страница13/14
Дата24.08.2019
Размер2.65 Mb.

Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Лук’янихіна О.А., Україна, Суми, СФ ХНУВС
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ
Метою викладання дисциплін економічного циклу є формування в студентів економічного мислення – здатності пізнання найбільш суттєвих рис і взаємозв’язків економічної дійсності та зіставлення своїх знань з реаліями підприємницької практики для визначення способів і методів господарсько-правового вирішення соціально-економічних та виробничих проблем.

Необхідність використання технічних засобів навчання (ТЗН) зумовлена значним ускладненням об’єктів навчання: неможливо продемонструвати складні соціально-економічні процеси та явища за допомогою лише крейди і дошки. Сучасні ТЗН дозволяють вийти за межі навчальної аудиторії; моделювати та імітувати будь-які ситуації.

Конфуцій стверджував: «Я чую – і забуваю. Я бачу – і запам’ятовую. Я дію – і розумію». Використання технічних засобів відбору, передання, перетворення і відображення інформації дозволяє механізувати й автоматизувати такі інтелектуальні процеси, як управління, проектування, дослідження і т. ін.

Застосування ТЗН та інформаційних технологій дає опору на наочне сприйняття матеріалу, дозволяє реалізувати диференційований підхід до студентів, сприяє кращому запам’ятовуванню матеріалу, оптимізації навчального процесу, підвищенню якості знань студентів і формуванню у них відповідних до фаху компетенцій.

Безперечно, чим більші вимоги висуваються до формування конкретних умінь студента, тим різноманітнішими та складнішими повинні бути засоби передавання та відображення інформації.

До ТЗН відносять: мультимедійний проектор та мультимедійну дошку, комп’ютери, спеціально створені дидактичні матеріали та посібники – електронні презентації, слайди, таблиці, графіки, відеозаписи, фільми тощо. У навчальний процес впроваджують нові мультимедійні технології: роботу з Інтернет-ресурсами, електронні підручники, електронні ілюстрації до лекцій та практичних занять, електронне тестування тощо. Набір використовуваних засобів залежить від змісту дисципліни та майстерності викладача, його досвіду та компетентності щодо використання сучасних технологій.

Підготовка лекції вимагає від викладача опрацювання доробок економістів-теоретиків та практиків, нормативно-правової бази, статистичного матеріалу, періодичної літератури, фінансової звітності підприємств тощо. Викладач повинен таким чином опрацювати матеріал, щоб надати його в доступному для сприйняття вигляді, але при цьому і не спростити до примітивізму.

Умови забезпечення високої цінності лекції, як вважає О.В. Аксьонова [1], можна поділити на дві групи чинників – підготовки до лекції та її проведення. Підготовка – це робота з економічною інформацією (інформація – повідомлення про щось; те, що дозволяє нам ліквідувати прогалини з певного питання).

Особливості видів інформації розглядають з погляду фактичної, оцінної та рекомендаційно-практичної інформації [1]. Усі види інформації взаємозалежні і мають певну навчальну функцію. Так, фактична інформація є навчальним матеріалом, інформацією до роздумів і дискусій. Оцінна економічна інформація – це аналіз нових наукових ідей, поглядів і концепцій. Вона допомагає студентам чітко визначити своє ставлення до проблеми, що розглядається. Рекомендаційно-практична пов’язана з викладенням конкретних прийомів, механізмів і принципів, які можуть забезпечити прийняття ефективних економічних рішень і досягнення вагомих результатів в економічній діяльності.

Крім того, використовується цифрова інформація, яка акумулює кількісну характеристику економічних явищ і проблем.

Безпосередньо використовуваною інформацією під час навчання може бути усна інформація (бесіда, доповідь, лекція, семінар) і друкована (газети, журнали, книги, плакати та інформація, що передається за допомогою технічних засобів мультимедійного проектора, радіо, телебачення, Інтернету тощо).

Майстерність викладача повинна виявитися в оптимальному поєднанні вербальних і невербальних методів, можливих видів інформації зі змістовним наповненням відповідно до теми, яка розглядається, і навчальних цілей.

Різноманітні засоби навчання, зокрема наочні посібники, дають можливість управляти навчальною ситуацією, створюють ефект фізичної та емоційної участі в процесі. Наочні посібники повідомляють про предмет і викладача, про те, що вже зроблено і що ми збираємося робити. Володіння навичками користування засобами навчання й їх ефективного застосовування є важливою складовою професійної компетентності фахівця й елементом професійної культури. Сучасні дидактичні посібники створюють величезні можливості регулювати швидкість і обсяги інформації, яка подається, повертатися до найважливішого й наголошувати на головному. Практика засвідчує, що студенти сприймають як основні ті матеріали, які показано за допомогою різноманітних дидактичних засобів.

