страница6/15
Дата22.08.2019
Размер2.07 Mb.

Державнi будiвельнi норми україни


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


 

     4.29   Навчальнi   заклади   обладнуються   мережами    єдиної

нацiональної системи зв'язку, телевiзiйного та проводового мовлення.

     У будинках навчальних закладiв повиннi передбачатися такi види

обладнання зв'язку та сигналiзацiї:

     а) телефонiзрцiя мережi загального користування - для всiх на-

         вчальних закладiв. Необхiднiсть вiдомчого зв'язку визнача-

         ється виходячи з технологiчних вимог завданням на проекту-

         вання;

     б) проводове мовлення (нацiональне, вiдомче, прiоритетне опо-

        вiщення);

     в) автоматична сповiщувальна сигналiзацiя для регламентацiї

        навчального процесу (в школах необхiдно передбачати окрему

        автоматичну сигналiзацiю для 1-х класiв);

     г) охоронна сигналiзацiя (передбачається в кiмнатi зберiгання

        зброї та кабiнетi iнформатики та обчислювальної технiки.

        Iншi примiщення в навчальних закладах, в яких зосередженi

        матерiальнi цiнностi, пiдлягають обладнанню охоронною сиг-

        налiзацiєю за узгодженням з мiсцевими органами охорони за

        додатковим завданням);

     д) автоматична пожежна сигналiзацiя (передбачається в усiх

        примiщеннях навчальних закладiв i будинкiв шкiл мiсткiстю

        бiльше 360 учнiв, крiм басейну, туалетних, душових, праль-

        них, бойлерної, насосної, охолоджувальної камери, венткаме-

        ри, мийних посуду i тари. Пульти приймальнi пожежної та

        охоронної сигналiзацiї встановлюються в примiщеннi, де за-

        безпечується цiлодобове чергування);

     е) радiопiдсилення звуку в актових залах та в аудиторiях на

        150 мiсць i бiльше, в фiзкультурно-спортивних залах;

     ж) вiдомчi телевiзiйнi системи (за завданням на проектування);

     з) мережа для можливостi прийому передач нацiонального телевi-

        зiйного мовлення та систем супутникового телебачення (у на-

        вчальних кабiнетах, лекцiйних аудиторiях, актовому залi,

                                              С.34 ДБН В.2.2-3-97

 

        кабiнетi технiчних засобiв навчання, бiблiотецi);     i) синхронний переклад (в актових та конференц-залах за спецi-

        альним завданням).

 

     4.30 Телефонiзацiю належить проектувати вiдповiдно до норм те-хнологiчного проектування та технiчних умов, затверджених директив-

ними органами.

 

     4.31 У будинках шкiл та  профтехучилищ  встановлення  апаратiвтелефонної мережi зигального користування повинно  передбачатися  в

кабiнетах директора та його заступникiв (з паралельними  телефонами

в  приймальнiй),  навчальнiй  частинi,  викладацькiй,   канцелярiї,

бухгалтерiї, в кабiнетi  завiдуючого  їдальнею,  кiмнатi  персоналу

їдальнi, кабiнетi лiкаря, кiмнатi iнструкторiв при спортивних залах,

басейнах та тирах, а також у примiщеннi вахтера.

 

     4.32  Радiоточки  у  будинках  навчальних   закладiв   повиннiпередбачатися в кабiнетах директора та його заступникiв,  навчаль-

нiй частинi, викладацькiй, кiмнатах старшого майстра та майстрiв, в

канцелярiї, радiовузлi, примiщеннi громадських органiзацiй, кабiне-

тах лiкаря та стоматолога, а також в примiщеннях їдальнi: обiдньому

залi, кабiнетi завiдуючого, кiмнатi завiдуючого виробництвом,  кон-

торi, кiмнатi персоналу.

     У будинках навчальних закладiв необхiдно передбачати  радiову-

зол вiдомчого мовлення з установкою гучномовцiв у навчальних примi-

щеннях, кiмнатах для самодiяльних колективiв,  кабiнетах  директора

та його заступникiв, деканатах i кафедрах, навчальнiй частинi, вик-

ладацькiй, методичних кабiнетах, вестибюлi, рекреацiйних примiщен-

нях, обiдньому залi їдальнi.

 

     4.33 Встановлення приладiв регламентацiї часу повинно передба-чатись у вестибюлі, рекреацiйних примiщеннях, актовому, обiдньо-

му, спортивному залах, в усiх службових  примiщеннях.  Встановлення

засобiв сигналiзацiї, що керуються вiд приладiв регламентацiї часу.

необхiдно передбачати в вестибюлi та рекреацiйних примiщеннях.

 

     4.34 У будинках навчальних закладiв необхiдно передбачати сис-тему оповiщення людей про пожежу.

