страница2/15
Дата22.08.2019
Размер2.07 Mb.

Державнi будiвельнi норми україни


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

з iншими громадськими будинками  (фiзкультурно-спортивнi,  культур-

но-видовищнi, для дозвiлля) допускається за узгодженням iз  санепi-

демслужбою об'єднувати однорiднi за  призначенням  групи  примiщень

для спiльного використання, не погiршуючи умов проведення  навчаль-

ного процесу та не ускладнюючи режиму експлуатацiї будинку. В  коо-

перованих блоках необхiдно передбачати окремi вестибюльнi групи.

 

     3.11 Поверховiсть будинкiв належить приймати:     - не бiльше 3-х поверхiв - загальноосвiтнiх навчальних закла-

       дiв (у значних i найзначнiших мiстах, крiм районiв з сейсмi-

       чнiстю 7-8 балiв, допускається будiвництво 4-поверхових бу-

       динкiв шкiл);

     - не бiльше 4-х поверхiв - профтехучилищ.

 

     Навчальнi корпуси вищих навчальних закладiв та iнститутiв пiд-вищення квалiфiкацiї слiд передбачати висотою вiд рiвня землi, виз-

наченою бiля входу в будинок, до пiдлоги останнього поверху не  бi-

льше 26,5 м.

     При мiстобудiвному обгрунтуваннi та узгодженнi з  територiаль-

ними органами державного пожежного нагляду допускається  збiльшення

поверховостi будинкiв.

 

     3.12 В навчальних корпусах заввишки бiльше 4-х поверхiв  нале-жить передбачати пасажирськi лiфти. Вантажнi лiфти необхiдно проек-

тувати у вiдповiдностi з технологiчними вимогами.

     Спецiальнi лiфти для користування iнвалiдами на крiслах-коляс-

ках проектуються в будинках заввишки в 2 та  бiльше  поверхiв,  якi

передбачають вiдвiдування дiтьми i  дорослими  з  порушенням  опор-

но-рухового апарату.

 

     3.13 Висоту поверхiв навчальних примiщень загальнотеоретичногопрофiлю вiд пiдлоги до пiдлоги наступного поверху належить приймати

не менше 3,6 м.

     Висоту  поверхiв,  на  яких  розмiщуються  лекцiйнi   потоковi

аудиторiї мiсткiстю вiд 50 мiсць i бiльше, головнi вестибюлi i  за-

льнi рекреацiї, лабораторiї обчислювальної технiки,  лабораторiї  i

майстернi з великогабаритним устаткуванням, а також  актових  залiв

та фiзкультурно-спортивних споруд належить приймати за  технологiч-

ними, гiгiєнiчними та архiтектурно-композицiйними вимогами, але  не

менше 4,2 м.

 

     3.14 Висоту пiдвiконної частини зовнiшнiх стiн навчальних, на-вчально-лабораторних i навчальновиробничих примiщень  вiд  поверхнi

пiдлоги належить приймати не менше 80 см.

 

     3.15 Навчальнi, навчально-виробничi i навчально-допомiжнi при-мiщення навчальних закладiв понинi розташовуватись, як  правило,  в

надземних поверхах.

     В пiдземних поверхах  допускається  розмiщувати  книгосховища,

навчальнi тири, комори, крiм примiщень з легкозаймистими  речовина-

ми, iнженерно-технiчнi примiщення.

     В цокольних поверхах (пiдлога яких розташована не нижче 0,5  м

                                                С.8 ДБН В.2.2-3-97

вiд планувальної вiдмiтки тротуару або вимощення) допускається роз-

мiщувати тi самi примiщення, що й у пiдземних поверхах, а також на-

вчально-виробничi майстернi i лабораторiї з важким i великогабарит-

ним устаткуванням (без влаштування пiдвалу пiд ними), басейни, сау-

ни, фiзкультурно-спортивнi i актовi зали, фойє, дискотеки, танцюва-

льнi зали, їдальнi,  вестибюлi,  гардеробнi,  душовi,  роздягальнi,

вмивальнi та iншi примiщення згiдно з додатком 8, п. 3.

 

     Природне освiтлення 

     3.16 Природне освiтленя  примiщень  навчальних  закладiв  слiд

проектувати з урахуванням вимог вiдповiдних нормативних  документiв

(додаток 8, п. 14).

