Скачать 413.19 Kb.
страница3/3
Дата22.08.2019
Размер413.19 Kb.
ТипЗакон

Правові засади здійснення операцій з платіжними картками в Україні


1   2   3
дисконтна (клубна) картка – картка, що емітується, розповсюджується нефінансовими установами (компаніями, об'єднаннями покупців, клубами тощо) і яка засвідчує, що її пред'явник має право на одержання відповідних послуг, знижок тощо від цих установ;

довірена особа клієнта – фізична особа (член сім'ї клієнта, працівник клієнта - юридичної особи, фізичної особи-підприємця та інші), визначена в договорі між емітентом і клієнтом, якій клієнт довірив виконання операцій з використанням платіжної картки за рахунок частини або всіх коштів що обліковуються на його картковому рахунку;

документ за операцією із застосуванням платіжної карткидокумент, що підтверджує виконання операції з використанням платіжної картки, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються гроші на рахунки;

еквайринг – діяльність еквайра щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснено із застосуванням платіжних карток;

еквайрингова установа (еквайр) – юридична особа – член платіжної системи, яка здійснює еквайринг;

електронний персоніфікований гаманецьце електронний гаманець, який може завантажуватись як готівкою, так і з рахунку завантаження держателя картки. Під час одержання електронного персоніфікованого гаманця визначається держатель картки, а інформація про картку пов’язується в базі даних автоматизованої карткової системи з інформацією про її держателя;

ембосінг (ембосування) – це процес механічного видавлювання на поверхні пластикової картки рельєфного зображення буквенно-цифрової інформації – обов’язкових реквізитів платіжної картки (номер картки, дані про держателя, термін дії). Сприяє прискоренню оплати карткою при використанні імпринтера (здійснення оттиску на сліпі);

емісія – проведення операцій з відкриття картрахунків і випуску платіжних карток певної платіжної системи;

емітент – член платіжної системи, який здійснює емісію платіжних карток;

журнал картки – це допоміжний документ в електронному виді, який використовується в окремих випадках для підтвердження (позитивний журнал) або не підтвердження (негативний журнал) виконання відповідної фінансової операції за допомогою картки (оплата товарів чи послуг, видача готівки та ін.);

завантаження – це запис інформації на відповідний платіжний інструмент картки про наявність коштів, які можуть бути використані з картрахунку;

імпринтер – пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на сліп;

картковий рахунок (картрахунок) – поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками;

клієнтфізична або юридична особа, філія, представництво, відділення, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи, яка уклала договір з емітентом про надання та використання платіжних карток;

код авторизації – код, що формується й надається емітентом або особою, яка діє за його дорученням, - членом або учасником платіжної системи за результатами позитивної авторизації;

консолідований картковий рахунок – рахунок, що відкривається емітентом для обліку коштів за всіма емітованими ним наперед оплаченими платіжними картками. Дебетовий залишок за консолідованим картковим рахунком не допускається;

корпоративна картка – платіжна картка, емітована на ім'я довіреної особи клієнта – юридичної особи або фізичної особи – підприємця;

кредитна схема – платіжна схема, що передбачає виконання розрахунків за операції з платіжною карткою за рахунок кредиту банку;

ламінування – процес спресовування шарів пластику, які формують картку;

магнітна смуга – смуга із магнітної плівки, яка розташована на зворотному боці картки і містить інформацію у закодованому виді;

міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн;

наперед оплачена платіжна картка – заздалегідь випущена емітентом платіжна картка, яка дає змогу її держателю виконувати операції в межах попередньо внесених (сплачених) коштів, що обліковуються на окремому картрахунку клієнта або консолідованому картрахунку банку;

не знижувальний залишок – мінімальна сума коштів клієнта на картрахунку, що обумовлена в договорі клієнта з банком, яка на термін дії картки має залишатися на картрахунку й не може бути використана клієнтом;

неплатоспроможність – нездатність члена платіжної системи в строк, установлений договором або визначений законодавством України, у повному обсязі виконати свої зобов'язання щодо переказу грошей за виконані операції із застосуванням платіжних карток;

овердрафт – короткостроковий кредит, що надається банком у разі перевищення суми операції за платіжною карткою встановленого витратного ліміту;

одноемітентна платіжна система – платіжна система одного банку, який одночасно виконує функції платіжної організації, емітента та еквайра;

особиста картка – платіжна картка, емітована на ім'я клієнта - фізичної особи, що не є суб'єктом підприємницької діяльності;

отримувач – особа, на рахунок якої зараховується сума переказу або яка отримує суму переказу у готівковій формі;

персональний ідентифікаційний номер (ПІН) – код, відомий лише держателю платіжної картки і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням платіжної картки;

переказ коштів – рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому коштів у готівковій формі;

платіжна картка – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових установ, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;

платіжна організація – юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток до платіжної системи, і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно до законодавства та договору;

платіжна системаплатіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей;

платіжна схема – умови, за якими виконується облік операцій за платіжними картками клієнта та здійснюються розрахунки за ці операції. Може бути дебетовою або кредитною;

платіжне повідомлення – сукупність даних в електронній формі, на підставі яких здійснюються розрахунки за операцію з платіжною карткою, що визначає вид операції та суму коштів, на яку вона виконана, ідентифікаційні дані емітента, еквайра та інші дані, визначені правилами платіжної системи;

платіжний термінал – пристрій, призначений для виконання процедури авторизації із застосуванням платіжної картки та, як правило, друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки. Може бути банківським і торговельним та з'єднаним або поєднаним із реєстратором розрахункових операцій і здійснювати друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки друкувальним пристроєм цього засобу;

принциповий (основний) член платіжної системи – банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу платіжних карток;

процесинг – діяльність, що включає в себе виконання за дорученням емітентів авторизації, збір, оброблення, зберігання й надання членам системи та розрахунковому банку платіжних повідомлень за операціями з платіжними картками та здійснюється юридичною особою – процесинговим центром;

розповсюдження платіжних карток – видача на підставі агентського договору банком чи фінансовою установою, яка не є членом платіжної системи, платіжних карток, емітованих членом платіжної системи;

розрахунковий банк – уповноважений платіжною організацією відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам платіжної системи та виконує взаєморозрахунки між ними;

система електронної комерції – сукупність програмно-технічних засобів, процедур та правил, використання яких дає змогу споживачу здійснити віддалений доступ до прейскурантів торговців, виконати замовлення на поставку та оплату замовлених товарів (послуг);

скімінг – ретельне і повне копіювання усього вмісту треків магнітної смуги банківських платіжних карток;

сліп – паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки й містить набір даних щодо цієї операції та відбиток реквізитів платіжної картки;

смуга для підпису – спеціальна смуга на платіжній картці для розміщення зразку підпису держателя;

стоп-лист – список платіжних карток (номерів платіжних карток), за якими заборонено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-лист може бути електронним та паперовим;

страховий фонд – фонд, призначений для погашення платіжною організацією або розрахунковим банком заборгованості члена платіжної системи у разі його неплатоспроможності;

термінал – місце оформлення операції в торговій фірмі або пункті видачі готівки;

торговець – суб'єкт підприємницької діяльності, який, відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією, приймає до обслуговування платіжні картки з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі, що надаються банками та фінансовими установами);

трансакція – сукупність операцій, що супроводжують взаємодію держателя банківської платіжної картки і платіжної системи при здійсненні платежу по картці або при одержанні готівки;

учасник платіжної системи – юридична або фізична особа – суб'єкт відносин, що виникають при проведенні переказу грошей, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи;

член платіжної системи – юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України.

1   2   3