страница1/15
Дата09.09.2019
Размер2.1 Mb.

С. А. Джумабеков, А. Б. Иманалиев, Б. Б. Дюшеналиев. Kомплексный подход к лечению переломов длинных костей конечностей при политравме


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ISSN 2221-93-15 ISBN 978-9952-8093-8-1

AZƏRBAYCAN

ORTOPEDİYA VƏ

TRAVMATOLOGİYA

JURNALI
XÜSUSİ BURAXILIŞ

AZƏRBAYCAN

TRAVMATOLOQ VƏ ORTOPEDLƏRİN

II QURULTAYININ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ ELMİ-TƏDQİQAT TRAVMATOLOGİYA VƏ ORTOPEDİYA İNSTİTUTUNUN 70 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ ELMİ-PRAKTİK KONFRANSIN MATERİALLARI
Elmi-praktik jurnal

1

yanvar-iyun

2016
AZƏRBAYCAN

TRAVMATOLOQ VƏ

ORTOPEDLƏRİN

II QURULTAYININ

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ
12-13 noyabr, 2016

V.Verdiyev – sədr

C.Ələkbərov – məsul katib

R.Talışinski

Q.Canbaxışov

Ç.Əlizadə

Ə.Əhmədzadə

E.Abasov

M.Məsimov

Y.Cəlilov

F.Qafarov

Ə.Quliyev

R.Səmədzadə

F.Verdiyev – koordinator
M Ü N D Ə R İ C A T


 1. V.Q.Verdiyev. Elmi-tədqiqat travmatologiya və ortopediya institutunun 70 illik tarixi.


SÜMÜKLƏRİN ÇOXSAYLI VƏ MÜŞTƏRƏK ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNDƏ YENİ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ

 1. Q.S.Canbaxışov. Bud sümüyünün diafizinin qəlpəli sınıqları zamanı kilidlənən çivilərlə osteosintez üsulunun tətbiqinin nəticələri.

 2. С.А.Джумабеков, А.Б.Иманалиев, Б.Б.Дюшеналиев. Kомплексный подход к лечению переломов длинных костей конечностей при политравме.

 3. Н.О.Каллаев. Особенности лечение больных с политравмой при дорожно-транспортных происшествиях.

 4. С.А.Ушаков, С.Ю.Лукин, М.В.Панкратов, М.Л.Смирнов. Лечение полифокальных повреждений вертлужной впадины и таза.

 5. С.А.Джумабеков, А.А.Кубатбеков, М.А.Айтымбетов. Регенерация огнестрельных переломов в условиях высокогорья при фиксации аппаратом внешней фиксации.

 6. С.А.Ушаков, С.Ю.Лукин, М.В.Панкратов, М.Л.Смирнов. Xирургическое лечение переломов головки бедренной кости: варианты клинических решений.

 7. Ə.Z.Davudov, A.Ə.Əkbərov, Ş.B.Əkbərov. Bud sümüyünün proksimal ucunun oynaqətrafı sınıqlarının cərrahi müalicəsi.

 8. А.К.Борукеев. Тактика лечения при открытых переломах дистального отдела плечевой кости типа С по классификации АО.


SÜMÜK ŞİŞLƏRİ VƏ DİSPLAZİYALARININ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

 1. Ə.T.Əmiraslanov, E.E.İbrahimov, A.Ə.Əmiraslanov, Ş.D.Tağıyev. Onkoortopedik xəstələrdə iri oynaqların endoprotezləşdirilməsi və funksional nəticələr.

 2. О.Е.Вырва, Р.В.Малык, Я.А.Головина, И.В. Шевченко. Индивидуальное модульное эндопротезирование как основной этап комплексного лечения злокачественных опухолей костей нижней конечности.

 3. V.Q.Verdiyev, M.M.Rəsulov, M.R.Yusifov, F.V.Verdiyev. Буд сцмцйцнцн проксимал щиссясинин хошхассяли шиш вя шишябянзяр хястяликляринin ъярращи mцалиъяdən sonraki нятиъялярi.


SÜMÜK VƏ OYNAQLARIN ANADANGƏLMƏ VƏ DEGENERATİV-DİSTROFİK XƏSTƏLİKLƏRİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ

 1. Н.А.Корж, Д.В.Прозоровский, К.К.Романенко, Р.И.Бузницкий. Хирургическое лечение hallux valgus c применением корригирующих остеотомий Scarf, Austin и Akin.

 2. С.А.Джумабеков, С.К.Казаков, Б.Н.Калчаев, Ж.З.Шамбетов. Посттравматический артроз тазобедренных суставов.

 3. М.Ж.Азизов, В.М.Прохоренко, Х.Х.Шакиров. Клинические аспекты ревизионного эндопротезированиятазобедренного сустава.

 4. A.Q.Qəhrəmanov, V.Q.Verdiyev, B. Atilla, C.Aksoy, M.Tokgözoğlu, F.İnanıcı, A.Baki, S.Güner. Qanz osteotomiyası sonrası biomexanik yerimə analizlərin nəticələri və onların klinik-rentgenoloji parametrlər ilə korrelyasiyası.