     Органiзацiя свiтлових отворiв, розташування обладнання та меб-

лiв в навчальних  примiщеннях  повиннi  забезпечувати  лiвостороннє

природне освiтлення робочих мiсць учнiв або змiшане (верхнє з  бiч-

ним лiвостороннiм). Вимоги до освiтлення навчально-виробничих майс-

терень, необхiднiсть влаштування мiсцевого освiтлення робочих мiсць

визначаються завданням на проектування згiдно з  технологiчними  та

санiтарно-гiгiєнiчними нормативами. Допускається у  потокових  лек-

цiйних аудиторiях та кабiнетах курсового i дипломного проектування,

навчально-виробничих майстернях i лабораторiях  з  великогабаритним

обладнанням передбачати тiльки верхнє природне освiтлення.

 

     3.17 Природне освiтлення навчальних примiщень з вiдеомонiтора-ми повинно вiдповiдати вимогам спецiальних  нормативних  документiв

(додаток 8, п. 17).

 

Таблиця 1                Орiєнтацiя вiкон шкiльних будинкiв

 

------------------------------------------------------------------------------|                       | Орiєнтацiя вiкон для розрахункових географiчних    |

|  Приміщення           |              поясів північної широти               |

|                       |----------------------------------------------------|

|                       |   iвнiчнiше 48о пн.ш.     |      45-48о пн.ш.      |

|                       |----------------------------------------------------|

|                       | оптимальна  | допустима   | оптимальна | допустима |

|----------------------------------------------------------------------------|

|1.Класи та класи-iгровi|Пд, Сх, Пд-Сх|Не бiльше 25%|  Пд, Пд-Сх |Будь-яка,  |

|                       |             |  Пд-Зх, Зх  |            |крім       |

|                       |             |             |            |Зх, Пд-Зх  |

|----------------------------------------------------------------------------|

|2.Кабiнети та лаборато-|Пд, Сх, Пд-Сх|Не бiльше 50%|Пд, Сх,     |Будь-яка,  |

|  рії (крiм вказаних в |             |    на iншi  |  Пд-Сх     |крiм       |

|  п.п.3,4даної таблицi)|             |    сторони  |            |Зх, Пд-Зх  |

|----------------------------------------------------------------------------|

|3.Кабiнети iнформатики |Пн, Пн-Сх,   |Будь-яка,    |Пн, Пн-Сх,  |Будь-яка,  |

|  та обчислювальної те-|Пн-Зх        |крім Пд-Сх   |Пн-Зх       |крім       |

|  хнiки, образотворчих |             |i Пд-Зх      |            |Зх, Пд-Зх  |

|  мистецтв, креслення  |             |             |            |           |

|----------------------------------------------------------------------------|

|4.Лабораторiя бiології,|     Пд      |Пд-Сх, Пд-Зх,|    Пд      |Сх, Пд-Сх, |

|  гуртковi юнатів      |             |Сх, Зх       |            |Пд-Зх, Зх  |

|----------------------------------------------------------------------------|

|5.Спальнi примiщення   |             |             |            |Будь-яка,  |

|                       |     Сх      |Будь-яка,    |    Сх      |крім Пн,але|

|                       |             |крiм Пн      |            |не бiльше  |

|                       |             |             |            |40% на     |

|                       |             |             |            |Пд-Зх, Зх  |

------------------------------------------------------------------------------

                                                С.9 ДБН В.2.2-3-97

 

     3.18 При недостатностi нормативного природного освiтлення нав-чальних примiщень (пов'язанiй з клiматичними умовами) необхiдно пе-

редбачати додаткове штучне освiтлення.

 

     3.19 Орiєнтацiю вiкон навчальних примiщень  шкiльних  будинкiвслiд приймати згiдно з таблицею 1.

 

     3.20 Орiєнтацiю свiтлових отворiв в кабiнетах i залах  диплом-ного та курсового проектування, креслення i малювання слiд  прийма-

ти, як правило, на пiвнiч, пiвнiч-схiд i пiвнiч-захiд, а в навчаль-

них примiщеннях з персональними ЕОМ - на пiвнiч i  пiвнiч-схiд.  За

iншої орiєнтацiї слiд затосовувати засоби сонцезахисту.

 

     3.21   Необхiдно   передбачати   сонцезахиснi   пристрої   приорiєнтацiї вiкон: для районiв України пiвнiчнiше 48o пн.ш. - на се-

ктори горизонту 90-160o i  200-275o;  для  районiв  України  45-48o

пн.ш. - на сектор горизонту 75-285o. Сонцезахиснi пристрої  повиннi

виконуватись iз негорючих матерiалiв.