 

     4.35 Проектом необхiдно передбачати  заходи,  якi  виключаютьнесанкцiоноване проникнення в поверховi розподiльнi  шафи  та  iншi

споруди чи обладнання мереж зв'язку i сигналiзацiї.

 

                                              С.35 ДБН В.2.2-3-97 

                                                   Додаток 1

                                                   (рекомендований)

 

                    Типи загальноосвiтнiх шкiл 

 Таблиця 1

----------------------------------------------------------------------------

|Тип школи за   |Кiлькiсть     |Кiлькiсть пара-|Тип школи за|Мiсце розта-  |

|рiвнем навчання|років навчання|лелей класiв   |кількістю   |шування: мiсто|

|               |              |               |класів      |(м.),село (с.)|

|--------------------------------------------------------------------------|

|                                Початковi школи                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

|               |              |      1        |      4     |      с       |

| 1-4-й класи   |      4       |      3        |     12     |      м       |

|               |              |      4        |     16     |      м       |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                                Основнi школи                             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|               |              |      1        |      9     |      с       |

| 1-9-й класи   |      9       |      2        |     18     |      м       |

|               |              |      3        |     27     |      м       |

|               |              |      4        |     36     |      м       |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                                 Середнi школи                            |

|--------------------------------------------------------------------------|

|               |              |      1        |     11     |      с       |

| 1-11-й класи  |     11       |      2        |     22     |      с       |

|               |              |      3        |     33     |      м.,с    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                                   Гiмназiї                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 5-11-й (12-й) |              |      1        |      7     |      м,с     |

| класи         |      7       |      2        |     14     |      м       |

|               |              |      3        |     21     |      м       |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                            Лiцеї чотирьохкурсовi                         |

|--------------------------------------------------------------------------|

|               |              |      3        |     12     |      м       |

| 8-11-й класи  |      4       |      4        |     16     |      м       |

|               |              |      6        |     24     |      м       |

----------------------------------------------------------------------------

     Примiтка. Загальна мiсткiсть шкiл встановлюється завданням  на

проектування в залежностi вiд кiлькостi учнiв та нормативної напов-

нюванiстi класiв, встановленої Мiнiстерством освiти України.

     Зменшення наповнюваностi класiв для шкiл сiльської  мiсцевостi

приймається за узгодженням з Мiнiстерством освiти України.

 

                                              С.36 ДБН В.2.2-3-97 

               Мiсткiсть профтехучилищ, навчальних комбiнатiв,

                     вищих навчальних закладiв

 

Таблиця 2 

----------------------------------------------------------------------------

|    |Типи навчальних закладiв                    |Загальна кiлькiсть учнiв|

|п/п |                                            |  (студентiв, слухачiв) |

|--------------------------------------------------------------------------|

|1   |Профтехучилища                              |225, 300, 450, 600, 800 |

|    |                                            |                        |

|2   |Навчальнi комбiнати                         |      Не бiльше 1500    |

|    |                                            |                        |

|3   |Вищi навчальнi заклади:                     |                        |

|    |                                            |                        |

|    |а) технiкуми, коледжi;                      |  450, 600, 800, 1200   |

|    |                                            |                        |

|    |б) унiверситети, iнститути:                 |                        |

|    |                                            |                        |

|    | - багатопрофiльнi;                         |        4000-15000      |

|    |- технiчнi;                                 |        2000-8000       |

|    |- педагогiчнi;                              |        2000-4000       |

|    |- економiчнi, медичнi, сiльськогосподарськi |        2000-6000       |

|    |- культури, мистецтва та iн.                |         500-2000       |

|    |                                            |                        |

|4   |Навчальнi заклади пiслядипломної освiти     |         200-1200       |

----------------------------------------------------------------------------

 

     Примiтка. Розмiр навчальних закладiв iз змiнними заняттями на-               лежить приймати за найбiльшою кiлькiстю учнiв, що

               навчаються одночасно.

 

 

                                              С.37 ДБН В.2.2-3-97 

                                                 Додаток 2

                                                 (рекомендований)

 

    Склад та площi зон земельних дiлянок загальноосвiтнiх шкiл-------------------------------------------------------------------------------

|                |   Площа дiлянки при кiлькостi паралелей i класiв, м2       |

|                |------------------------------------------------------------|

|  Зони дiлянок  |  Початковi школи  |   Основні школи   |   Середнi школи    |

|                |------------------------------------------------------------|

|                | 1   |  3   | 4    |  1  |  2   |  3   | 1    |  2   |  3   |

|                |------------------------------------------------------------|

|                |4 кл.|12 кл.|16 кл.|9 кл.|18 кл.|27 кл.|11 кл.|22 кл.|33 кл.|

|-----------------------------------------------------------------------------|

|1.Фiзкультурно- |850  |1210  |1210  |5450 |6140  |7600  |5610  |6140  |7760  |

|  спортивна,    |     |      |      |     |      |      |      |      |      |

|  в тому числі  |------------------------------------------------------------|

|  шкільний ста- |     |      |      |     |      |      |      |      |      |

| діон з круговою|  -  |  -   |  -   |4200 |4200  |5260  |4200  |4200  |5760  |

|  біговою доріж-|     |      |      |     |      |      |      |      |      |

|  кою 250м      |     |      |      |     |      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|2.Навчально-    |180  | 500  | 630  |1990 |960   |1080  |3290  |3290* |4420* |

