольного пожежогасіння включає перевірку:

- зовнішнім оглядом цілості приладів та обладнання (наявність пломб на щитах електроживлення тощо);

- працездатності технічних засобів, що входять до складу систем: сповіщувачів, приймально-контрольних приладів тощо;

- цілості електричних мереж запуску генераторів вогнегасного аерозолю.

Л.8.4.2 Щомісячне технічне обслуговування систем аерозольного пожежогасіння включає перевірку:

- величини напруги живлення;

- працездатності пристрою автоматичного увімкнення резервного живлення;

- мереж блокування, сигналізації, захисту;

- надходження сигналів тривоги на приймально-контрольний прилад під час імітації пошкодження вказаних мереж;

- працездатності приладів пожежної сигналізації та пристроїв запуску генераторів вогнегасного аерозолю відповідно до вимог технічної документації на вказані засоби (при цьому слід ужити заходів щодо виключення можливості хибного їх спрацьовування).

Л.8.4.3 Після закінчення роботи генераторів вогнегасного аерозолю відчиняти двері для провітрювання приміщення персоналу об'єкта дозволяється не раніше ніж через 10 хвилин, а допуск його в захищуване приміщення дозволяється після провітрювання та зниження концентрації аерозолю та видимості не менш 5 - 6 м. Допускається для провітрювання використовувати пересувні вентиляційні системи.

Л.8.4.4 Після осідання аерозолю в приміщенні необхідно провести вологе прибирання (бажано підкисленою водою з рівнем pH = 4-5). Працівники повинні застосовувати гумові рукавиці, захисні окуляри та респіратори.

Л.8.4.5 Утилізація генераторів вогнегасного аерозолю, що відслужили свій термін експлуатування, проводиться згідно з технічною документацією підприємства-виробника.Л.9 Системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей

Л.9.1 Порядок використання систем оповіщування необхідно визначати в інструкціях з їх експлуатування та в планах евакуювання, де потрібно також зазначати осіб, які мають право приводити систему до дії та відповідають за працездатний стан систем оповіщування.

Л.9.2 Персонал, який відповідає за евакуювання, оповіщується в першу чергу.

Л.9.3 У готелях, лікарнях, санаторіях та інших будинках, у разі виникнення пожежі, уночі слід передбачати попереднє ввімкнення звукової сигналізації з метою розбудити людей. Після цього подається сигнал "Увага" (по радіо або ввімкненням світлового табло) і передається мовленєве оповіщування.

Л.9.4 Кожного дня перед початком роботи оперативний (черговий) персонал повинен контролювати положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, а також справність світлових індикаторів, присутність пломб на приладах, що входять до складу системи оповіщування (джерело повідомлень, підсилювач, блок комутації тощо).

Л.9.5 Щотижня оперативний (черговий) персонал повинен протирати від пилу пристрої, що входять до складу системи оповіщування.

Л.9.6 Один раз на три місяці обслуговуючий персонал повинен перевіряти:

- справність плавких запобіжників, номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерела живлення, а також у електричних мережах, що з'єднують джерело повідомлення з оповіщувачами;

- автоматичне ввімкнення резервного живлення систем оповіщування у разі зникнення основного.

Л.9.7 Не менше 1 - 2 разів на рік необхідно перевіряти працездатність систем оповіщування в режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень електричних мереж, що з'єднують джерело повідомлення з оповіщувачами. При цьому необхідно контролювати:

- спрацьовування світлових індикаторів "Пожежа" або "Несправність" на приладі джерела повідомлення;

- спрацьовування світлових, звукових та мовних оповіщувачів у приміщеннях захищуваного об'єкта;

- якість повідомлень, що передаються (написи на світлових табло повинні легко читатися, а мовні повідомлення бути достатньої гучності та виразні);

- можливість зупинки передавання оповіщування та переходу в режим передавання повідомлення через мікрофон;

- відповідність номера оповіщування про евакуювання номеру зони захищуваного об'єкта, від якої надійшов сигнал про пожежу.

Л.9.8 Щорічно обслуговуючий персонал має перевіряти надійність з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин приладів, що входять до складу системи оповіщування, з їх зажимом "заземлення", а також вимірювати значення опору між зазначеними частинами та зажимом "заземлення" на відповідність вимогам технічних умов на даний прилад.

