страница5/15
Дата22.08.2019
Размер2.07 Mb.

Державнi будiвельнi норми україни


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


становити не бiльше: для учнiв 1-х класiв - 0,5 м, 2-4-х  класiв  -

0,6 м, 5-I 1-х класiв - 0,7 м.

     Прохiд мiж умивальниками та стiною i мiж двома рядами умиваль-

никiв належить приймати не менше 1,6 м.

     В санiтарних вузлах повиннi передбачатися вбудованi  шафи  для

прибирального iнвентаря.

 

     3.94 Господарськi комори та примiщення прибирального iнвентарянеобхiдно передбачати в кожному будинку (блоцi, корпусi).

 

     3.95 У вищих навчальних закладах належить передбачати  диспет-черську площею не менше 18 м2 з цiлодобовим чергуванням для  розмi-

щення апаратури пожежно-охоронної сигналiзацiї  та  диспетчеризацiї

iнженерних систем.

     Диспетчерська з природним освiтленням повинна  розташовуватись

в цокольному або першому поверсi будинку бiля  головного  входу  та

мати самостiйний вихiд назовнi.

 

     4 IНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИМОГИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

     Водопостачання та каналiзацiя

 

     4.1 Будинки навчальних закладiв повиннi бути обладнанi  систе-мами холодного та гарячого водопостачання, каналiзацiї, водостокiв,

запроектованими згiдно з  вимогами  дiючих  нормативних  документiв

(додаток 8, п.6).

 

     4.2  У  будинках  навчальних  закладiв  необхiдно  передбачатиоб'єднану систему водопроводу з подачею води питної якостi на  гос-

подарсько-питнi та виробничi потреби.

 

     4.3 На вводах водопроводу вiд зовнiшнiх  мереж  водопостачаннядля облiку витраченої води належить встановлювати лiчильники  води.

При пiдключеннi внутрiшнiх систем гарячого водопостачання до зовнi-

шнiх мереж необхiдно встановлювати лiчильники гарячої води на пода-

вальному та циркуляцiйному трубопроводах.

     Лiчильники гарячої та холодної води слiд  також  встановлювати

на водопровiдних вiдгалуженнях до їдальнi,  навчальних  майстерень,

а також iнших споживачiв усерединi будинку,  якщо  вони  здiйснюють

самостiйну господарську дiяльнiсть.

 

     4.4 Пiдведення холодної води передбачається до раковин  хiмiч-них лабораторних столiв та демонстрацiйних  столiв  в  лабораторiях

хiмiї, фiзики та бiологiї, до зливних бачкiв в санвузлах, до питних

фонтанчикiв (кранiв).

 

     4.5 Холодну та гарячу воду слiд пiдводити:     - до умивальникiв, встановлених у класних кiмнатах, навчальних

       кабiнетах, гурткових примiщеннях, медпунктi, їдальнi,

       санвузлах;

                                                   С.28 ДБН В.2.2-3-97

 

     - до раковин та мийок, встановлених у навчальних майстернях,       лабораторiях, кiнопроекцiйнiй, їдальнi, смiттєзбiрниках та

       iнших примiщеннях, передбачених технологiчними вимогами;

     - до змiшувачiв душових кабiн;

     - до внутрiшнiх поливальних кранiв.

 

     4.6 При встановленнi в навчальних лабораторiх спецiального об-ладнання з пiдведенням води та вiдведенням стокiв розрахунковi вит-

рати належить приймати на пiдставi технологiчного  завдання.  Вiд-

працьованi реактиви перед спуском в мережу каналiзацiї повиннi бути

знешкодженi засобами лабораторiї з тим,  щоб  показник  водню  (РН)

стiчних вод був не нижче 6,5 i не вище 8,5.

     Встановлення нейтралiзаторiв чи усереднювачiв слiд передбача-

ти в примiщеннях, пiдведених для обладнання, яке обслуговується.

     Тмпература гарячої води, що надходить до змiшувачiв приладiв,

не повинна перевищувати 60оС.

 

     4.8 При влаштуваннi басейнiв для плавання треба  дотримуватисьвимог норм з проектування спортивних споруд. Для використання тепла

води, яка скидається в каналiзацiйну мережу, слiд передбачати  теп-

лообмiнники. Температуру води у басейнi для навчання дiтей плаванню

належить приймати 29оС.