 

     3.22 Допускається проектувати без природного освiтлення актовiзали, конференц-зали, кiнолекцiйнi потоковi аудиторiї, кулуари, га-

рдеробнi, книгосховища, санiтарнi вузли (крiм туалетiв при навчаль-

них секцiях шкiл, шкiл-iнтернатiв та  профтехучилищ),  снаряднi  та

роздягальнi при фiзкультурно-спортивних залах i басейнах, радiовуз-

ли, кiноапаратнi, лабораторiї фотодруку, стрiлецькi тири, кiмна-

ти для зберiгання навчальної зброї, комори, iнвентарнi,  холодильнi

камери при кухнi, примiщення для персоналу їдалень (гардеробна, бi-

лизняна, санiтарнi вузли та душовi).

 

     3.23 Природне освiтлення коридорiв необхiдно передбачати згiд-но з вимогами нормативних документiв (додаток 8, пп.3; 14).

 

     3.24 У будинках шкiл для свiтлопрозорого заповнення дверей  тафрамуг (у дверях, перегородках та стiнах) для додаткового освiтлен-

ня необхiдно використовувати травмобезпечне або армоване  скло.  На

засклених дверях з двох бокiв повиннi передбачатися  захиснi  грати

на висоту не менше 1,2 м.

 

     Протипожежнi вимоги 

     3.25 При проектуваннi навчальних закладiв необхiдно враховува-

ти вимоги пожежної безпеки, викладенi у вiдповiдних нормативних до-

кументах (додаток 8, п.п. 3; 4; 5).

 

     3.26 Розмiщення виходiв iз будинкiв та сходових клiток, макси-мальнi розмiри сходових маршiв за пожежними вимогами, а також  роз-

мiщення та влаштування аудиторiй, актових та фiзкультурноспортивних

залiв повиннi вiдповiдати вимогам вiдповiдних нормативних  докумен-

тiв (додаток 8, п.3).

 

     3.27 Найбiльшу кiлькiсть мiсць та допустиму кiлькiсть поверхiвв залежностi вiд ступеня вогнестiйкостi  будинкiв  загальноосвiтнiх

шкiл та навчальних корпусiв шкiл-iнтернатiв слiд приймати за табли-

цею 2.

 

                                                С.10 ДБН В.2.2-3-97 

Таблиця 2

--------------------------------------------------------------------

|Кiлькiсть учнiв чи мiсць|Ступiнь вогнестiйкостi|Кiлькiсть поверхiв|

|                        |      у будинку       |      будинку     |

|------------------------------------------------------------------|

|         До 270         |       ІІІа, V        |        1         |

|                        |        ІV            |        2         |

|         До 350         |       ІІІб           |        2         |

|         До 1600        |       ІІІ            |        3         |

|      Не нормується     |       І,ІІІ          |        4*        |

--------------------------------------------------------------------

 * У значних i найзначнiших мiстах, крiм сейсмiчних районiв

 

     3.28 Iз актового залу повинно бути не менше 2-х  виходiв.  Привлаштуваннi амфiтеатру в актовому залi чи лекцiйнiй аудиторiї, пер-

ший та останнiй ряди мiсць та евакуацiйнi виходи в яких розташованi

на рiвнях рiзних поверхiв, розрахунок шляхiв евакуацiї слiд  прово-

дити виходячи з необхiдностi евакуацiї 2/3 глядачiв на  нижнiй  по-

верх та I/З глядачiв на верхнiй поверх.

     Допускається передбачати один евакуацiйний вихiд  з  балкону,

мiсткiсть якого не перевищує 50  мiсць.  Евакуацiя  глядачiв, що

знаходяться на балконi, не повинна здiйснюватись через зал.

 

     3.29 Навчальнi секцiї 1-х класiв необхiдно розташовувати не ви-ще 2-го поверху та при наявностi спальних примiщень  вiдокремлювати

вiд iнших навчальних секцiй протипожежними перегородками  1-го  ти-

пу. На 4-му поверсi будинкiв шкiл допускається розмiщувати не бiль-

ше 25% навчальних примiщень.

 

     3.30 Перекриття над пiдвальними примiщеннями будинкiв шкiл IIIбIV, V ступенiв вогнестiйкостi повинно бути протипожежним 3-го типу.

 

     3.31 При розрахунку ширини шляхiв  евакуацiї  найбiльша  кiль-кiсть людей, що одночасно перебувають на поверсi в будинку  загаль-

ноосвiтнiх шкiл та шкiл-iнтернатiв, повинна визначатись, виходячи з

мiсткостi навчальних примiщень, примiщень для трудового навчання, а

також фiзкультурно-спортивного та актового залiв, що знаходяться на

даному поверсi.

 

     3.32 Ширина дверей виходiв з примiщень, в яких одночасно  можезнаходитись бiльше 15 учнiв, повинна бути не меншою 0,9 м.