Л.9.9 Один раз на три роки обслуговуючий персонал повинен вимірювати значення електричного опору ізоляції між електрично не з'єднаними струмопровідними частинами приладів, що входять до складу системи оповіщування, а також між ними та їх корпусами на відповідність вимогам технічних умов на даний прилад.

Л.10 Системи димо- та тепловидалення і підпору повітря

Л.10.1 Для підтримування систем протидимного захисту в працездатному стані необхідно:

- щомісяця перевіряти стан електровентиляторів, виконавчих механізмів, положення клапанів, засувок; наявність замків та пломб на щитах електроживлення автоматичних пристроїв, захисного засклення на кнопках ручного пуску;

- періодично очищати від бруду та пилу (у зимовий час - від обмерзання) вентиляційні решітки, клапани, виконавчі механізми, плавкі замки, кінцеві вимикачі; регулювати натяг пасів трансмісії вентиляційних систем, контролювати цілість повітроводів та їх з'єднань.

Л.10.2 Щит (пульт) ручного керування пристроями системи протидимного захисту має бути забезпечений інструкцією про порядок їх увімкнення до роботи.

Л.10.3 У черговому режимі димові клапани та заслінки системи протидимного захисту на всіх поверхах мають бути закриті.

Л.10.4 Приміщення, де розміщуються електровентилятори систем протидимного захисту, має бути замкнено на замок, ключі від якого повинні бути в обслуговуючого і оперативного (чергового) персоналу.

Л.10.5 Не рідше одного разу на рік відповідно до НАПБ Б.05.022слід проводити випробування систем протидимного захисту з увімкненням електровентиляторів (ручним способом або від пожежних сповіщувачів), про що складається акт, або робиться запис у журналі з технічного обслуговування.Л.11 Системи передавання тривожних сповіщень

Л.11.1 Упродовж експлуатування СПТС замовник робіт повинен забезпечити підтримання її у відповідному технічному стані, для чого шляхом укладення договорів з пультовою організацією здійснюється технічне обслуговування.

Л.11.2 Технічне обслуговування СПТС здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності протипожежного призначення із спостерігання за СПЗ об’єктів. Якщо устаткування передавання СПТС інтегроване у ППКП - його технічне обслуговування здійснює обслуговуюча організація, яка обслуговує СПЗ цього об’єкта. У цьому випадку обслуговуюча організація зобов’язана забезпечити відновлення працездатності даного устаткування передавання протягом 12 годин з моменту отримання інформації від ЦПТС.

Л.11.3 Технічне обслуговування СПЗ та СПТС розпочинається з моменту прийняття їх до експлуатування, про що в акті прийняття виконаних робіт вказуються номери та дати договорів з технічного обслуговування. Роботи з технічного обслуговування повинні здійснюватись відповідно до затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що використовується.

Л.11.4 Для забезпечення допуску до об’єктів спостерігання для проведення робіт з технічного обслуговування та оперативного усунення несправностей СПЗ та СПТС замовник робіт спільно з пультовою та обслуговуючою організаціями визначають порядок допуску до приміщень об’єкта спостерігання.

Л.11.5 Обслуговуюча організація перед початком проведення на об’єкті спостерігання робіт з технічного обслуговування (ремонту) СПЗ зобов’язана сповістити пультову організацію. Пультова організація, у разі потреби (за ініціативою обслуговуючої організації), на час технічного обслуговування тимчасово знімає об’єкт з пожежного спостерігання, про що повідомляється замовник робіт.

По закінченню робіт обслуговуюча організація інформує пультову, яка у свою чергу становить об’єкт на пожежне спостерігання та повідомляє замовника робіт.

Л.11.6 Обслуговуюча організація у разі виникнення підстав для припинення технічного обслуговування СПЗ на об’єкті спостерігання (розірвання договору тощо) зобов’язана не пізніше чим за 5 робочих днів до його припинення письмово повідомити про це пультову організацію.

Пультова організація, у разі надходження повідомлення про припинення технічного обслуговування СПЗ, не пізніше чим за 5 робочих днів письмово інформує замовника про можливість відключення об’єкту від системи пожежного спостерігання.

