страница3/15
Дата22.08.2019
Размер2.07 Mb.

Державнi будiвельнi норми україни


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


 

 Закінчення таблиці 4

--------------------------------------------------------------------

|                                                    | Площа на    |

|                                                    | одного учня,|

|                      Примiщення                    | студента,   |

|                                                    | слухача (не |

|                                                    | менше), м2  |

|------------------------------------------------------------------|

|Аудиторії на число місць:                           |             |

|-  6-8                                              |    3        |

|- 12-15                                             |    2,5      |

|- 25                                                |    2,2      |

|- 50-75                                             |    1,5      |

|- 75-100                                            |    1,3      |

|- 100-150                                           |    1,2      |

|- 150-350                                           |    1,1      |

|- більше 350                                        |    1,0      |

|------------------------------------------------------------------|

|Аудиторії на 50-150 місць із спеціальним обладнаггям|    1,8      |

|та влаштуванням зворотного зв'язку                  |             |

--------------------------------------------------------------------

 *  На половину або третину навчальної групи.

 ** На одне робоче місце біля дисплею.

 

Примітка 1. Склад та площі спальних ігрових приміщень (зон) для 1-хкласів шкіл встановлюються завданням на проектування з урахуванням

санітарно-гігієничних нормативних вимог.

 

Примітка 2. Площі приміщень наведені із розрахунку наповнюваностінавчальної групи 25 учнів (студентів). При меншій наповнюваності

навчальної групи питомі показники збільшуються (встановлюються

завданням на проектування). При наповнюваності  навчальної групи

в загальноосвітніх школах 30 учнів допускається площу класних при-

міщень, універсальних навчальних кабінетів загальноосвітнього цик-

лу приймати в розрахунку 2 м2, а лабораторій з природничих наук -

2,4 м2 на 1 учня.

 

Примітка 3. Площа навчальних приміщень, що не наведені у таблиці 4,встановлюються завданням на проектування.

 

     3.44 Вимоги до розташування обладнання та умов видимості у на-вчальних приміщеннях слід приймати за додатком 3.

 

     3.45 Вікна класів,  навчальних  кабінетів  та  лабораторій  недопускається розміщувати над вікнами кухні і басейну.

     3.46 В аудиторіях з амфітеатром при наявності демонстраційного

столу підлога від класної дошки до другого ряду місць повинна  бути

горизонтальною.

     В лекційних аудиторіях до 75 місць включно допускається влаш-

тування горизонтальної підолги всього приміщення.

 

     3.47 Площу препараторських при навчальних приміщеннях належитьприймати за таблицею 5. Препараторська повинна мати виходи в навча-

льне приміщення і в коридор.

 

                                              С.15 ДБН В.2.2-3-97Таблиця 5

------------------------------------------------------------------

|                Примiщення               | Площа (не менше), м2 |

|----------------------------------------------------------------|

|Препараторська (лаборантська) при навча- |                      |

|льних кабiнетах i лабораторiях           |          16          |

|----------------------------------------------------------------|

|Препараторська при лекцiйних аудиторiях з|                      |

|кiлькiстю мiсць:                         |                      |

|- до 100                                 |          18          |

|- вiд 100 до 150                         |          36          |

|- на 200 i бiльше                        |          72          |

|----------------------------------------------------------------|

|Препараторська при хiмiчних та фiзичних  |                      |

|аудиторiях з кiлькiстю мiсць:            |                      |

|- до 200                                 |          70          |

|- вiд 200 до 300 включно                 |         108          |

|- на 300 i бiльше                        |         144          |

------------------------------------------------------------------

     Примiтка. При влаштуваннi в препараторськiй кабiн синхронного

перекладу площа препараторських визначається завданням на проекту-

вання з розрахунку 3,5 м2 на кожну кабiну.

