страница4/15
Дата22.08.2019
Размер2.07 Mb.

Державнi будiвельнi норми україни


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 

     3.73 Площу актових залiв з допомiжними примiщеннями та  конфе-ренц-залiв належить визначати за таблицею 11.

 

                                              С.21 ДБН В.2.2-3-97 

 Таблиця 11

-------------------------------------------------------------------

|                                 |   Площа на одне мiсце в залi  |

|                                 |         (не менше), м2        |

|-----------------------------------------------------------------|

|                                 |  у школах та   |   у вищих    |

|         Приміщення              |     профтех-   |  навчальних  |

|                                 |     училищах   |   закладах   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал                      |       0,7      |       0,8    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал - лекцiйна аудиторiя |       1,0      |        -     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Фойє (кулуари)                   |       0,3      |       0,6    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Естрада                          |       0,3      |       0,2    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Радiовузол, дикторська           |       0,08     |       0,08   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Комора меблiв                    |       0,02     |       0,02   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Конференц-зал мiсткiстю          |                |              |

|    до 150 мiсць:                |                |              |

|- з пюпiтрами бiля крiсел        |                |       1,25   |

|- без пюпiтрiв                   |                |       1,1    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Конференц-зал мiсткiстю бiльше   |                |              |

|    150 мiсць:                   |                |              |

|- з пюпiтрами бiля крiсел        |                |        1,1   |

|- без пюпiтрiв                   |                |        1,0   |

-------------------------------------------------------------------

 

     Планування та обладнання примiщень актового залу повиннi забе-зпечувати можливiсть проведення конференцiй, зборiв, концертiв, де-

монстрування фiльмiв  та  iнших  форм  культурно-просвiтницької  та

клубної роботи. Необхiднiсть влаштування кабiн синхронного перекла-

ду визначається завданням на проектування.

 

     3.74 Глибина естради (до стацiонарно встановленого  кiноекранаабо до задньої стiнки естради) - не менше 6 м, для сiльських  одно-

комплектних шкiл - не менше 4 м. Перевищення рiвня пiдлоги  естради

над рiвнем пiдлоги залу повинно складати:

     - для початкових шкiл - не бiльше 0,6 м;

     - для iнших навчальних закладiв - 0,75-0,9 м.

 

     При естрадi передбачаються артистичнi (не менше двох примiщеньпо 12 м2), костюмернi (для зберiгання i видачi костюмiв - не  менше

12 м2), санiтарнi вузли, iнвентарна.

 

     3.75 Склад та площi клубних примiщень  визначаються  завданнямна проектування. Рекомендований перелiк примiщень для студiйно-гур-

ткових занять в загальноосвiтнiх школах наведений в додатку 6.

 

     3.76 Склад та площi клубних примiщень вищих навчальних  закла-дiв культури та мистецтва, де цi примiщення є навчальними, розрахо-

вуються за навчальним планом i визначаються завданням на проектува-

ння.

 

                                              С.22 ДБН В.2.2-3-97 

     Примiщення громадського харчування

 

     3.77 В усiх навчальних закладах повиннi передбачатися  їдальнiта буфети. Необхiднiсть iнших типiв пiдприємств громадського харчу-

вання i вимоги щодо їх проектування визначаються завданням на прое-

ктування.

 

     3.78 Кiлькiсть мiсць в обiднiх залах їдалень визначається зрозрахунку:

     - у загальноосвiтнiх та професiйних навчальних закладах -

       1 мiсце на 3-х учнiв;

     - у вищих навчальних закладах - 1 мiсце на 5 вiдвiдувачiв кож-

       ного контингенту (студентiв, професорсько-викладацького

       складу, наукових спiвробiтникiв, аспiрантiв, обслуговуючого

       персоналу та iн.);

     - в iнститутах пiдвищення квалiфiкацiї (з врахуванням буфетiв)

       - 1 мiсце на 4 вiдвiдувачiв (слухачiв i спiвробiтникiв).

 

     3.79 Площу обiднього залу (без роздавальної) належить прийматина одне мiсце не менше, м2:

     - в їдальнях загальноосвiтнiх навчальних закладiв - 1,0;

     - в їдальнях професiйних навчальних закладiв - 1,3;

     - в їдальнях вищих навчальних закладiв - 1,6;

     - в кафе-автоматах, в буфетах та iнших спецiалiзованих пiдпри-

       ємствах швидкого обслуговування - 1,2.

 

     3.80 Склад та площi виробничих, складських та адмiнiстративнихпримiщень пiдприємств громадського харчування визначаються  завдан-

ням на проектування в залежностi вiд форми виробництва (на  сирови-

нi, на напiвфабрикатах та iн.).