Якщо протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення не поновлено технічне обслуговування СПЗ, пультова організація тимчасово знімає об’єкт з пожежного спостерігання про що повідомляє замовника робіт та територіальний орган державного пожежного нагляду.

Л.11.7 У разі розірвання або не продовження договору між замовником робіт та пультовою організацією на проведення робіт з спостерігання за пожежною автоматикою об’єкта пультова організація знімає об’єкт з пожежного спостерігання, про що письмово повідомляє обслуговуючу організацію, територіальний орган державного пожежного нагляду, а також направляє у заданому вигляді повідомлення до ЄБД.

Л.11.8 На кожному підприємстві для забезпечення надійного експлуатування пожежного спостерігання наказом або розпорядженням адміністрації призначається відповідальна особа з числа інженерно-технічного персоналу, яка несе відповідальність за:

- проведення щоденного огляду СПЗ та передавального устаткування СПТС;

- збереження проектної документації на монтування СПЗ, журналів реєстрації технічного обслуговування СПЗ, СПТС та актів прийняття їх до експлуатування;

- у разі візуального виявлення несправності СПЗ інформувати про це ЦПТС.

Форма Л.1
Повідомлення про спрацювання СПЗ або її вимкнення

____________________________________

(направляється до відповідного

____________________________________

територіального органу державного

____________________________________

пожежного нагляду) 


1. Найменування підприємства та його місцезнаходження ________________


__________________________________________________________________
2. Відомча належність ______________________________________________
3. Дата спрацьовування або вимкнення ________________________________
4. Характеристика захищуваного приміщення __________________________
__________________________________________________________________
5. Причина спрацьовування або вимкнення ____________________________
__________________________________________________________________
6. Тип системи СПЗ_______________________________
__________________________________________________________________

(для систем сигналізації також зазначити тип сповіщувача, а для системи пожежогасіння - тип пуску) 


7. Кількість сповіщувачів та зрошувачів, що спрацювали _________________
8. Результати виявлення і гасіння пожежі ______________________________
площа пожежі _____________________________________________________
9. Орієнтовний збиток від пожежі (грн.) _______________________________
10. Урятування матеріальних цінностей (грн.) __________________________
11. Причина відмови системи СПЗ__________________________________________

(посада,  підпис, ініціали, прізвище) 


"___" ____________ 20__ р.
 

Форма Л.2

Журнал N ____

обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) системи СПЗ

Тип системи ____________________________________________________


Дата монтування системи ____________________________________________
Захищуваний об'єкт ________________________________________________ __________________________________
 
Розпочато "___" _______________ 20__ р.
Закінчено "___" _______________ 20__ р.
 

Продовження форми Л.2
1. Найменування об'єкта та його місцезнаходження (адреса, телефон)

____________________________________________________________________________________________________________


2. Перелік систем СПЗ і технічних засобів  

____________________________________________________________________________________________________________


3. Номер договору, дата його укладення ________________________________________________________________________
4. Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної за експлуатування

систем СПЗ, та зразок її підпису __________________________________________________________________________


5. Дата і номер наказу, яким призначена відповідальна особа Замовника

за експлуатування систем СПЗ____________________________________________________________________________


6. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб Виконавця, які здійснюють технічне

обслуговування систем СПЗ___________________________________________________________________Примітка. У журналі пронумеровано та прошнуровано ______ аркушів.
Продовження форми Л.2

Дата виконання робіт 


Тип систем, технічних засобів, вузлів 


Опис виконаних робіт, висновки про технічний стан систем 


Найменування та кількість комплектуючих виробів, що були замінені 


Посада, прізвище і підпис особи, яка проводила технічне обслуговування та ремонт 


Висновки про виконану роботу особи, яка відповідає за експлуатування систем, її підпис 


     


       

       


       

       


     

  

  

  

  

  


Форма Л.3
Журнал N ____

обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань

(відмов, несправностей) СПЗ
 
Розпочато "___" _______________ 20__ р.
Закінчено "___" _______________ 20__ р.
Продоження форми Л.3

N

з/п 


Дата і час надход-

ження виклику 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка зробила виклик, її службовий телефон 


Наймену-


вання об'єкта, його адреса 

Тип системи 


Причина виклику 


Прізвище, ім'я, по батькові представника Виконавця 


Причина спрацьо-

вування (відмови) і вжиті заходи щодо його усунення 

Дата і час закінчення робіт за викликом   

  

  

  

  

  

  

  

  


Форма Л.4

План-графік технічного обслуговування систем СПЗ на ____ рік
_____________________________________________________________________

(найменування об'єкта)


м. ___________ 


"___" _________________ 20____ р. 