 5. E.Ş.Abasov, A.N.Hüseynov. Bud-çanaq oynağının revizion artroplastikasında bizim təcrübə.

 6. P.Quliyev. Diz oynağının travmatik zədələnmələrinin diaqnostikasında MRT-nın rolu.

 7. Е.П.Бабуркина. Рентгенологическая характеристика менискогенного синдрома, обусловленного наследственной предрасположенностью.


ONURĞA PATOLOGİYASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ

 1. T.Y.Cəlilov. Transpedikulyar vintlərin istifadəsi ilə aparılan onurğa sütunu deformasiyalarının cərrahi korreksiyasının ilkin nəticələri.

 2. М.У.Байдарбеков, В.В.Pерих. Tранскутанная транспедикулярная пластика тела позвонка при переломах позвоночника.

 3. С.А.Этибарлы, И.Д.Гараев, Э.Г.Новрузов, С.С.Этибарлы. Характеристика и применение дополнительного фиксирующего оборудования при шейной дискэктомии.

 4. E.M.Çələbiyev, Y.R.Cəlilov. Poliseqmentar bel osteoxondrozunda ağrı sindromunun ləğvində cərrahi müdaxilənin rolu.

 5. И.В.Рой, Я.В.Фищенко, И.И.Белая, А.П.Кудрин. Наш опыт лечения болевого синдрома крестцово-подвздошного сустава.


PEDİATRİK ORTOPEDİYA

 1. H.Ə.Əliyev, Ç.Ə.Əli-Zadə. Uşaqlarda diz oynağının qeyri-spesefik irinli artritlərinin prospektiv və retrospektiv müalicə üsullarinin nəticələrinin müqayisəli analizi.

 2. В.М. Кенис, А.В.Сапоговский. Клиническая оценка мобильности стопы в диагностике ригидных форм плано-вальгусных деформаций стоп.

 3. İ.H.Hacıyev, E.K.Məhərrəmov, Ə.M.Quliyev, E.H.Nəbiyev. 3 yaşadək uşaqlarda budun başının açıq üsul ilə sirkə kasasına salınması.

 4. С.В.Иванов, А.Г.Баиндурашвили, В.М.Кенис. Переломы у детей с последствиями спинномозговых грыж.


REKONSTRUKTİV-BƏRPA CƏRRAHİYYƏSİ

 1. F.M.Qafarov. Əl cərrahiyyəsindəki çətinliklər və onların həlli yolları.

 2. E.Qasımov. Bazu oynağının adəti ön çıxıqlarının cərrahi müalicəsində nə zaman artroskopik, nə zaman açıq üsuldan istifadə etməli.

 3. E.Qasımov. Diz oynağının çoxlu bağ yaralanmalarında nə etməli.

ЕЛМИ-ТЯДГИГАТ ТРАВМАТОЛОЭИЙА ВЯ ОРТОПЕДИЙА ИНСТИТУТУНУН 70 ИЛЛИK TARİXİ

В.Г.Вердийев


Бу ил институтумузун 70 иллийини гейд едирик. Бу шанлы тарих институтун Милли травматолоэийа вя ортопедийа елминин йаранмасына, инкишафына, юлкя ящалисинин ихтисаслашмыш травматоложи-ортопедик хидмят иля тямин едилмясиня йюнялмиш чохиллик фяалиййятинин бир сыра ъящятляринин нязярдян кечирилмяси вя онлара гиймят верилмяси цчцн мцнасиб бир мягамдыр. ЕТТОИ-нун тарихи Азярбайъанда вя цмумян кечмиш Совет Иттифагында Сящиййя системинин инкишафы вя о дюврдя ъярйан едян тарихи щадисялярля сых баьлыдыр.

ХЫХ ясрин сон ониллийиндя Санкт-Петербург вя Харковда хейриййя ъямиййятляри тяряфиндян ялил ушаглар цчцн ачылмыш мцалиъя оъаглары бу ихтисасын тямяли олмушдур. Азярбайъанда ися сящиййянин вя тибб елминин инкишафы 1919-ъу илдя Бакы Дювлят Университетиндя тибб факцлтясинин ачылмасы иля баьлыдыр. Русийадан дявят олунмуш профессор А.А.Осман факцлтет ъярращиййяси кафедрасына рящбярлик едяряк ъярращиййянин бир голу олан травматолоэийа вя ортопедийайа фикир веряряк вятярлярин пластикасы вя сколиозларын мцалиъяси иля мяшьул олурду. Илк травматоложи шюбяляр 1929-ъу илдя профессор Я.А.Талышински (Семашко адына хястяханасында), 1930-ъу илдя досент Д.Н.Лямбярански (Чапаридзе адына хястяханасында) вя 1935-ъи илдя профессор П.Щ. Блишшенко (Яфяндийев адына хястяхана) тяряфиндян тяшкил олунмушдур. 1938-ъи илдя профессор Я.А.Талышински тяряфиндян щякимляри тякмилляшдирилмя институту няздиндя илк травматолоэийа вя ортопедийа кафедрасы йарадыр. Бу ихтисасын формалашмасында эюркямли алим-ъярращлар-академик М.А.Топчубашов, профессорлар З.М.Мяммядов, А.Н.Таиров, А.М.Ялийев, Г.Р.Гурбанов, Б.М.Мащмудбяйов вя диэярляринин бюйцк ролу олуб. Беляликля, институтун йарамасына вя тяшкилиня профессор Я.А.Талышински, академик М.А.Топчубашов вя профессор С.М.Щаъыгасымовун апардыглары щазырлыг ишляри зямин йаратмышдыр.