 

     4.9 В їдальнях навчальних закладiв необхiдно передбачати вста-новлення електрообiгрiвачiв для  забезпечення  резервного  гарячого

водопостачання.

 

     4.10 При їдальнях навчальних закладiв з кiлькiстю мiсць у  за-лах 200 та бiльше необхiдно передбачати жировловлювачi.

 

     Опалення та вентиляцiя 

     4.11 Будинки повиннi  бути  обладнанi  системами  опалення  та

вентиляцiї, якi слiд проектувати згiдно з вимогами нормативних  до-

кументiв на опалення, вентиляцiю, кондицiювання (додаток 8, п.7).

 

     4.12 Будинки навчальних закладiв повиннi пiдключатись, як пра-вило, до систем централiзованого теплопостачання. При  неможливостi

такого пiдключення слiд проектувати  мiсцевi  теплогенератори  (при

дотриманнi вимог норм iз  проектування  котельних  установок),  якi

рекомендується передбачати в комплексi з альтернативними  джерелами

тепла (наприклад, сонячними колекторами, встановленими  у  випадках

активного використання цих будинкiв влiтку).

 

     4.13 Будинки, приєднанi до систем централiзованого теплопоста-чання, повиннi бути обладнанi приладами комерцiйного облiку  тепло-

ти. Спальнi корпуси шкiл-iнтернатiв, що стоять окремо, а також  са-

мостiйнi блоки шкiльного комплексу повиннi бути обладнанi приладами

облiку витрат теплоти.

 

     4.14 Розрахункову температуру повiтря для проектування опален-ня та вимоги щодо повiтрообмiну примiщень слiд приймати  за  даними

таблицi 17.

 

                                                   С.29 ДБН В.2.2-3-97 

Таблиця 17

---------------------------------------------------------------------------

|                                   |Розрахун-  |Вимоги до п[1]овiтрообмiну |

|        Примiщення                 |кова темпе-|(кратнiсть за 1 годину)  |

|                                   |ратура     |-------------------------|

|                                   |повітря,оС |   приплив  |  витяжка   |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Класнi примiщення, навчальнi кабi- |           |                         |

|нети та лабораторiї шкiл           |     18    |    16 м3/год на 1 люд.  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Класнi примiщення 1-4-х класiв     |     20    |    16 м /год на 1 люд.  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Кабiнет iнформатики та електронно- |     20    |    16 м /год на 1 люд.  |

|обчислювальної технiки             |           |                         |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Аудиторiї, навчальнi кабiнети в    |           |                         |

|профтехучилищах та вищих навчальних|           |                         |

|закладах, навчальнi майстернi з зо-|           |                         |

|нами для теоретичних занять, чита- |     18    |    20 м2/год на 1 люд.  |

|льнi зали, зали для курсового прое-|           |                         |

|ктування, студiї живопису, малюнку,|           |                         |

|скульптури, актовий зал, клас спiву|           |                         |

|та музики                          |           |                         |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Фiзкультурно-спортивнi зали, студiя|     18    |За розрахунком, але не   |

|хореографiї                        |           |менше 80 м/год на 1 люд. |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Зал басейну для навчання плаванню  |     30    |За розрахунком           |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Зал басейну навчально-тренувального|     27    |Те с[1]аме    |            |

|плавання                           |           |            |            |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Вчительська, гуртковi примiщення   |     18    |     -      |     (1,5)  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Кабiнети адмiнiстрацiї, кiмнати    |           |            |            |

|громадських органiзацiй, кiмнати   |           |            |            |

|вiдпочинку, кабiнети логопеда,     |     18    |     -      |     (1)    |

|психолога, соцiолога, бiблiотека   |           |            |            |

|(крiм читального залу)             |           |            |            |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Кабiнет лiкаря (медична кiмната)   |     22    |     -      |     (1,5)  |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Душовi                             |     25    |     -      |     (5)    |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Роздягальнi:                       |           |            |            |