|  дослідна,     |     |      |      |     |      |      |      |----- |----- |

|  в тому числі  |     |      |      |     |      |      |      | 960  |1220  |

|  теплиця,      |----------------------------------------------------------- |

|  зоокуточок    | -   |  -   |  -   | 170 |280   | 280  |  170 | 170* |170*  |

|                |     |      |      |     |      |      |      | ---- |----- |

|                |     |      |      |     |      |      |      |  280 | 280  |

|---------------------------------------------------------------------------- |

|3.Вiдпочинку,   |420  |1320  |1760  | 670 |1380  |1995  |  670 |1410  |2115  |

|  в тому числі  |----------------------------------------------------------- |

|  ділянки для   |     |      |      |     |      |      |      |      |      |

|  рухливих iгор |120  | 420  | 560  | 140 | 280  | 420  |  140 | 280  | 420  |

|  1-х класiв    |     |      |      |     |      |      |      |      |      |

|  (з тiньовими  |     |      |      |     |      |      |      |      |      |

|  навісами      |     |      |      |     |      |      |      |      |      |

|---------------------------------------------------------------------------- |

|4.Господарська  |100  | 500  | 600  | 500 | 600  | 700  |  600 | 625  | 750  |

-------------------------------------------------------------------------------

     Примiтка 1. За  мiсцевими  умовами  допускається  перерозподiл

площ елементiв зон земельної дiлянки, крiм  фiзкультурно-спортивної

зони та зони вiдпочинку.

 

     Примiтка 2. Для шкiл, кооперованих з iншими  закладами,  складта площi елементiв зон дiлянки визначається завданням на проектува-

ння.


------------------------------------------

     * Площа навчально-дослiдної зони наведена: над  рискою  -  для

шкiл в сiльськiй мiсцевостi, пiд рискою - для шкiл в мiських  посе-

леннях.


 

                                              С.38 ДБН В.2.2-3-97

 

                                                   Додаток З                                                   (обов'язковий)

 

 Вiдстань мiж обладнанням у навчальних кабiнетах та лабораторiях 

 Таблиця 1

------------------------------------------------------------------

|               Найменування вимiру                |Вiдстань (не |

|                                                  | менше), см  |

|----------------------------------------------------------------|

|Мiж учнiвськими столами в рядi                    |      50     |

|Мiж аудиторними столами в рядi                    |      70     |

|Мiж рядами одномiсних учнiвських столiв           |      50     |

|Мiж рядами двомiсних учнiвських столiв            |      60     |

|Мiж рядами креслярських столiв, а також мiж рядами|             |

|аудиторних столiв при парному розташуваннi в рядi |      70     |

|Мiж рядами учнiвських (аудиторних) столiв i       |             |

|зовнiшньою поздовжньою стiною                     |      60     |

|Мiж рядами учнiвських (аудиторних) столiв та внут-|             |

|рiшньою поздовжньою стiною, шшафами (уздовж внут- |      50*    |

|рішньої оздовжньої стiни)                         |             |

|Мiж учнiвськими столами при їх парному розташуван-|             |

|нi в рядi                                         |      10     |

|Мiж креслярськими столами при їх парному розташу- |             |

|ваннi в рядi                                      |      20-40  |

|Мiж лабораторними столами при одному рядi працюю- |             |

|чих                                               |      80     |

|Те саме при двох рядах працюючих                  |      140    |

|Вiд заднiх учнiвських столiв до задньої (внутрiш- |             |

|ньої) стiни (перегородки)                         |      65**   |

|Те саме до задньої стiни, що є зовнiшньою, та при |             |

|розташуваннi шаф уздовж задньої                   |      100**  |

|стiни (перегородки)                               |             |

|Вiд останнього ряду аудиторних та креслярських    |             |

|столiв до задньої стiни або вмонтованих шаф,      |      80**   |

|обладнання для моделей i макетiв                  |             |

|Вiд останнього ряду лабораторних столiв до задньої|             |

|стiни або вмонтованих шаф                         |      80-100*|

|Вiд передньої стiни з класною дошкою до переднiх  |             |

|двомiсних столiв                                  |      240    |

|Те саме до аудиторних i лабораторних столiв (при  |             |

|наявностi демонстрацiйного столу)                 |      255    |

|Вiд демонстрацiйного столу до класної дошки       |      100    |

|Вiд першого ряду навчальних столiв до демонстрацi-|             |

|йного столу                                       |      80     |

------------------------------------------------------------------

 

  * Збiльшується на 40 см при розташуваннi входу в примiщення  в    поздовжнiй стiнi бiля останнiх столiв.