Тип систем, технічних засобів, вузлів 


Вид робіт (зовнішній огляд, перевірка працездатності, профілактика) 


I квартал 


II квартал 


III квартал 


IV квартал січень

лютий

березень

квітень

квітень


травень

травень


червень

червень


липень

липень


серпень

серпень


вересень

вересень


жовтень

жовтень


листопад

листопад


грудень

грудень

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________

(посада)


___________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

"___" _______________ 20__ р.

М. П. Форма Л.5

Журнал N ____

здавання-прийняття чергувань оперативним (черговим) персоналом 
Тип системи ____________________________________________________
Дата монтування системи ____________________________________________
Захищуваний об'єкт ________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Розпочато "___" _______________ 20__ р.
Закінчено "___" _______________ 20__ р.

 

Продовження форми Л.5


N

з/п 


Дата здавання прийняття 


Стан систем СПЗ за період чергування 


Найменування систем і захищуваних об'єктів (приміщень), з яких надійшли сигнали "Тривога" 


Прізвище та підпис особи, яка здала чергування 


Прізвище та підпис особи, яка прийняла чергування   

  

  

  

  


Форма Л.6

Перелік


технічних характеристик щодо визначення параметрів

працездатності систем протипожежного захисту
1. Тип системи _____________________________________________________

2. Склад системи____________________________________________________
Перелік технічних засобів

Метод перевірки, прилад

Основні технічні характеристики щодо визначення працездатності

Примітка

найменування

одиниця вимірювання

значення

виробника

фактичне

3. Комплексна перевірка системи
Найменування перевірки

Метод перевірки, прилад

Результати перевірки

Примітка

Технічні вимоги розробив _____________________________________________(посада)

__________________________________________________________________(підпис, ініціали, прізвище)
Форма Л.7

Дефектна відомість

Тип системи та технічних засобів

Несправний вузол або деталь

Дефект

Метод усунення
Висновки та пропозиції _______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
_______________________________

(посада)

_______________________________(підпис, ініціали, прізвище)
“_____” ______________ 20 ___ р.
М.П.

Форма Л.8

Акт


технічного обстеження системи протипожежного захисту
м. ____________ “___” _________ ____ р.
Ми, які нижче підписалися, члени комісії: _______________________________

____________________________________________________________________(посада, підприємство, прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________,


склали цей акт про те, що під час технічного огляду системи ______________

____________________________________________________________________,(тип системи)

що змонтована _______________________________________________________(найменування монтувальної організації)

____________________________________________________________________(дата здавання до експлуатування)
за проектом, виконаним _______________________________________________

(найменування проектної організації)

____________________________________________________________________,(номер і дата випуску проекту)

встановлено _________________________________________________________(характеристика технічного стану установки, окремих технічних засобів)

____________________________________________________________________


Комісія рекомендує: __________________________________________________

____________________________________________________________________(наводиться один з таких висновків:

- списати систему;

- провести ремонт системи;

- продовжити експлуатування системи зі встановленням терміну її наступного огляду).
Члени комісії: ________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

_____________________________________________________________

Ключові слова: СИСТЕМА, ПОЖЕЖОГАСІННЯ, СИГНАЛІЗАЦІЯ, СИГНАЛ, ОПОВІЩУВАННЯ, СПОСТЕРІГАННЯ, ДИМО- ТА ТЕПЛОВИДАЛЕННЯ, ПІДПІР ПОВІТРЯ, ОПОВІЩУВАЧ, СПОВЩУВАЧ.

РОЗРОБЛЕНО:
ВГО «Український союз пожежної та техногенної безпеки»

Керівник розробки

Президент-Голова правління Б.Платкевич

Відповідальний виконавецьголовний фахівець А.Бушиленко
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15