 

     3.48 Зали дипломного проектування в вищих навчальних  закладахповиннi розраховуватись на одночасне обслуговування 50%, а для спе-

цiальностей живопис, скульптура, архiтектура, дизайн - 100% диплом-

никiв. Зали дипломного проектування слiд проектувати не бiльше  нiж

на 50 мiсць, для спецiальностей живопис,  скульптура,  архiтектура,

дизайн - не бiльше 12 мiсць.

 

     3.49 Архiви для зберiгання курсових та дипломних проектiв слiдпередбачати пощею не менше 18 м, у вищих навчальних закладах  архi-

тектурного та художнього профiлю - 36 м .

 

     3.50 Лабораторiї i кабiнети технiчного та спецiального циклу звеликогабаритним  обладнанням  у  професiйних  навчальних  закладах

допускається розташовувати в блоцi навчально-виробничих майстерень.

 

     3.51 Площi навчальних кабiнетiв та лабораторiй з великогабари-тним i середньорозмiрним обладнанням належить приймати за таблицею 6.

 

Таблиця 6-------------------------------------------------------------------

|         Примiщення        | Мiсткiсть, мiсць | Площа на 1 учня, |

|                           |                  |студента, слухача |

|                           |                  |  (не менше), м2  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети з великогабаритним|                  |                  |

|обладнанням (деталi та     |         25       |                  |

|вузли машин) за гiрничими, |                  |                  |

|будiвельними професiями    |                  |                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети-лабораторiї з се- |                  |                  |

|редньорозмiрним обладнанням|                  |                  |

|(стенди, лабораторнi столи)|         25       |         10       |

|за гiрничими, транспортни- |                  |                  |

|ми, металургiйними профе-  |                  |                  |

|сiями                      |                  |                  |

-------------------------------------------------------------------

                                         Закінчення таблиці слідує

 

                                              С.16 ДБН В.2.2-3-97 Закінчення таблиці 6

-------------------------------------------------------------------

|         Примiщення        | Мiсткiсть, мiсць | Площа на 1 учня, |

|                           |                  |студента, слухача |

|                           |                  |  (не менше), м2  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї з середньороз- |                  |                  |

|мiрним обладнанням (стенди,|         12       |          9       |

|установки) за гiрничими,   |                  |                  |

|транспортними, металургiй- |                  |                  |

|ними професiями            |                  |                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети-лабораторiї-майс- |                  |                  |

|тернi по сiльськогосподар- |         12       |         17       |

|ських машинах, автомобiлях |                  |                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї з великогабари-|                  |                  |

|тним обладнанням (деталi,  |         12       |         3О       |

|вузли гiрничих, будiвельних|                  |                  |

|машин)                     |                  |                  |

-------------------------------------------------------------------

     Примiтка.  Рекомендована  глибина  примiщень  не  менше  9  м.

Допускається коректування площ примiщень  в  залежностi  вiд  видiв

прийнятого навчально-технологiчного обладнання i форм занять.

 

     3.52 Навчально-науковi та  науково-дослiднi  пiдроздiли  вищихнавчальних закладiв та iнститутiв пiдвищення квалiфiкацiї визначаю-

ться завданням на проектування з врахуванням нормативних  вимог  до

науково-дослiдних закладiв.

 

     3.53 Склад та площi науково-дослiдних пiдроздiлiв  i  iнформа-цiйно-обчислювальних центрiв вищих навчальних закладiв визначаються

завданням на проектування.

 

     Навчально-виробничi примiщення 

     3.54 При проектуваннi навчально-виробничих примiщень, навчаль-

них теплиць i т.iн., крiм цих норм, необхiдно  дотримуватись  вимог

вiдповiдних нормативних документiв  з  технологiчного  проектування

виробничих будинкiв з урахуванням вимог навчального процесу та  са-

нiтарно-гiгiєнiчних норм i правил (додаток 8, п. 10).

 

     3.55 Площi примiщень навчальних та навчально-виробничих  майс-терень визначаються за таблицею 7.