Бакы Елми-тядгигат ортопедийа вя бярпа ъярращиййяси институтунун йарадылмасы щаггында 29 август 1945-ъи илдя ССРИ Халг комиссарлары Шурасынын гярары олмушдур. Щямин гярар ясасында 11 март 1946-ъы илдя 1621 сайлы ъярращи щоспиталынын базасында Бакы Елми-тядгигат ортопедийа вя бярпа ъярращлыьы институту йарадылды вя институтун илк директору M.M.Сейидов тяйин едилди.

20 иллик сящиййя тяшкилатчылыьы вя щярби тябабят стажына малик олан M.M.Сейидов института республиканын апарыъы мцтяхясислярини ъялб едяряк вятян мцщарибяси ялилляриня ихтисаслашмыш йардымын эюстярилмясиндя хейли иш эюрцлмцшдцр. M.M.Сейидовун рящбярлийи иля института эюркямли алимляр профессор Я.Р.Талышински, Г.Р.Гурбанов, И.Д.Данилйак, досент Д.Н.Лямбярански, Р.Р.Ялизадя, Щ.Я.Сейидова вя башгалары дявят едилмишляр.

Щямин института сонралар профессор Я.М.Ялийев (1951-Х.1952; 23.03.1954-1959), prof. Н.Н.Бцнйатов (Х 1952-23.03.1954), dos. Щ.Я.Ялийев (тягрибян бир иля гядяр), prof. А.А.Исмайылов (1960-1971), prof. К.Г.Мящяррямов (1971-1985), dos. Я.З.Давудов (1992-1993), тибби елмляри доктору Х.Д.Дадашов (1993-1997), тибб елмляри намизяди М.П.Ъаббаров (1997-199), тибб елмляри доктору, prof., əməkdar həkim Г.С.Ъанбахышов (1999-2006) ямякдар елм хадими, профессор В.Г.Вердийев (06.01.2006-ъы илдян индийя гядяр) рящбярлик етмишляр.

Бакы Елми-тядгигат ортопедийа вя бярпа ъярращлыьы институту олунаркян онун гаршысына ясасян мцщарибядян сонра ялиллярин мцалиъяси вя онларын ямяк габилиййятинин бярпасы мясяляляри гойулмушдур. Институт коллективинин сяйи нятиъясиндя гаршыйа гойулан мясяля 1956-ъы иля гядяр юз щяллини тапды вя ялиллярин 70 % - я гядяринин ямяк габилиййяти бярпа олунду. Бунунла ялагядар олараг институтун инкишафынын икинъи дюврц башланыр. 1956-ъы илдя ССРИ Сящиййя Назирлийинин 748 сайлы ямриня ясасян «Елми-тядгигат травматолоэийа вя ортопедийа институту» (БЕТТОИ) адланыр.

Бу иллярдя БЕТТОИ-а эюркямли алим, сящиййя тяшкилатчысы вя дювлят хадими профессор, тибб елмляри доктору Язиз Мяммядкярим оьлу Ялийев рящбярлик едирди. Щямин иллярдя Азярбайъанда ССРИ-нин сящиййя назиринин мцавини Р.Б.Ъавадовун вердийи хасиййятнамядя профессор Я.М.Ялийевин елми фяалиййяти щаггында беля йазылмышдыр: «Йолдаш Я.М.Ялийевин редаксийа алтында институтун 5 ъилд елми мяъмуяси, 13 методик характерли бурашура чап олунмушдур ки, бурада сянайедя профилактикасы мясяляри юз яксини тапмышдыр.

Профессор Я.М.Ялийев щям дя эянъ елми кадрларын щазырланмасына бюйцк диггят йетирир. Йалныз ахырынъы 2 ил ярзиндя институтда 6 намизядлик диссертасийасы мцдафия едилмишдир.» бцтцн бунлар БЕТТОИ-а профессор Я.М.Ялийевин рящбярлик етдийи дюврдя травматолоэийа вя ортопедийа елминин инкишафына вердийи эцълц тязащцрц иди. Еля щямин иллярдя Азярбайъанда вя Шяргдя илк гадын травматолог Щ.Я.Сейидова 1956-ъы илдя ися докторлуг диссертасийасы мцдафия едяряк бцтцн юмрцнц республикамызда травматолоэийанын инкишафына щяср етмиш, 94 елми ишин, 1 монографийанын, 6 ихтиранын, бир нечя сямряляшдириъи тяклифин мцяллифидир. Она эюря дя онун ямяйи йцксяк гиймятляндириляряк 2 нойабр 2000-ъи илдя «Шющрят» ордени иля тялтиф едилмишдир.