 

     3.33 Вiдстань по коридору вiд дверей найбiльш вiддалених  при-мiщень (крiм вбиралень, умивалень, душових та  iнших  обслуговуючих

примiщень) до виходу назовнi або на сходову клiтку у будинках зага-

льноосвiтнiх шкiл, професiйних та вищих навчальних закладiв повинна

бути не бiльшою вказаної в таблицi 3.

 

                                                С.11 ДБН В.2.2-3-97 

Таблиця З

----------------------------------------------------------------------------

|                            | Вiдстань, м, при щiльностi людського потоку |

|                            | потоку при евакуацiї бiльше 2 до 3 люд/м2 * |

|        При евакуацiї       |---------------------------------------------|

|                            |     Для будинкiв навчальних закладiв зi     |

|                            |          ступенем вогнестiйкостi            |

|                            |---------------------------------------------|

|                            |   І-ІІІ   |   ІІІб, IV   |   ІІІа, IVа, V   |

|--------------------------------------------------------------------------|

|А.3 примiщень, розташованих |           |              |                  |

|  мiж сходовими клiтками або|     50    |       35     |        25        |

|  виходами назовнi          |           |              |                  |

|--------------------------------------------------------------------------|

|Б.Iз примiщень з виходами у |     25    |       15     |        10        |

|  тупиковий коридор або хол |           |              |                  |

----------------------------------------------------------------------------

 * Вiдношення числа евакуйованих з примiщень до площi шляху евакуацiї.

 

     Примiтка. Загальна мiсткiсть примiщень, що виходять у  тупико-вий коридор або хол будинкiв загальноосвiтнiх шкiл, професiйних  та

вищих навчальних закладiв І-ІІІ ступеня вогнестiйкостi заввишки  не

бiльше чотирьох поверхiв, повинна бути не бiльшою нiж 125  чоловiк.

При цьому вiдстань вiд дверей найбiльш вiддалених примiщень до  ви-

ходу у найбiльш вiддалену сходову клiтку повинна  бути  не  бiльшою

нiж 100 м.

 

     3.34 Ширину коридорiв на поверхах,  де  знаходяться  навчальнiпримiщення, а також переходiв мiж корпусами  належить  приймати  не

менше 2,2 м. Ширина iнших коридорiв повинна бути не  менше  1,4  м.

     Ширина рекреацiйних  примiщень  при  однобiчному  розташуваннi

примiщень кабiнетiв i лабораторiй повинна прийматися не  менше  2,8

м, ширина рекреацiйних примiщень, якi прилягають до кабiнетiв i ла-

бораторiй з двобiчним  розташуванням  та  до  навчальних  примiщень

1-4-х класiв шкiл - не менше 3,5 м.

 

     3.35 Навчальнi примiщення, що входять до складу  будинку  мiс-ткiстю бiльше 50 чоловiк або багатофункцiонального комплексу навча-

льних закладiв спiльно з дитячими дошкiльними та iншими громадськи-

ми закладами, житлом персоналу або гуртожитками, необхiдно вiдокре-

млювати вiд житла та примiщень iнших закладiв протипожежними  пере-

городками 1-го типу та перекриттями 3-го типу з влаштуванням  окре-

мого виходу назовнi.

     Перегородки та перекриття, що вiдокремлюють житловi примiщення

вiд шкiльних, повиннi мати межу вогнестiйкостi не  менше  нiж  0,75

год.

     Ступiнь вогнестiйкостi будинкiв слiд приймати за загальною кi-лькiстю мiсць у будинку, а при влаштуваннi протипожежної стiни  мiж

навчальним закладом та iншими громадськими установами - за кiлькiс-

тю мiсць у кожнiй частинi будинку.

 

     3.36 До будинкiв шкiл та навчальних  корпусiв  шкiл-iнтернатiвIII, IIIа, IIIб, IV та V ступенiв вогнестiйкостi спальнi корпуси

розташовувати впритул не допускається.

 

     3.37 В школах-iнтернатах спальнi примiщення необхiдно розмiщу-вати в блоках або частинах будинку, вiдокремлених вiд iнших  примi-

щень протипожежними стiнами.

 

                                              С.12 ДБН В.2.2-3-97 

     3.38 Із майстернi з обробки деревини та комбiнованої майстернi

з обробки металу та деревини необхiдно передбачати додатковий вихiд

безпосередньо назовнi з утепленим тамбуром або через окремий  кори-

дор, у який вiдсутнi виходи iз класiв, навчальних кабiнетiв та  ла-

бораторiй.