 

                                              С.17 ДБН В.2.2-3-97 

     Таблиця 7

--------------------------------------------------------------------

|                                   |Кiлькiсть учнiв|Площа на 1    |

|          Майстернi                |  (не бiльше)  |учня, студента|

|                                   |               |(не менше), м2|

|------------------------------------------------------------------|

|А. В загальноосвiтнiх школах       |               |              |

|------------------------------------------------------------------|

|Ручної працi для учнiв початкових  |               |              |

|класiв                             |       25      |      3,6     |

|------------------------------------------------------------------|

|Для учнiв 5-9-х класiв:            |               |              |

|- з обробки металу                 |       15      |      6       |

|- з обробки деревини               |       -"-     |      6       |

|- комбiнована (з обробки металу та |               |              |

|  деревини)                        |       -"-     |      7       |

|- електротехнiчних робiт           |       -"-     |      6       |

|------------------------------------------------------------------|

|3 обслуговуючих видiв працi:       |               |              |

|- з обробки тканин                 |       15      |      5       |

|- з кулiнарiї                      |       -"-     |      4,5     |

|------------------------------------------------------------------|

|Б. В мiжшкiльних навчально-виробни-|               |              |

|   чих комбiнатах, профтехуч[1]или-  |               |              |

|   щах, вищих навчальних закладах  |               |              |

|   загальнослюсарної пiдготовки    |       12      |      6       |

|------------------------------------------------------------------|

|Слюсарно-iнструментальна, слюсарно-|               |              |

|складальна (вузлове складання),    |       12      |      7,5     |

|електромонтажна                    |               |              |

|------------------------------------------------------------------|

|Слюсарно-складальна (загальне скла-|               |              |

|дання)                             |       12      |      8,2     |

|------------------------------------------------------------------|

|Механiчна (токарна, фрезерувальна) |       12      |     12,0     |

|------------------------------------------------------------------|

|Електрогазозварювальна             |       12      |     12,5     |

--------------------------------------------------------------------

     Примiтка. При майстернi обробки з деревини передбачається при-

мiщення розпилювальної розмiрами не менше 12 х 3 м.

 

     Площi допомiжних примiщень при навчально-виробничих майстерняхприймаються згiдно з завданням на проектування. Рекомендованi площi

пiдсобних примiщень при шкiльних майстернях наведенi в додатку 4.

 

     3.56 В навчально-виробничих майстернях з великогабаритним  об-ладнанням необхiдно передбачати бiля робочого  мiсця  майстра  зону

колективного iнструктажу з демонстрацiйним  обладнанням  i  мiсцями

для учнiв загальною площею з розрахунку не менше 1,5 м на 1 учня.

 

     Фiзкультурно-спортивнi примiщення 

     3.57 Сумарну площу фiзкультурно-спортивних залiв в  навчальних

закладах (без врахування допомiжних примiщень та басейну)  належить

приймати за таблицею 8.

 

                                              С.18 ДБН В.2.2-3-97 

 Таблиця 8

--------------------------------------------------------------------

|                                  |Площа фiзкультурно-спортивних  |

|           Навчальнi заклади      |залiв на одного учня, студента,|

|                                  |    слухача (не менше), м2     |

|------------------------------------------------------------------|

|Загальноосвiтнi навчальнi заклади |             1,0               |

|------------------------------------------------------------------|

|Профтехучилища                    |             1,1               |

|------------------------------------------------------------------|

|Вищi навчальнi заклади:           |                               |

|- до 4000 студентiв               |             1,1               |

|- бiльше 4000 студентiв           |           0,8-1,0             |

|------------------------------------------------------------------|

|Iнститути пiдвищення квалiфiкацiї |             0,2               |

--------------------------------------------------------------------

     Примiтка. Вказанi норми не розповсюджуються на навчальнi  зак-

лади спортивного профiлю, склад та площi примiщень яких визначають-

ся завданням на проектування.