|а)при фiзкультурно-спортивних залах|     22    |     -      |     (1,5)  |

|                                   |           |            |            |

|                                   |           |  В об'ємi  |            |

|б)при душових                      |     23    |  витяжки iз|            |

|                                   |           |  душових   |            |

|-------------------------------------------------------------------------|

|                                   |           |            |    50 м3   |

|                                   |           |            | на 1 унiтаз|

|Туалети та умивальнi               |     20    |     -      |------------|

|                                   |           |            |    25 м3   |

|                                   |           |            | на 1 пiсуар|

|-------------------------------------------------------------------------|

|Спальнi учнiв початкових класiв    |     19    |     -      |     (1,5)  |

---------------------------------------------------------------------------

                                            Закінчення таблиці слідує

                                                   С.30 ДБН В.2.2-3-97

 Закінчення таблиці 17

---------------------------------------------------------------------------

|                                   |Розрахун-  |Вимоги до п[1]овiтрообмiну |

|        Примiщення                 |кова темпе-|(кратнiсть за 1 годину)  |

|                                   |ратура     |-------------------------|

|                                   |повітря,оС |   приплив  |  витяжка   |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Навчальнi лабораторiї (крiм        |     18    |За розрахунком відповідно|

|шкільних)                          |           |до технічного завдання   |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Мийки лабораторного посуду без     |     18    |     (4)    |     (6)    |

|витяжних шаф                       |           |            |            |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Вестибюлi та рекреацiї             |     16    |      -     |      -     |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Гардеробнi                         |     116   |      -     |     1,5    |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Їдальня:                           |           |                         |

|а) гарячий цех                     |     5     |      За розрахунком     |

|                                   | (в неробо-|                         |

|                                   |  чий час) |                         |

|                                   |           |-------------------------|

|б) цехи: холодний, доготiвель-     |     16    |     (3)    |     (4)    |

|   ний, м'ясний, рибний, ово-      |           |            |            |

|   чевий;                          |           |            |            |

|в) мийнi посуду;                   |     20    |     (4)    |     (6)    |

|г) комора овочева;                 |     5     |      -     |     (2)    |

|д) комора сухих продуктiв;         |     12    |      -     |     (2)    |

|є) завантажувальна та тарна;       |     16    |      -     |      -     |

|                                   |           |-------------------------|

|ж) обiднiй зал                     |     16    |     за розрахунком      |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Кiноапаратна                       |     16    | За об'ємом витяжки вiд  |

|                                   |           | кiнопроекторів          |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Фотолабораторiя, кiнофотолаборато- |     18    |      -     |     (2)    |

|рiя, технiчний центр               |           |            |            |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Куточок живої природи, зоокуточок  |     20    |      -     |     (5)    |

---------------------------------------------------------------------------

 

     Примiтка 1. В кабiнетах, що мають двi зовнiшнi стiни, та спа-льних  розрахункову температуру повiтря слiд приймати на 2о вище

зазначеної в наведенiй таблицi.

     Примiтка 2. Об'єм повiтря, що виводиться з  витяжної  хiмiчної

шафи, слiд приймати 1100 м3/год, якщо iнша величина не  встановлена

технологiчним завданням.

     Примiтка 3. Клеєварнi повиннi бути  обладнанi  укриттями,  якi

локалiзують видiлення, та мiсцевою витяжкою.

 

     4.15 Для декiлькох аудиторiй, що розмiщенi в окремому  будинкуабо блоцi, при визначеннi продуктивностi  вентиляцiйних  систем  та

пiдборi вентиляцiйного обладнання слiд враховувати коефiцiєнти  за-

вантаження аудиторiй (Кз) та одночасностi їх роботи (Ко).

     Значення коефiцiєнта Кз слiд приймати:

     - для аудиторiй вiд 50 до 100 мiсць - 1,0

     - понад 100 до 200 мiсць            - 0,85

     - бiльше 200 до 250 мiсць           - 0,8

     - бiльше 250 мiсць                 - 0,75

 

                                                   С.31 ДБН В.2.2-3-97 

     Значення коефiцiєнта Ко слiд приймати:

     - при кiлькостi аудиторiй  3        - 1,0

                                4        - 0,8

                         бiльше 4        - 0,7

 

     Об'єм лекцiйних аудиторiй при вiдсутностi кондицiювання  пови-нен бути не менше 4 м3 на людину.