 

     3.39 Поручнi та огорожi на поверхах на шляхах евакуацiї у шко-лах та навчальних корпусах шкiл-iнтернатiв, де розташованi примiщен-

ня для 1-4-х класiв, повиннi вiдповiдати таким додатковим вимогам:

     - висота огорожi сходiв, якими користуються дiти, повинна бути

       1,5 м з поручнем на висотi 0,8 м;

     - в огорожi сходiв вертикальнi елементи повиннi мати просвiт

       не бiльше нiж 0,1 м (горизонтальне членування в огорожi,

       крiм поручня, не допускається);

     - висота огорожi ганкiв, що розмiщенi на рiвнi 0,45 м i бiльше

       вiд землi, повинна бути не менше 0,8 м та обладнуватись

       поручнем.

 

     3.40 Зовнiшнi вiдкритi сходи не  допускається  використовуватияк другий евакуацiйний вихiд з другого  i  вище  поверхiв  будинкiв

шкiл та шкiл-iнтернатiв.

 

     3.41 Розташування  в  основних  будинках  навчальних  закладiвскладських примiщень для зберiгання легкозаймистих та горючих мате-

рiалiв не допускається.

 

     3.42 3 груп примiщень, розташованих у пiдвальному або  цоколь-ному поверсi будинкiв шкiл та спальних корпусiв, необхiдно передба-

чати не менше двох евакуацiйних виходiв безпосередньо назовнi.  Для

цих груп примiщень допускається влаштування виходiв на  1-й  поверх

через окремi сходовi клiтки, не зв'язанi з  внутрiшнiми  вiдкритими

сходами та загальними сходовими клiтками.

 

     Навчальнi примiщення 

     3.43 Площi навчальних примiщень визначаються  за  розрахунком,

виходячи з призначення примiщень, наповнюваностi  груп  при  рiзних

видах навчальних занять та питомих показникiв  розрахункової  площi

на одного учня.

     Наповнюванiсть навчальних груп (пiдгруп) визначається  завдан-

ням на проектування в залежностi вiд видiв навчальних занять,  форм

i методiв навчання. Питомi показники площ основних навчальних  при-

мiщень належить приймати за таблицею 4.

 

                                              С.13 ДБН В.2.2-3-97 

Таблиця 4

 

--------------------------------------------------------------------|                                                    | Площа на    |

|                                                    | одного учня,|

|                      Примiщення                    | студента,   |

|                                                    | слухача (не |

|                                                    | менше), м2  |

|------------------------------------------------------------------|

|Класнi примiщення в школах                          |    2,4      |

|------------------------------------------------------------------|

|Унiверсальнi навчальнi кабiнети i спецiалiзованi ка-|             |

|бiнети загальноосвiтнього циклу (лiтератури, iсторiї|    2,4      |

|i суспiльнознавства, географiї, математики) в шко-  |             |

|лах, профтехучилищах                                |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Навчальнi кабiнети загальнотеоретичного профiлю в   |    2,4      |

|вищих навчальних закладах i iнститутах пiдвищення   |             |

|квалiфiкацiї                                        |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї з природничих наук (фiзики, хiмiї, бiо- |             |

|логiї), навчальнi кабiнети загальнотехнiчного профi-|    2,8      |

|лю в школах, профтехучилищах, мiжшкiльних навчально-|             |

|виробничих комбiнатах                               |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї загальнотеоретичного профiлю в вищих на-|    4        |

|вчальних закладах та iнститутах пiдвищення квалiфi- |             |

|кацiї                                               |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лабораторiї професiйно-технiчного i спецiального    |             |

|профiлю:                                            |             |

|- в профтехучилищах                                 |    5        |

|- у вищих навчальних закладах та iнститутах пiдвищен|    6        |

|  ня квалiфiкацiї                                   |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Лiнгафоннi кабiнети                                 |    3,0*     |

|------------------------------------------------------------------|

|Кабінети інформатики та обчислювальної техніки      |    6**      |

|------------------------------------------------------------------|

|Кабінети креслення в загальноосвітніх навчальних за-|             |

|кладах і дипломатичного проектування в професійно-  |    2,8      |

|технічних навчальних закладах                       |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Креслярські зали, зали курсового та дипломного про- |             |

|ектування в вищих навчальних закладах:              |             |

|- технічних                                         |    3,6      |

|- архітектурних та художніх                         |    6*       |

|------------------------------------------------------------------|

|Зали малювання, живопису, скульптури                |    6*       |

|------------------------------------------------------------------|

|Театральні, музичні, репетиційні класи              |    6*       |

--------------------------------------------------------------------

                                          Закінчення таблиці слідує

 

                                              С.14 ДБН В.2.2-3-97

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15