Институтун директору олмуш профессор Я.М.Ялийевин рящбярлийи иля биринъи нювбядя кечмиш мяктяб бинасында йерляшян институт абадлашдырылмыш, чохлу аьаъ якилмиш, щансыларки бу эцнядяк инсанлара хидмят едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ишлярин эюрцлмясиндя юзц дя шяхсян иштирак едяряк башгалары цчцн нцмуня эюстярирди. Профессор Я.М.Ялийевин рящбярлийи иля вятян мцщарибяси ялилляриня тибби хидмяти эцъляндирмяк мягсядиля, институтун ямякдашлары мцнтязям сурятдя республика районларына эедяряк, йерлярдя тибби мцайиня комиссийалары тяшкил етмишляр. Бакыда стасионар бярпа мцалиъясиня ещтийаъы олан мцщарибя ялилляринин щесаба алынмасы вя сечилмяси иши мяркязи щякимлик-сечим комиссийасы тяряфиндян апарылырды. Бакыда вя республиканын башга районларында иъра едилян йохламаларынын нятиъяляриня ясасян, институт мцщарибя ялиллярини фяал сурятдя мцалиъяйя дявят едяряк вя онларын йерлярдя хястяханайа гойулмасы цчцн тядбирляр эюрцлмцшдцр. Апарылан елми-мцалиъяви ишляр Вятян мцщарибяси ялилляринин бярпа мцалиъясиня щяср едилир вя онун йекунлары проф. Я.М.Ялийевин тяшяббцсц вя сяйи нятиъясиндя 17-19 ийун 1952-ъи илдя ъянуби вя шимали Гафгаз республикалары мцтяххясислярин иштиракы иля Бакыда кечирилмиш конфрансда тяърцбя мцбадиляси мцзакиря едилмишдир. Институтун бцтцн мцщцм мясяляляри коллеэиал шякилдя, сядри проф. Я.Ялийев олан Елми Шурада мцзакиря едилир. Институтда йени шюбяляр вя лабораторийалар ачылыр, мцасир мцалиъя методлары тятбиг едилир, истедадлы мцтяхяссисляр ишя ъялб олунурлар. Институтда 300 чарпайылыг бярпа ъярращлыьы, цз-чяня ъярращлыьы, травматоложи, вя ортопедик шюбяляр ачылыр. Мцалиъя-диагностика лабораторийа вя кабинетлярдян клиник-диагностик, биокимяйяви, бактериоложи, щистоложи лабораторийалар, рентэен, ганкючцрмя, бядян тярбийяси иля мцалиъя вя физиотерапийа кабинетляри йарадылмышдыр. 1952-ъи илдя йахшы тяъщиз едилмиш физиоложи лабораторийа тяшкил олунмушдур.

Институт баш мцяссися кими республика ящалисиня хцсусиляшдирилмиш травматоложи-ортопедик хидмятин тяшкили вя тякмилляшдирилмясиня бюйцк йер айырыр. Институтда сыныглар, йаланчы ойнаглар вя дефектляр мцхтялиф нюв остеосинтез, дяри вя сцмцк пластикасы тятбиг едилир.

Травматолоэийа вя ортопедийанын инкишафында тибб елмляри докторлары, профессорлар К.Г.Мящяррямовун, Я.Г.Садыховун, Т.Г.Руиндежин, В.Г.Вердийевин, Я.М.Гулийевин, Ф.М.Гафаровун, Я.Б.Ялийевин, Ч.Я.Ялизадянин, Г.С.Ъанбахышовун, Й.Р.Ъялиловун вя башгаларынын мцщцм ролу олмушдур. Институт узун иллярдян бяри травматизмин юйрянилмяси, сыныгларын мцасир цсулларла мцалиъяси, дайаг-щярякят апаратынын анаданэялмя вя газанылма деформасийаларынын, гысалыгларын коррексийасы, сцмцк шишляри вя дисплазийалары, ушагларда будларын анаданэялмя чыхыглары, аномалийалары, остеомиелитлярин мцалиъяси иля ялагядар елми-тядгигатлар апарылмыш вя йени-йени наилиййятляр ялдя етмишдир.

Мцщцм мясялялярдян бири дя ортопедик хястяликлярин еркян диагностикасы вя мцалиъяси олуб. Бу истигамятдя анаданэялмя деформасийалар вя гцсурлар, онурьанын деформасийалары, полиомиелит вя серебрал спастик ифлиъ нятиъясиндя ямяля эялмиш икинъили деформасийалара щяср едилмиш елми мювзулары эюстярмяк олар. Бцтцн ортопедийаны юзцндя ъямляшдирян йеэаня ортопедийа шюбяси базасында сцмцк патолоэийасы, бюйцклярин ортопедийасы вя ушаг ортопедийасы шюбяляри йарадылыр.

Sümük patologiyası şöbəsinin йарадылмасында т.е.д. Я.Г.Садыговун явязсиз хидмятляри олмушдур. Ортопедик патолоэийа дахилиндя сцмцк шишляри вя скелетин систем хястяликляринин юйрянилмяси хцсуси йер тутур. Бу да институтда сцмцк патолоэийасы шюбясинин (1979) тяшкил едилдийиндян сонра мцмкцн олмушдур. Ъянуби Гафгазда илк вя йеэаня шюбя олараг сцмцк шишляри вя дисплазийаларынын ашкар олунмасы, диагностикасы вя ъярращи мцалиъясиндя ясаслы ишлярин йекуну Я.Г.Садыговун 3 монографийасында юз яксини тапмышдыр. Сяксянинъи иллярдян шюбяйя т.е.д. В.Г.Вердийев рящбярлик едир. Hal-hazırda şöbəyə ə.e.x., prof. V.Q.Verdiyev rəhbərlik edir, şöbə müdiri k.e.i. M.R.Yusifov, t.ü.f.d., dos. M.M.Rəsulov, щяким ordinatorlar: t.ü.f.d. A.Z.Bayramov, F.H.Əhmədov çalışırlar. Сцмцк дисплазийалары, хошхассяли шишляр заманы компрессион-дистраксион цсулун, ендопротезляшмянин, онурьа дюш гяфяси, чанаг ъярращийясинин вя диэяр мцряккяб, щямсярщяд ямялиййатларын апарылмасында фяал рол ойнайыб.