     В загальноосвiтнiх школах та профтехучилищах масового будiвни-

цтва належить передбачати, як правило, їдальнi на сировинi. При на-

явностi фабрики-заготiвельної допускається проектувати  їдальню  на

напiвфабрикатах.

     Примiтка. Рекомендований склад примiщень їдальнi  на  сировинi

для загальноосвiтнiх шкiл наведено в додатку 7.

 

     3.81 При їдальнях та буфетах передбачаються умивальники, кiль-кiсть яких визначається з розрахунку не менше нiж  один  умивальник

на:


     - 40 мiсць в обiдньому залi загальноосвiтнiх шкiл;

     - ЗО мiсць в обiдньому залi професiйних училищ та вищих

       навчальних закладiв.

 

     3.82 Їдальнi професiйних та вищих навчальних закладiв проекту-ються у складi громадсько-побутових блокiв, прибудованих до  навча-

льних корпусiв або зв'язаних з ними теплими переходами.

     Великi їдальнi вищих навчальних закладiв допускається виносити

в окремi будинки на вiдстань не бiльше 500 м вiд навчальних та нав-

чально-виробничих примiщень.

     Їдальнi мiсткiстю не бiльше 50 мiсць, а також їдальнi навчаль-

них закладiв, якi реконструюються, можуть проектуватися вбудованими

в навчальнi корпуси.

 

     3.83 В їдальнях кооперованих та зблокованих навчальних компле-ксiв автономнi обiднi зали чи окремi зони визначаються за норматив-

ними вимогами до їдалень вiдповiдних навчальних закладiв,  що  вхо-

дять до комплексу.

     Типи пiдприємств громадського харчування в житловiй зонi  нав-

 

                                              С.23 ДБН В.2.2-3-97 

чального закладу визначаються завданням на проектування.

 

     Примiщення медичного обслуговування 

     3.84 В кожному навчальному закладi необхiдно передбачати  при-

мiщення медичного обслуговування згiдно з таблицею 12.

 

 Таблиця 12-------------------------------------------------------------------

|                    Примiщення            | Площа (не менше), м2 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Терапевтичний кабiнет*                    |          16          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Процедурна                                |         10+8         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Фiзiотерапевтичний кабiнет                |          18          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнет зубного лiкаря                    |          16          |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кiмната психофiзiологiчного розвантаження |          18          |

-------------------------------------------------------------------

 * Одна iз сторiн примiщення повинна бути не меншою 5,8 м (для

   перевiрки зору).

 

     Склад та площi додаткових примiщень оздоровчого пункту  визна-чаються завданням на проектування. При профтехучилищах та вищих на-

вчальних закладах рекомендується передбачати  санаторiй-профiлакто-

рiй, а в навчальних комплексах та вищих навчальних закладах на 8000

студентiв i бiльше - полiклiнiку, якi проектуються за  спецiальними

нормативними документами.

 

     В сiльськiй мiсцевостi склад примiщень медичного обслуговуван-ня учнiв встановлюється завданням на проектування.

 

     Адмiнiстративно-службовi примiщення 

     3.85 Площi адмiнiстративно-службових примiщень навчальних зак-

ладiв належить приймати за таблицею IЗ.

 

  Таблиця 1З-------------------------------------------------------------------

|                     Примiщення          |  Площа (не менше), м2 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети:                                |                       |

|- директора (ректора)                    |           24          |

|- заступника директора (проректора)      |           18          |

|- завiдуючого вiддiленням (кафедрою)     |           16          |

|Приймальна                               |           16          |

|Навчальна частина                        |           18          |

|Зал вченої ради                          |          100          |

|Викладацькi (вчительська)                |           36          |

|Методичний кабiнет                       |           36          |

|Кiмната вiдпочинку та психофiзiологiчного|           74          |

|розвантаження викладачiв                 |                       |

|Канцелярiя                               |           12          |

|Бухгалтерiя з касою                      |           18          |

|Архiв                                    |           24          |

|Ротаторна                                |           18          |

|Експедицiя                               |           12          |

-------------------------------------------------------------------

                                              С.24 ДБН В.2.2-3-97

 

     Склад адмiнiстративно-службових примiщень визначається завдан-ням на проектування на пiдставi штатного розкладу.

 

     3.86 Сумарну площу адмiнiстративно-службових примiщень в проф-техучилищах належить приймати за таблицею 14.