 

     4.16 Видалення повiтря з  навчальних  примiщень,  а  також  iзвчительської, шкiльної бiблiотеки, гардеробних та  адмiнiстративних

кiмнат слiд передбачати через рекреацiї,  гардеробнi  та  санiтарнi

вузли при механiчному спонуканнi. Приплив свiжого повiтря в  навча-

льнi примiщення слiд передбачати через верхнi фрамуги вiкон.

     Класи та аудиторiї з числом мiсць ЗО та бiльше слiд проектува-

ти з припливною вентиляцiєю при механiчному спонуканнi.  При  цьому

витяжна вентиляцiя повинна проектуватися з природним спонуканням  з

розрахунку однократного обмiну за годину. Встановлення  дефлекторiв

не допускається.

     У школах з кiлькiстю учнiв до 200 механiчну вентиляцiю  проек-

тувати не обов'язково.

 

     4.17 Окремi системи витяжної вентиляцiї  належить  передбачатидля таких примiщень (груп примiщень): лекцiйних аудиторiй,  лабора-

торiй, навчальних майстерень, залiв курсового та дипломного  проек-

тування, читальних залiв,  актових  залiв,  фiзкультурно-спортивних

залiв, басейнiв, тирiв, їдальнi, медпункту, кiноапаратної, санiтар-

них вузлiв.

 

     4.18 Видалення повiтря з витяжних шаф допускається  передбача-ти загальною системою з одного або кiлькох примiщень за умови забе-

зпечення вибухопожежобезпеки. Коефiцiєнт одночасностi  роботи  (Ко)

витяжних шаф лабораторiй належить приймати рiвним 1. При визначеннi

об'єму припливного повiтря належить приймати коефiцiєнти одночасно-

стi роботи (Ко) витяжних шаф у будинку хiмiчного профiлю:

     - до 50 шаф                                         - 0,9

     - бiльше 50 до 100                                  - 0,8

     - для навчальних закладiв iншого профiлю,

       незалежно вiд кiлькостi встановлених витяжних шаф - 0,7.

 

     4.19 При проектуваннi опалення та вентиляцiї фiзкультурно-спо-ртивних та актових залiв, а також примiщень харчоблоку належить вi-

дповiдно керуватись нормами проектування  для  спортивних  споруд,

клубiв та пiдприємств громадського харчування, а  також  нормами  з

опалення, вентиляцiї та кондицiювання будинкiв  (додаток 8, п.7).

Вентиляцiю виробничих примiщень слiд проектувати також згiдно з но-

рмами технологiчного проектування.

     В актових залах та аудиторiях на 150 мiсць та бiльше  будинкiв

вищих навчальних закладiв, якi розмiщуються в III6, IIIв i IVв клi-

матичних зонах, при  наявностi  технiко-економiчного  обгрунтування

належить приймати оптимальнi параметри внутрiшнього повiтря, а  для

решти клiматичних зон - допустимi  параметри,  передбаченi  нормами

(додаток 8, п.7).

 

     4.20 Системи опалення повиннi проектуватися  iз  встановленнямавтоматичних регуляторiв теплового потоку на абонентському вводi, а

також на фасадних вiдгалуженнях або  на  трубопроводах  самостiйних

систем, що обслуговують їдальню, навчальнi майстернi та iншi примi-

щення, зайнятi споживачами, що ведуть самостiйну господарську  дiя-

льнiсть, за умови, що теплова потужнiсть системи чи фасадного  вiд-

галуження перевищує 50 кВт.

                                                   С.32 ДБН В.2.2-3-97

 

     Системи опалення будинкiв навчальних закладiв,  крiм  спальнихкорпусiв для учнiв, повиннi проектуватися з пристроями для програм-

ного зниження температури внутрiшнього повiтря в неробочий час.

 

     Газопостачання та постачання стиснутого повiтря 

     4.21   Газопостачання   у   будинках    навчальних    закладiв

допускається передбачати тiльки в лабораторiях вищих навчальних за-

кладiв, що мають пальники, якi  не  можна  замiнювати  електричними

приладами, за погодженням газової iнспекцiї.