Бюйцклярин ортопедийасы шюбясинин ясас истигамятляриндян бири онурьа патолоэийасы, хцсусян сколиоз олубдур. 70-ъи иллярдя профессор А.А.Исмайылов, т.е.н. С.Б.Ящмядов тяряфиндян юн арха, арха-йан кясиклярдян истифадя едяряк онурьада коррексийаедиъи вя фиксасийаедиъи ямялиййатлар апарылыб вя бу мювзуда бир нечя докторлуг вя намизядлик диссертасийалары мцдафия олунуб. Ятрафларын анаданэялмя вя газанылмыш деформасийаларынын мцалиъясиндя Х.Т.Султанова, В.М.Мусеви, Н.И.Исмайыловун хидмятлярини гейд етмяк олар. Щал-щазырда шюбяйя т.е.д. Ъялилов Й.Р. рящбярлик едир. Şöbə müdiri R.R.Ağayevdir. Şöbədə onurğa patologiyası və travmaları zamanı müasir cərrahi əməliyyatlar həyata keçirilir. Ətrafların deformasiyaları, qısalıqları İlizarov üsulları ilə cərrahi korreksiya edilir. Hal-hazırda şöbədə t.ü.f.d.T.Y.Cəlilov, N.İ.İsmayılov, E.M.Çələbiyev, K.E.Eyvazov çalışırlar.

Травматолоэийа шюбясинин тарихи досент Лямбярански Ъямил Нясир оьлу иля башлайыр. О заман шюбядя чалышанлардан т.е.д.Щ.Я.Сейидованы., т.ен. Щ.Я.Ялийеви, Таьыйева-Худiйева Туран-ханымы гейд етмяк олар. Шюбядя апарылан елми-практики арашдырмалар сыныгларын консерватив, скелет дартмасы, мцхтялиф нюв остеосинтези ящатя едирди. Бу шюбядя т.е.н. М.Исмайылов тяряфиндян тяряфиндян тяклиф олунмуш хариъи фикся апараты 70-80-ъы иллярдя тятбиг олунурду. Узун илляр шюбяйя рящбярлик едян т.е.д. Щ.Я.Сейидова йаланчы ойнаглар, сыныглар заманы остеосинтез цсулларынын тятбиги вя тякмилляшдирилмяси щяйата кечирилмишдир. 2000-ъи илдян ися шюбяйя Республиканын ямякдар щякими, т.е.д., проф. Г.С.Ъанбахышов рящбярлик едир. Шюбянин ясас елми-практики истигамяти: чохсайлы, бир нечя сцмцклярин сыныглары заманы мцасир остеосинтез цсулларынын ишляниб щазырланмасы вя практикайа тятбиг едилмишдир. Çанаг сцмцкляринин, хцсусян сиркя касасынын сыныглары, симфизин ъырылмасы мцасир цсулларла остеосинтез едилир. Организмин ян ири сцмцкляриндян олан буд сцмцйцнцн бцтцн сыныглары, онун бойнунун вя бурмалар нащиййясинин, диафизинин, дистал уъуnun мцхтялиф остеосинтез цсуллары иля мцалиъя едилир. Йухары ятраф сцмцкляринин сыныглары мцасир технолоэийаларла остеосинтез едиляряк мцалиъя олунур. Бу сыныгларын ян мцряккяби базу сцмцйцнцн дистал уъунун чох гялпяли ойнагдахили сыныглары АО цсулу иля мцалиъя едилир. Сон илляр шюбянин елми рящбяри вя ямякдашлары тяряфиндян йивли мил хариъи фиксасийа апараты ихтира едиляряк онунла остеосинтез цсуллары ишляниб щазырланмышдыр.

Травмалардан сонра сонракы фясадлар шюбяси йарадылдыгдан она т.е.н. М.Р.Ъаббаров рящбярлик етмишдир. Травматоложи хястялярдя компрессион-дистраксион цсулу 1974 –ъц илдян тибб елмляри намизяди М.П.Ъаббаров тяряфиндян тятбиг едилмишдир. М.П.Ъаббаровун тяклиф етдийи апарат Лиссабонда (1988), Истанбулда, Анкарада (1991), Дещлидя (1989) нцмайиш етдирилмишдир. М.П.Ъаббаров республиканын «Ямякдар ихтирасы» фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр. Щал-щазырда шюбянин мцдири t.ü.f.d. Давудов Яли Зякулла оьлудур. Шюбянин ясас елми-практики истигамяти: Политравмалар, ойнагдахили сыныглар вя онларын фясадлары, узун борулу сцмцклярин чох гялпяли сыныглары вя онларын фясадлары, хариъи фикся апратлары иля остеосинтезляр. Шюбядя ашаьы ятрафларын ойнагдахили, диафизар чохгялпяли сыныгларынын мцхтялиф хариъи фикся апаратлары иля мцалиъя тактикасы ишляниб щазырланмышдыр. Щямчинин ятрафларын чохсегментли вя полифокал сыныглары заманы мцасир травматолоэийанын тялябляриня ъаваб верян ейни моментли ъярращи ямялиййатлар (ъярращи бригадалар) тактикасы ишляниб щазырланмышдыр. Шюбядя ятрафларын кющнялмиш, битишмяйян, зяиф вя гейри-дцзэцн зяиф битишян, гейри-дцзэцн битшмиш сыныглары, йаланчы ойнаглары вя сцмцк дефектляри иля олан хястялярин чохетаплы еффектив комбинасийалы мцалиъя тактикасы щазырланмышдыр. Щал-щазырда шюбядя т.ü.f.d., dos. Ə.Z.Давудов (мцдир), Ф.Y.Байрамов, b.e.i., t.ü.f.d. Ш.B.Якбяров, А.A.Якбяров, чалышырлар.