Особливо важливим є наочне подання матеріалу дисципліни для студентів-іноземців, коли існує певний комунікаційний бар’єр між аудиторією і викладачем. Графіки, плакати, рисунки, подання даних у цифровому вигляді дозволяють зобразити економічні явища і процеси в доступній для розуміння формі, викликати певні асоціації і задіяти різні органи чуття. Загальним принципом застосування дидактичних засобів є рух від простого до складного.

На рис. 1 наведено класифікацію засобів наочності за способом зображення предмета вивчення в економіці [3]:

Вибір конкретних засобів навчання (наочності) залежить від багатьох факторів. Серед них – вид навчальної діяльності, зміст і обсяг теми, вимоги до рівнів засвоєння знань студентів, тривалість навчального заняття та його форма, наявність відповідних засобів і т. ін.

Так, під час лекційних занять у великих групах ефективним є використання проекторів, комп’ютерів, засобів відтворення й посилення звуку. На практичних заняттях з успіхом можна використовувати роздаткові матеріали (тексти, бланки документів, опис випадків чи ситуацій, умови завдань (задач), а також комп’ютерні прикладні програми («1С: Бухгалтерія»)).

Лекція як один зі словесних методів навчання передбачає усний виклад навчального матеріалу за короткий проміжок часу і характеризується значною ємністю та складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень.


С.С. Риженко пропонує практичні рекомендації для створення лекції-презентації:

  • слайди повинні містити тільки основні моменти лекції (визначення, схеми, анімаційні та відеофрагменти тощо). Пояснення до них лектор надає усно;

  • рисунки та схеми не повинні мати дрібних деталей або дальніх планів;

  • слід уникати текстових фрагментів, більших за 1–2 речення. Букви бажано вибирати розміром 24–32 пункти.

  • найбільш важливі слова виділяються напівжирним шрифтом чи курсивом;

  • на рівень сприйняття матеріалу великий вплив має кольорова гама слайда, тому необхідно вдумливо підбирати забарвлення тексту, фону та означень;

  • не бажано перевантажувати слайди різноманітними спецефектами (прокручування, розгортання, випливання тощо);

  • загальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20–25;

  • після апробації лекції треба обов’язково внести до неї корективи [4].Рис. 1. Засоби наочності за способом зображення предмета вивчення в економіці

Резюмуючи викладене, зазначимо, що використання ТЗН при викладанні економічних дисциплін є доцільним і необхідним. Воно є об’єктивним процесом, зумовленим такими чинниками: рівнем розвитку сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій; змістом дисциплін (наявністю економічної інформації і доцільністю її подання в наочній формі), специфікою фізіологічних характеристик сприйняття і запам’ятовуванням студентами інформації з різних джерел.


Список літератури


  1. Аксьонова О. А. Методика викладання економічних дисциплін : навчальний посібник // О. А. Аксьонова. – К. : КНЕУ, 2006. – 708с.

  2. Риженко С. С. Про досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі ВНЗ [Електронний ресурс] / С. С. Риженко // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2009. – № 3(11). – Режим доступу :

http:// www.ime.edu-ua.net/em.html. ISSN 2076-8184.

  1. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті [Електронний ресурс] / Г. О. Ковальчук. – Режим доступу :

http:// http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/760
Овчаренко Л.Г., Миракьян И.Г., Украина, г. Одесса, ОНПУ
КУРАТОРСТВО КАК ЧАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ
Тема данной статьи продиктована отсутствием необходимой научно-теоретической базы о роли и значении преподавателя неродного языка как куратора учебной группы на подготовительном факультете для иностранных граждан. Современный куратор учебной группы иностранных студентов не имеет научно обоснованных ориентиров воспитания в виде четко оформленных цели, содержания, приемов воздействия и т.п. Он может рассчитывать только на педагогическую интуицию и личностные качества, которые вряд ли можно считать единственными критериями эффективности учебно-воспитательного процесса.

Если рассматривать деятельность куратора как «процесс решения многообразных, разноплановых, следующих друг за другом профессиональных задач» [1, 354–357], где каждая задача связана с максимальным развитием умений и индивидуальных качеств студента в новых педагогических условиях, то можно все же сформулировать задачи для практического пользования.

К числу таких задач относятся:

- помощь иностранным студентам в адаптации к системе обучения; быту; социально-культурной среде; правилам внутреннего распорядка и традициям учебного заведения (подготовительного факультета);

- формирование коллектива группы через организацию совместной аудиторной и внеаудиторной деятельности в процессе меж-культурного общения студентов;

- поощрение толерантного взаимодействия иностранных студентов внутри и вне учебной группы, с окружающей средой путем формирования позитивных взаимоотношений (деловых, личностных, гуманистических);

- формирование у обучаемых такого «образа» страны носителей языка, который способствовал бы повышению мотивации изучения неродного языка и восприятию иных жизненных ценностей и ориентиров в условиях поликультурной коммуникации;

- профилактику дезадаптации студентов и связанных с ней различных форм отклонений от норм поведения;

- выполнение роли посредника между администрацией учебно-воспитательной системы и студентами группы, создание условий для адекватного реагирования на требования, с одной стороны, и запросы – с другой.