 

     3.58 Типи та розмiри фiзкультурно-спортивних залiв, допомiжнихпримiщень при залах належить приймати за завданням на  проектування

згiдно з нормативними вимогами до спортивних споруд. При влаштуван-

нi в навчальному закладi тiльки одного фiзкультурно-спортивного за-

лу його розмiри  приймаються  не  менше  24  х  12м  незалежно  вiд

загальної кiлькостi учнiв. Орiєнтовний склад  шкiльних  фiзкультур-

но-спортивних залiв наведений у додатку 5.

 

     3.59 При фiзкультурно-спортивних залах передбачаються снаряднi(не менше 16 м2), кабiнети iнструкторiв фiзвиховання з розрахунку

2,5 м2 на працiвника (але не менше 9 м2 кожний), роздягальнi (не мен-

ше двох на кожну навчальну групу, що займається в залi) з розрахун-

ку не менше 1,2 м2 на одне мiсце для переодягання та 0,27 м2 - для

зберiгання домашнього одягу. При цьому площi роздягальних,  душових

та туалетiв слiд розраховувати на подвiйну кiлькiсть перебуваючих у

залi.

     При окремо розташованих корпусах фiзкультурно-спортивних залiвта басейнiв передбачається вестибюль з гардеробом iз розрахунку 0,4

м на подвiйну кiлькiсть одночасно перебуваючих в спортивних  примi-

щеннях та 100% вiдвiдувачiв, а також кабiнет медичного обслуговува-

ння (не менше 10 м2).

     У фiзкультурно-спортивних блоках допускається  обладнання  ла-

зень сухого жару (саун) згiдно з  вимогами  нормативних  документiв

(додаток 8, п.3).

 

     3.60 Для оздоровчих цiлей в навчальних закладах належить пере-дбачати тренажерний зал або зону з тренажерним обладнанням у фiзку-

льтурно-спортивному залi з розрахунку не менше 6 м2 на одну людину в

залi (в рахунок загальної площi фiзкультурно-спортивних залiв).

 

     3.61 Допускається об'єднання фiзкультурно-спортивних залiв ви-щих навчальних закладiв в єдиний зал-манеж, який трансформується.

 

     3.62 Необхiднiсть влаштування  навчального  тиру,  плавальногобасейну, легкоатлетичного манежу в навчальному закладi або на групу

навчальних закладiв, їх розмiри i кiлькiсть встановлюються  завдан-

ням на проектування.

 

     3.63 Плавальнi басейни для навчальних закладiв належить проек-тувати з розмiрами вапни не менше 25 х 8,5 м. Для  загальноосвiтнiх

                                              С.19 ДБН В.2.2-3-97

 

шкiл допускається додатково передбачати басейн з  ванною  розмiрами10х6м завглибшки вiд 0,6  до  0,8  м  для  навчання  дiтей  плаванню

(допускається довiльна форма навчальних ванн у планi).

     У IV в клiматичнiй зонi  допускається  проектування  вiдкритих

навчальних басейнiв з пiдiгрiвом води.

 

     3.64 Необхiднiсть влаштування додаткових фiзкультурно-спортив-них споруд в житловiй зонi навчальних закладiв визначається завдан-

ням на проектування.

 

     Бiблiотеки 

     3.65 Сумарну площу примiщень  бiблiотеки  навчальних  закладiв

належить приймати за таблицею 9.

 

 Таблиця 9--------------------------------------------------------------------

|             Навчальнi заклади   |Площа бiблiотеки на одного учня,|

|                                 |студента, слухача (не менше), м2|

|------------------------------------------------------------------|

|Загальноосвiтнi навчальнi заклади|                0,3             |

|------------------------------------------------------------------|

|Спецiалiзованi школи (лiцеї,     |                                |

|гiмназiї та iн.)                 |                1,0             |

|------------------------------------------------------------------|

|Професiйно-технiчнi навчальнi    |                                |

|заклади                          |                0,8             |

|------------------------------------------------------------------|

|Вищi навчальнi заклади:          |                                |

|- технiчного профiлю             |                1,2             |

|- гуманiтарного та медичного     |                                |

|  профiлю                        |                1,3             |

|- культури                       |                2,3             |

--------------------------------------------------------------------

 

     3.66 Бiблiотеки вищих навчальних закладiв слiд проектувати ви-ходячи з розрахунку обслуговування 100% розрахункової кiлькостi уч-

нiв, слухачiв iз врахуванням додаткового обслуговування 30% кiлько-

стi студентiв вечiрнiх форм навчання, 100% аспiрантiв очного вiддi-

лення та наукових працiвникiв.