 

 Таблиця 14-------------------------------------------------------------------

|         Примiщення       |Площа на одного учня (не менше), м2,  |

|                          |     при мiсткостi (число учнiв)      |

|                          |--------------------------------------|

|                          |до 400|бiльше 400 до 800|бiльше 800   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Адмiнiстративно-службовi  |  0,8 |        0,7      |    0,6      |

|Те саме для вiддiлень i   |      |                 |             |

|    фiлiалiв              |  0,2 |        0,15     |     -       |

-------------------------------------------------------------------

 

     3.87 Сумарна площа адмiнiстративно-службових примiщень (ректо-рат, навчальна  частина,  адмiнiстративно-господарське  управлiння,

деканати, загальнофакультетськi адмiнiстративнi пiдроздiли та  iн.)

у вищих навчальних закладах та iнститутах  пiдвищення  квалiфiкацiї

не повинна бути меншою показникiв, що наведенi в таблицi 15.

 

 Таблиця 15--------------------------------------------------------------------

|     Вищi навчальнi заклади      |      Iнститути підвищення      |

|                                 |          кваліфікації          |

|------------------------------------------------------------------|

|Розрахун- |Площа адмiнiстративно-|Розрахун-|Площа адмiнiстративно-|

|ковий кон-|службових примiщень   |ковий ко-|службових примiщень   |

|тингент   |(не менше),м2,на одно-|нтингент |(не менше),м2,на одно-|

|студентів |го студента           |слухачiв |го слухача            |

|------------------------------------------------------------------|

|До 1000   |         1            | До 300  |           1,2        |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше    |                      |Більше   |                      |

|1000      |         0,9          |300      |           1,0        |

|до 2000   |                      |до 400   |                      |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше    |         0,8          |Бiльше   |           0,9        |

|2000      |                      |400      |                      |

|до 4000   |                      |до 600   |                      |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше    |         0,7          |Більше   |           0,8        |

|4000      |                      |600      |                      |

|до 6000   |                      |до 1000  |                      |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше    |         0,6          |                                |

|6000      |                      |                                |

|до 10000  |                      | Більше              0,7        |

|---------------------------------| 10000                          |

|Бiльше    |         0,5          |                                |

|10000     |                      |                                |

--------------------------------------------------------------------

 

                                              С.25 ДБН В.2.2-3-97 

            Допомiжнi та пiдсобнi примiщення

 

     3.88 Площi вестибюлей, гардеробiв, рекреацiйних  примiщень,  атакож кiлькiсть санiтарних приладiв у вбиральнях та  душових  нале-

жить приймати за таблицею 16.

 

Таблиця 16------------------------------------------------------------------------

|                    |Одиниця  |Площа   |Кiлькiсть санiтарних приладiв |

| Примiщення         |вимiру   |(не мен-|                              |

|                    |         |ше), м2 |                              |

|----------------------------------------------------------------------|

|Вестибюль           |1 мiсце  | 0,25   |                              |

|                    |         |        |                              |

|Гардероб (площа за  |         |        |                              |

|бар'єром):          |         |        |                              |

|- у школах          |  -"-    | 0,2    |                              |

|- у профтехучилищах |  -"-    | 0,15   |                              |

|  щах та вищих нав- |         |        |                              |

|  чальних закладах  |         |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Рекреацiйнi         |         |        |                              |

|примiщення:         |         |        |                              |

|- у школах для учнiв|         |        |                              |

|  1- 4-х класiв     |1 учень  | 2,0    |                              |

|  5- 9-х класiв     |  -"-    | 1,5    |                              |

| 10-11-х класiв     |  -"-    | 1,0    |                              |

|                    |         |        |                              |

|- у профтехучилищах |  -"-    | 1,0    |                              |

|                    |         |        |                              |

|- у вищих навчальних|1 студент| 0,5    |                              |

|  закладах, iнститу-|(слухач) |        |                              |

|  тах пiдвищення    |         |        |                              |

|  квалiфiкацiї      |         |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Санiтарнi вузли в   |         |        |                              |

|школах для учнiв:   |         |        |                              |

|- 1-х класiв        |1 учень  | 0,65   |1 туалет для хлопцiв та 1 туа-|

|                    |         |        |лет для дiвчат на 2 класи з   |

|                    |         |        |розрахунку: 1 eнiтаз на 6 уч- |

|                    |         |        |нiв, 1 умивальник та 1 ногоми-|

|                    |         |        |йка на 12 учнiв               |

|                    |         |        |                              |

|- 2-11-х класiв     |  -"-    | 0,20   |1 унiтаз на 20 дiвчат, 1 унi- |

|                    |         |        |таз i 1 giсуар на 40 хлопцiв; |

|                    |         |        |1 умивальник на ЗО учнiв      |

|                    |         |        |                              |

|- туалети та душовi |1 санiтар|        |1 унiтаз, 1 умивальник,       |

|  для персоналу     |ний вузол|        |1 душова сiтка                |

|  їдальні           |1 душова |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Санiтарнi вузли в   |1 учень, |0,25/0,2|1 унiтаз на ЗО жiнок, 1 унiтаз|

|профтехучилищах i   |студент  |        |i 1 пiсуар на 40 чоловiкiв,   |

|вищих навчальних    |         |        |1 умивальник на 2 унiтази, але|

|закладах            |         |        |не менше 1                    |

------------------------------------------------------------------------

                                              Закінчення таблиці слідує

 