Plastik cərrahiyyənin banisi Azərbaycanda prof. Q.R.Qurbanov olub və institut yarandığı gündən üz-çənə şöbəsinə rəhbərlik edərək şöbənin əməkdaşları ilə birlikdə insan orqanizminin müxtəlif üzv və strukturlarında çox böyük işlər görmüşlər. Sonrakı illərdə prof. N.N.Bünyadov da dəri plastikası, ilə müxtəlif patalogiyalara dəri defektini bərpa etmişdir. Plastik cərrahiyyə şöbəsi institutda 70-ci illərdə yaranıb və bu şöbədə t.e.n. A.A.Axundov, t.e.n Ə.H.Əliyev, t.e.n X.T.Sultanova, t.e.d. T.Q.Ruindej, N.Abassova və başqaları fəaliyyət göstərmişlər. Son 30 ildə şöbədə plastik və əl cərrahiyyəsi şöbəsində bütün elmi-plastik işlərə rəhbərlik edən t.e.d., b.e.i., Fikrət Məmməd oğlu Qafarovdur. Hal-hazırda şöbə müdiri t.ü.f.d. Q.R.Babayevdir. Hal-hazırda şöbədə Z.M.Nəbizadə, R.T.Ruindej, A.H.Abdullayev fəaliyyət göstərirlər. Şöbənin əsas elmi-praktiki istiqamətləri said, bilək, əl və barmaqların anadangəlmə qüsurları, ağır travmaları, onların fəsadları və xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi. Yuxarı və aşağı ətrafların dəri, vətər, əzələ, sinir və s. yumşaq toxuma elementlərinin defektinin rekonstruktiv-bərpa müalicəsi. Dəri defektləri, o cümlədən yanıqdan sonra əmələ gəlmiş kobud dartıcı çapıqların dəri plastikası üsulları ilə bərpası. Sinirlərin zədələnməsi və ya digər xəstəliklər nəticəsində ətraflarda əmələ gəlmiş ifliclərin rekonstruktiv-bərpa cərrahiyyəsi. Aşil vətərinin qapalı qopmalarının və köhnəlmiş kəsilmələrinin dəridən keçib bastırılan qapalı üsul ilə tikilməsi.

Иринли травматолоэийа шюбяси 1986-ъы илдян фяалиййят эюстярир. Шюбя мцдири - А.В.Паукер, t.e.d. prof. Ч.Я.Яли-задя - шюбянин баш елми ишчисиdir. H.Ə.Əliyev kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışır. Щал-щазырда шюбя дайаг-щярякят системинин мцхтялиф етиолоэийалы остеомиелитляри, ачыг инфексийалашмыш сыныглары, йумшаг тохумаларын иринли-илтищаби просесляринин мцалиъяси сащясиндя фяалиййят эюстярир. Эцндялик тяърцбяйя мцасир мцалиъя методлары – хариъи фиксасийа апаратлары иля остеосинтезин мцхтялиф нювляри, Илизаров цсулу иля гцсурларын мцалиъяси вя узун сцмцклярин гысалдылмасы – моно-, би-, полиокал остеосинтез тятбиг едилмишдир. Шюбядя буд вя гамыш сцмцйцнцн гцсурларынын долдурулмасы цчцн трилокал остеосинтез ямялиййатлары щяйата кечирилир. Биретаплы ямялиййат – секвестрнекроектомийа вя ямяля эялян бошлуьу сцмцк аутотрансплантларла BAG BonAlive ilə долдuрулмасы, буд сцмцйцнцн проксимал щиссясинин неоартроз формалашдырмагла резексийасы, узун сцмцклярин сцмцк-пластик трепанасийасы кими ямялиййатлар апарылыр. Гамыш-дабан-гайыгвари сцмцклярин арасында ашыг сцмцйцнцн екстерпасийасындан сонра артродозин апарылмасы ятрафын гысалдылмасынын гаршысыны алан йени цсул кими тяклиф едилмишдир. Шюбядя мцасир цсулларла мцхтялиф ойнагларын иринли-илтищаби просесляринин консерватив вя ъярращи мцалиъяси апарылыр.

Дяринин йараларынын вя гцсурларынын мцхтялиф нюв пластикасы – йаранын юртцлмяси цчцн сярбяст дерматом дяри пластикасы, тор щиссяли сярбяст дерматом пластика, сярбяст олмайан бядянин айры щиссяляриндян эютцрцлмцш дяри фассийа пластикасы кими цсуллар эениш истифадя олунур.