 ** Збiльшується до 120 см при розташуваннi входу в заднiй стiнi

    або в поздовжнiй стiнi бiля останнiх столiв.

 

                                              С.39 ДБН В.2.2-3-97 

  Вимоги щодо умов видимостi класної дошки в навчальних кабiнетах

                          та лабораторiях

 

 Таблиця 2---------------------------------------------------------------------

|                                                 |  Нормативна     |

|         Найменування вимiру                     |   величина      |

|                                                 |    видимості    |

|-------------------------------------------------------------------|

|Горизонтальний кут видимостi класної дошки вiд   |                 |

|краю дошки завдовжки 3 м до середини крайнього   |                 |

|місця учня за переднім столом                    |                 |

|- в класах шкiл;                                 |Не менше 40 град |

|- в кабiнетах та лабораторiях шкiл:              |Не менше 35 град.|

|- в кабiнетах та лабораторiях профтехучилищ та   |                 |

|  вищих навчальних закладiв                      |    30-35 град.  |

|-------------------------------------------------------------------|

|Висота нижнього краю класної дошки над пiдлогою: |                 |

|- для 1-х класiв                                 |    60-70 см     |

|- для 2-4-х класiв                               |    75-80 см     |

|- для 5-11-х класiв                              |    80-90 см     |

|- для профтехучилищ та вищих навчальних закладiв |       90 см     |

|-------------------------------------------------------------------|

|Найбiльша вiддаленiсть вiд класної дошки крайньо-|                 |

|го мiсця в останньому рядi                       |                 |

|(для шкiл та профтехучилищ) не бiльше            |      860 cм     |

---------------------------------------------------------------------

 

        Вимоги щодо розмiщення обладнання та умов видимостi                в аудиторiях на 50 мiсць та бiльше

 

 Таблиця З-------------------------------------------------------------------

|            Найменування вимог        |Одиниця|      Нормативна  |

|                                      |виміру |       величина   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Вiдстань вiд скрапу до спинки першого |       |                  |

|ряду                                  |   см  |   Не менше 300   |

|                                      |       |                  |

|Вертикальний кут мiж напрямом зору    |       |                  |

|того, хто сидить в першому ряді, до   |  град |          45      |

|верхнього краю екрану та вертикаллю   |       |                  |

|                                      |       |                  |

|Кут вiдхилення оптичної осi кiнопроек-|       |                  |

|тора вiд нормалi до поверхнi екрану в |       |                  |

|його центрi:                          |       |                  |

|- у горизонтальнiй площинi            |   -"- |           6      |

|- у вертикальнiй площинi:             |       |                  |

|  вгору                               |   -"- |   Не бiльше 3    |

|  вниз                                |   -"- |   Не бiльше 10   |

|                                      |       |                  |

|Горизонтальний кут мiж напрямом зору, |       |                  |

|направленим на вiддалений вертикальний|       |                  |

|край класної дошки, та горизонтальною |       |                  |

|лiнiєю на площинi дошки на рiвнi      |   -"- |   Не бiльше 3    |

|очей студента                         |       |                  |

-------------------------------------------------------------------

                                       Закінчення таблиці слідує

 

                                              С.40 ДБН В.2.2-3-97 Закінчення таблиці З

-------------------------------------------------------------------

|            Найменування вимог        |Одиниця|      Нормативна  |

|                                      |виміру |       величина   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Мiнiмальне перевищення напряму зору   |       |                  |

|того, хто сидить позаду, над напрямом |       |                  |

|зору того, хто сидить попереду, яке   |       |                  |

|направлене:                           |       |                  |

|- на ближнiй край поверхнi демонстра- |       |                  |

|  цiйного столу (в аудиторiях         |   см  |           12     |

|  на 100 мiсць i бiльше);             |       |                  |

|- на нижнiй край дошки (в аудиторiях  |       |                  |

|  без демонстрацiї дослiду)           |   -"- |            6     |

|                                      |       |                  |

|Розрахункова висота того, хто сидить, |       |                  |

|вiд рiвня пiдлоги до рiвня очей       |   см  |          120     |

|                                      |       |                  |

|Висота вiд пiдлоги верхнього ряду     |       |                  |

|амфiтеатру до низу виступаючих        |  -"-  |    Не менше 250  |

|конструкцiй вищерозташованого         |       |                  |

|перекриття                            |       |                  |

|                                      |       |                  |

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15