 

     3.67 Бiблiотеки загальноосвiтнiх i професiйних навчальних зак-ладiв повиннi включати:

     - примiщення абонементу з каталогом;

     - читальний зал з зоною iндивiдуальної роботи, аудiо- i вiде-

       оматерiалами з розрахунку не менше 2,4 м на одне читацьке

       мiсце;

     - фонд вiдкритого доступу з розрахунку не менше 5 м2 на одну

       тисячу одиниць книжкового фонду;

     - книгосховище з розрахунку не менше нiж 2,5 м2 на одну тисячу

       одиниць зберiгання;

     - кiмнату зберiгання вiдеоматерiалiв;

     - робочу кiмнату з розрахунку не менше 6 м2 на одне робоче

       мiсце.

 

     Обсяг книжкового фонду, кiлькiсть читацьких мiсць  приймаєтьсяза завданням на проектування.

 

     3.68 При бiблiотеках вищих навчальних  закладiв  у  залежностiвiд мiсцевих умов можуть бути органiзованi фiлiї  при  факультетах,

                                              С.20 ДБН В.2.2-3-97

 

кафедрах, наукових пiдроздiлах, гуртожитках. Обсяг загального фондубiблiотеки та фiлiй, кiлькiсть читацьких мiсць, склад та площа при-

мiщень визначаються завданням на проектування.

 

     3.69 Бiблiотеки навчальних закладiв повиннi мати службовi вхо-ди. Влаштування проходу через примiщення бiблiотеки до iнших примi-

щень не допускається. Антресолi в читальних залах повиннi  мати  не

менше двох евакуацiйних виходiв.

 

     Клубно-видовищнi примiщення 

     3.70 При проектуваннi клубно-видовищних  примiщень  навчальних

закладiв необхiдно враховувати нормативнi вимоги до будинкiв  куль-

турно-видовищного призначення та закладiв дозвiлля.

 

     3.71 До складу клубно-видовищних  примiщень  входять:  актовийзал з естрадою, артистичнi, конференц-зали, фойє-танцювальний  зал,

клубнi  примiщення,  студiї  естетичного  виховання,  кiноапаратна,

складськi примiщення, туалети.

 

     3.72 Мiсткiсть актових залiв  в  навчальних  закладах  повиннаскладати не менше:

     - у початкових школах (1-4-й класи) - 1/2 контингенту учнiв;

     - у загальноосвiтнiх навчальних закладах II-III ступенiв

       (5-11-й класи) та профтехучилищах - 1/З контингенту учнiв

       (в сiльськiй мiсцевостi - 1/2 контингенту учнiв).

 

     У вищих навчальних закладах кiлькiсть мiсць  в  актових  залахналежить приймати в залежностi вiд розрахункової кiлькостi  студен-

тiв за таблицею 10.

 

Таблиця 10-------------------------------------------------------------------

|                         |    Розрахуyкова кiлькiсть студентiв   |

|                         |---------------------------------------|

|       Примiщення        |До 2000|До 4000|До 6000|До 8000|10000 і|

|                         |       |       |       |       |бiльше |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал              |  700  |   900 |  1100 |  1300 | 1500  |

-------------------------------------------------------------------

 

     У навчальних комплексах мiсткiсть актового  залу  визначаєтьсяумовами кооперованого використання i повинна бути не меншою мiстко-

стi, необхiдної за розрахунком для найбiльшого навчального закладу,

що входить до комплексу.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15