     Розрахунковi показники витрат газу для проектування систем га-

зопостачання слiд приймати за таблицею 18.

 

 Таблиця 18------------------------------------------------------------------------

|  Найменування приладiв          |Розрахунковi показники витрати газу,|

|                                 |            тис. ккал/год           |

|----------------------------------------------------------------------|

|Лабораторний пальник малий       |                 1                  |

|Те саме великий                  |                 2                  |

|Склодувний пальник "гармата" мала|                 6,3                |

|Те саме "гармата" велика         |                12,5                |

|Лабораторний пальник паяльний    |                 3,2                |

------------------------------------------------------------------------

 

     Витрати газу для iнших приладiв слiд приймати згiдно з вимога-ми технологiчної частини проекту.

 

     4.22 Системи газопостачання слiд проектувати згiдно з вимогаминормативних документiв (додаток 8, п.8).

     Системи постачання стиснутого повiтря слiд проектувати з  ура-

хуванням вимог норм технологiчного проектування.

 

     Електрообладнання 

     4.23 Електрообладнання у будинках слiд  проектувати  згiдно  з

нормами проектування електрообладнання житлових та громадських  бу-

динкiв, правилами влаштування електроустановок (додаток 8, п.п. 12;

1З; 17; 18).

 

     4.24 Проектування лабораторно-навчально-виробничих майстерень,автодромiв, мiкропроцесорної технiки, електроприводу та  електрооб-

ладнання спецiальних електротехнiчних установок (лiфти, пiдйомники,

кiнотехнологiчне обладнання i т.iн.), пристроїв автоматизацiї санi-

тарно-технiчних, протипожежних  та  iнших  технологiчних  установок

слiд вести за вiдомчими нормативними документами вiдповiдних мiнiс-

терств та вiдомств.

 

     4.25 У примiщеннях навчальних закладiв  повиннi  передбачатисятакi види освiтлення:

     - робоче - у всiх примiщеннях переважно люмiнесцентними лампа-

       ми, лампи розжарювання слiд застосовувати для освiтлення

       примiщень, де за технологiчними вимогами неприпустиме засто-

       сування люмiнесцентних ламп (кiноапаратнi, примiщення для

       звукозапису i т.iн.), допомiжних примiщень, душових;

     - аварiйне - в електрощитових, вентиляцiйних камерах, теплових

       вузлах, насосних, кiноапаратних, в залах обчислювальних цен-

       трiв, в гардеробах, машинних вiддiленнях лiфтiв, медпунктах,

       примiщеннях пожежних постiв, мiсць установки приймальних

       станцiй АПС (номiнальна освiтленiсть на пiдлозi - не менше

                                                   С.33 ДБН В.2.2-3-97

 

       2 лк);     - чергове - у вестибюлях, коридорах, актових i конференц-залах;

     - евакуацiйне - у  прохiдних  примiщеннях,  коридорах,  холах,

       вестибюлях, на сходах, у фiзкультурно-спортивних i актових

       залах, роздягальнях, кухнях, басейнах.

 

     Свiтловi покажчики "Вихiд" повиннi бути  приєднанi  до  мережiевакуацiйного або аварiйного освiтлення. Найменша освiтленiсть  по-

винна бути 0,5 лк на пiдлозi примiщення i 5 лк на дзеркалi басейну;

     - ремонтне - в пiдпiллi, машинному примiщеннi лiфту,  вентиля-

       цiйних камерах, теплових вузлах, електрощитових.

 

     4.26 Люмiнесцентнi свiтильники в примiщеннях для занять повин-нi передбачатися з пускорегулювальними пристроями з особливо  низь-

ким рiвнем шуму, регламентованими державними  санiтарними  органами

для навчальних закладiв.

 

     4.27 У примiщеннях для занять, гурткових повиннi передбачатисядвi штепсельнi розетки: одна - бiля дошки, друга -  на  протилежнiй

вiд дошки стiнi примiщення.

 

     4.28 Захист вiд блискавок навчальних закладiв повинен бути ви-конаний згiдно з вимогами iнструкцiї РД 34.21.122-87 з  врахуванням

наявностi телевiзiйних антен та трубостоякiв мережi проводного мов-

лення.

 

     Зв'язок та сигналiзацiя

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15