Ушагларын ортопедийа травматолоэийа шюбясиня профессор К.Г.Мящяррямов рящбярлик етмишдир. Анаданэялмя дайаг-щярякят системиндя тясадцф едилян деформасийаларынын йайылмасы, диагностикасы вя ъярращи мцалиъяси шюбядя замана уйьун сявиййядя апарылмышдыр вя бюйцк наилийятляр ялдя едилмишдир. Əvvəllər ortopedik patologiya uşaqlarda əksər hallarda konservativ üsullarla müalicə olunurdusa, hal-hazırda erkən diaqnostika və yeni texnologiyaların tətbiqi alınan nəticələri xeyli yaxşılaşdırır. Şöbəyə tanınmış ortopedlər prof. K.Q.Məhərrəmov, t.e.d. Ə.M.Quliyev, t.e.d. Ə.B.Əliyev rəhbərlik etmişlər. Hal-hazırda şöbənin elmi rəhbəri t.ü.f.d. E.K.Məhərrəmovdur, müdir isə t.ü.f.d. E.H.Nəbiyevdir. Şöbənin əməkdaşları a.e.i., t.e.d. Ə.M.Quliyev, t.ü.f.d. R.N.Bünyadov, R.R.Babaxanova, İ.H.Hacıyev, V.Ş.İsmayılovdur.

Ушаг травматолоэийа шюбяси 25 илдян артыгдыр ки, йарадылыбдыр. Илк дяфя ушаг травма шюбяси 1984-ъц ил тарихдя институтун щямин иллярдя директору олмуш Камал Гафар оьлу Мящяррямов тяряфиндян йарадылмышдыр. Щал-щазырда ушаг травма шюбясинин мцдири т.е.н. Тофиг Ябдцлщцсейн оьлу Абдуллайевдир. Şöbənin həkimləri – T.D.Həsənov, F.İ.Kərimovdur. Шюбянин ясас эюрдцйц елми-практик истигамяти: политравмалар, ятрафларын сыныглары вя онларын фясадларынын мцалиъяси, хариъи фикся апараты иля остеосинтез вя с. Шюбядя ясасян дирсяк ойнаьынын тяшкил едян сцмцклярин сыныгларынын мцалиъяси заманы консерватив мцалиъяси, ачыг вя гапалы йол иля остеосинтез ямялиййатлары апарылыр.

Узун борулу сыныгларын мцалиъяси ясасян консерватив йол иля апарылыр. Узун борулу сцмцклярин ачыг сыныглары заманы Илизаров цсулу иля остеосинтез едилир. Шюбядя базу сцмцйцнцн кондилусдан кечян вя кондилусцстц сыныгларынын скелет дартмасы иля мцалиъя системи ишляниб щазырланмышдыр.

1961-ъи илдян Бакы ЕТ травматолоэийа вя ортопедийа институтунда консервляшдирилмиш тохумалар Москва вя Ленинград шящярляриндян алыныб. 1964-ъц илдян институтда тохумаларын консервляшдирилмяси вя мейит ганынын алынмасы лабораторийасы фяалиййятя башлайыб. Бу лабораторийайа т.е.д. проф. Т.Г.Руиндеж рящбярлик едирди. Институтда бцтцн профилляря уйьун лабораторийаларын фяалиййят эюстярмясиня бахмайараг «тохумаларын консервасийасы» лабораторийасынын няздиндя щямин тохумаларын там тяляб олунан норамалара уйьун йохланмасы цчцн бинанын 2 вя 3-ъц мяртябяляриндя щистолоэийа, бактериолоэийа, иммунолоэийа, биокимйа, серолоэийа, 5 елми ишчи (Е.П.Шеина, А.М. Яскяров., Ш.Бахшийева., Е.Я. Зейналова) ишляйирди. Бу лабораторийа Гафгазда йеэаня лабораторийа иди ки, узун илляр бцтцн бу реэиону мцхтялиф нювлц консервляшдирилмиш тохумаларла тямин едирди. Лабораторийанын ямякдашлары минлярля биоложи тохума препаратлары (сцмцк, гыьырдаг, вятяр, дяри, фассийа, апаневроз) щазырлайараг щям институтун шюбялярини вя щям дя Республиканын бцтцн клиникаларыны тямин етмишляр. Бу иллярдя Т.Г.Руиндеж вя онун ямякдашлары чох мцтяшяккил шякилдя аллоэен вя зооэен тохумаларын йени стерилизасийа вя консервасийа цсулларынын тапылмасы вя ишлянмяси иля мяшьул олурдулар. Тяклиф олунмуш цсуллар индийя гядяр Азярбайъанда юз щяллини тапмыш вя эениш истифадя олунур. Експериментал вя клиники тядгигатларын нятиъяляри диссертасийа ишляриндя (Е.Я.Зейналованын намизядлик диссертасийасы, 1974) юз тязащцрцнц тапмышдыр. Лабораторийа АТУ-нун Азярбайъан Елмляр Академийасынын нефт вя кимйа институту, эюз хястяликляри институту, АТУ-нун цз вя чяня ъярращиййяси кафедрасы вя б. бирэя ямякдашлыг едяряк елми ишляр апарырды. Бцтцн бу ишлярин нятиъяляри (Е.П.Шеина, Зейналова Е.Я., Ш.Бахшийева., А.Арутчева., Ъ.Ялинаьыйев) диссертасийаларында юз яксини тапмышдыр.