                                                   С.26 ДБН В.2.2-3-97 Закінчення таблиці 16

------------------------------------------------------------------------

|                    |Одиниця  |Площа   |Кiлькiсть санiтарних приладiв |

| Примiщення         |вимiру   |(не мен-|                              |

|                    |         |ше), м2 |                              |

|----------------------------------------------------------------------|

|Складськi примiщення, комори, примiщення прибирального iнвентаря:     |

|----------------------------------------------------------------------|

|- у загальноосвiт-  |         |        |                              |

|  нiх i професiйних |1 учень  |0,12    |                              |

|  навчальних        |         |        |                              |

|  закладах          |         |        |                              |

|- у вищих навчальних|         |        |                              |

|  закладах,інститу- |1 студент|0,06    |                              |

|  тах пiдвищення    |(слухач) |        |                              |

|  квалiфiкацiї      |         |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Примiщення для збе- |         |        |                              |

|рiгання домашнього  |         |        |                              |

|та робочого одягу в |1 робоче |0,5     |                              |

|блоцi навчально-ви- |місце    |        |                              |

|робничих майстерень |         |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Душовi в блоцi нав- |  -      | -      |1 душова сiтка на 15 чоловiк, |

|чально-виробничих   |         |        |1 умивальник на ЗО чоловiк    |

|майстерень          |         |        |                              |

|                    |         |        |                              |

|Побутова кiмната-   |Примi-   |18      |                              |

|роздягальня технi-  |щення    |        |                              |

|чного персоналу з   |         |        |                              |

|душовою кабіною     |         |        |                              |

------------------------------------------------------------------------

 

    3.89 Вестибюль, гардероб та санiтарнi вузли  розраховуються  накiлькiсть учнiв (студентiв, слухачiв), адмiнiстративно-викладацький

склад та службовий персонал, що знаходяться в будинку. Спiввiдноше-

ння чоловiкiв та жiнок встановлюється завданням на  проектування  в

залежностi вiд специфiки навчального закладу.

 

     3.90 Гардеробнi для учнiв (студентiв, слухачiв)  влаштовуютьсяокремо вiд гардеробної для викладачiв та персоналу.

 

     3.91 У середнiх загальноосвiтнiх навчальних закладах може  пе-редбачатись окремий вхiд в будинок (з вестибюлем та гардеробом) для

учнiв початкових 1-4-х класiв.

     Допускається передбачати вiдокремлений вестибюль з  гардеробом

для 1-х класiв i розмiщувати верхнiй одяг учнiв у прикласних  вбу-

дованих шафових секцiях в рекреацiї (з розрахунку  5  гачкiв  на  1

пог.м вiшалки) з дотриманням санiтарно-гiгiєнiчних вимог та  норма-

тивних площ примiщень.

 

     3.92 Входи в туалети та умивальнi для учнiв (студентiв, слуха-чiв) не допускається передбачати з сходових  клiток  i  розмiщувати

безпосередньо проти входiв до навчальних примiщень, їдальнi, медпу-

нкту. В складi кожного санiтарного вузла слiд видiляти  туалет  для

викладачiв з одним унiтазом, пiсуаром та умивальником.

     При кожному жiночому туалетi слiд передбачати кабiну особистої

гiгiєни (гiгiєнiчний душ, 1 унiтаз, I умивальник) iз  розрахунку  1

гiгiєнiчний душ на 100 жiнок, в спальних корпусах шкiл-iнтернатiв -

на кожнi 70 дiвчат.

                                                   С.27 ДБН В.2.2-3-97

 

     3.93 Унiтази в туалетах для учнiв початкової школи повиннi бу-ти вiдокремленi перегородками-екранами заввишки  не  менше  1,75  м

(вiд пiдлоги), що не досягають  пiдлоги  на  0,1  м.  Розмiр  кабiн

приймається 0,8 х 1 м.

     Прохiд мiж кабiнами туалетiв  i  протилежною  стiною  належить

приймати не менше, м:

     - при вiдсутностi пiсуарiв - 1,1;

     - при наявностi пiсуарiв   - 1,8.

 

     Висота встановлення раковин умивальникiв над пiдлогою  повинна

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15