Сон oнилликдя институтун щяр ики бинасы ясаслы тямир едилиб вя мцасир аваданлыгларла Сящиййя Назирлийи тяряфиндян тяъщиз едилиб, institutun II korpusunda müasir ümumi havalandırma sistemi quraşdırılıb, bütün şöbələr, laboratoriyalar institutun vahid kompüter şəbəkəsinə qoşulub, video nəzarət sistemi, mühafizə işçiləri təhlükəsizliyi təmin edir. Компцтер томографы, цч стасионар рентэен апараты, онлардан бири рягямсал, ултрасяс мцайиня апаратлары, лаборатор бюлмядя щематоложи, иммуноложи фермент, биокимйяви, коагулометрик, уроложи анализаторлар, електрокардиграфлар, спирограф, нейромиограф, plantovizor ъищазлары щал-щазырда уьурла истифадя олунур. Йедди ъярращиййя отагларында ортопедик масалар, ямялиййат заманы ямялиййат сащясини мониторда мцшащидя етмяйя имкан верян 2 ядяд мултимобил 5 Ъ ъищаз, artroskop, наркоз апаратлары, електрокоагулйаторлар вя с. ъищазлар ян мцряккяб, аьыр ямялиййатлары гыса мцддятдя йцксяк сявиййядя щяйата кечирилмясиня имкан верир. Ики йени ямялиййат отаьында тянзимлянмиш щава ахыны ямялиййатларын там стерил шяраитдя апарылмасына зямин йарадыр. Цмуми кондисионерляшдирмя вя гыздырылма системи, йцксяк комфортлу бир, икиняфярлик палаталар хястяляр вя персонал цчцн оптимал шяраит йарадыр.

Гябул шюбясиндя терминал вязиййятдя дахил олан хястялярин йериндя бцтцн мцайиняляр вя интенсив терапийа апарылмасы цчцн нязярдя тутулмуш шок отаьы йарадылыб, амбулатор хястяляр цчцн ямялиййат, сарьы, эипс отаглары йарадылыб.

Хястялярин реабилитасийасы йени йарадылмыш физиотерапийа вя тибби бярпа шюбясиндя апарылыр. Шюбядя бцтцн нюв електропроседурлар; електрофорез електростимулйасийа, фонофарез, магнитотерапийа, ишыгла мцалиъя, массаж, мцалиъяви бядян тярбийяси бюйцк мцалиъяви идман залында ян йени аваданлыглар васитясиля щяйата кечирилир. Щовуз, суалты массаж, дартылма, цзэцчцлцк, мцалиъяви эимнастика ойнагларын функсийасыны бярпа етмяйя имкан йарадыр. Хцсуси хариъи истещсал олан масада онурьанын мцхтялиф бюлэяляринин оптимал эцъля дартылмасы апарылыр.

Институтун елми ишчиляри тяряфиндян 21 монографийа, китаб, вясаит, 18 методик тювсиййя, 3 клиник протокол, 12 йаддаш китабчасы, 31 елми мягаляляр мяъмуяси, 17 «Азярбайъан Ортопедийа вя Травматолоэийа Журналы» чап едилмишдир. Институтда йарандыьы андан индийядяк 15 докторлуг, 63 намизядлик диссертасийасы мцдафия едилмишдир. İxtiralara görə 76 müəlliflik şəhadətnaməsi və patent alınmışdır.

Институт СИЪОТ (травматолоэийа вя ортопедийа ъярращиййяси цзря бейнялхалг ъямиййят), WЩО Бейнялхалг Сящиййя тяшкилаты, АСАМИ, (Илизаров цсулларынын тядгигаты цзря бейнялхалг ассосасийасы) Тцркийянин ЕГЕ Университети вя Щаъъятяпя Университети, Беларусийа травматолоэийа вя ортопедийа институтu, Rusiya Federasiyasının Q.İ.Turner adına Elmi-tədqiqat uşaq ortopediya institutu, Алманийа Федератив Республикасы Асклепиос Клиник Лиъщ klinikası ilə müqəvilələr imzalanmış və бейнялхалг ялагяляр йаратмышдыр.

İnstitutun strukturuna 8 kliniki şöbə və 6 laboratoriya daxildir. İnstitutda 417 nəfər əməkdaş çalışır. Onlardan 65 nəfəri elm ştatı üzrə çalışır. 51 nəfər elmi işçi, о cümlədən 1 nəfər əməkdar elm xadimi, 3 professor, 7 elmlər doktoru və 16 nəfər fəlsəfə doktorudur.

İnstitutun elmi istiqamətləri: Azərbaycan Respublikası əhalisinin sağlamlığının və xəstəliklərinin regional xüsusiyyətləri, monitorinq, epidemiologiya, müalicə və profilaktika üsullarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində iki problem üzrə iki elmi-tədqiqat işləri aparılır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Главная страница
Контакты

    Главная страницаС. А. Джумабеков, А. Б. Иманалиев, Б. Б. Дюшеналиев. Kомплексный подход к лечению переломов длинных костей конечностей при политравме