Каждая из выделенных нами педагогических задач была конкретизирована в «Социально-культурной адаптационной программе» (СКАП), «Перечне обязанностей куратора учебной группы», «Основных правилах обучения и поведения иностранных студентов», «Перечне видов организационных, научно-методических и культурно-воспитательных мероприятий», методических рекомендациях по организации и проведению внеаудиторных мероприятий и профориентационной работы с иностранными студентами, разработанных на подготовительном факультете для иностранных граждан ОНПУ.

Способствуя учебной и социально-культурной адаптации иностранных студентов посредством взаимодействия студентов в группе, формируя позитивные деловые, личностные и гуманистические отношения, куратор выполняет следующие функции:

-  аналитико-диагностическую: изучает национально-психологические и культурные особенности студентов группы с целью определения их социального статуса, предполагаемого лидерства, мотивированных потребностей;

-  организационно-коммуникативную: включает студентов в социальное пространство группы, факультета, университета, окружающей среды в целом, обеспечивающее освоение ими новой роли «студент»; способствует принятию требований и правил жизнедеятельности в новой социально-культурной среде, построению межличностных отношений с преподавательским составом и сотрудниками факультета и общежитий;

- координационно-профилактическую: обеспечивает коррекцию и профилактику отклонений от норм поведения, принятых в данной педагогической системе и стране обучения;

- планово-прогностическую: планирует, мотивирует деятельность группы и прогнозирует изменения в знаниях, умениях, личностных качествах студентов;

- рефлексивную: анализирует развитие взаимоотношений в группе и собственную роль; определяет перспективы с учетом факторов негативного и позитивного влияния на процесс становления группы и каждого студента в социально-профессиональной адаптации.

Куратор строит свою работу на индивидуальном подходе к обучаемым, опираясь на педагогические принципы систематичности и последовательности; планомерности в выборе содержания, форм и методов воздействия; креативности; комплексного видения развития студентов в процессе использования всех видов деятельности в организованном общении [2; 3; 4].

Современные условия обучения иностранных студентов отражаются на объективных требованиях к преподавателю-куратору, организующему этот процесс. Из обязательных компонентов профессиональной компетенции преподавателя-куратора следует выделить: владение современными технологиями обучения и воспитания; умение адаптировать их к конкретным условиям и формам организации деятельности студентов; гибкость в применении новых технологий в конкретной группе.

Поиски путей совершенствования воспитательного процесса привели сотрудников кафедры и кураторов учебных групп к активному внедрению личностно-ориентированной технологии (ЛОТ). В отличие от традиционной, где обучаемый выступает в качестве «сосуда, который следует наполнить», а содержание воспитания рассматривается как конечный результат, ЛОТ ориентирована на уже имеющийся социально-культурный опыт, моральные и психологические качества, жизненные ценности студентов. Это позволяет куратору при постановке воспитательных задач быть партнером, консультантом, который предлагает несколько вариантов решения проблемы, чтобы студент в новых условиях мог сделать выбор, соответствующий его собственному опыту и личностным качествам; формирует умения самостоятельно корректировать, оценивать собственное участие в деятельности, творчески осмысливая результат по отношению к поставленной преподавателем цели.

Исходя из концепции ЛОТ, на кафедре разработана методика обучения иностранных студентов кооперантным умениям [5, 104–107]. Обучение в сотрудничестве очень точно отвечает целям куратора по формированию взаимоотношений в группе, которые возникают в процессе совместной деятельности, так как предполагает позитивную взаимозависимость, персональную и коллективную ответственность, стимулирование общения, формирование социально-культурных навыков, коллективные действия.

Как показывает практика, использование куратором современных технологий (личностно-ориентированного обучения, педагогики сотрудничества, методики формирования кооперантных умений в учебное и внеучебное время) способствует успешности в формировании коммуникативных умений в межличностном общении, выработке навыков толерантного отношения к представителям иной культуры, а самое главное – удовлетворяет индивидуальные потребности студентов в признании собственной значимости, принадлежности к социальной общности.

Совершенно очевидно, что для эффективного формирования позитивных отношений в группе: деловых, основанных на общих для всей группы целей; личных, характеризующихся симпатией / антипатией; гуманистических, основанных на взаимопонимании и взаимоприятии – преподавателю-куратору необходимо, прежде всего, повышать уровень собственной поликультурной и коммуникативной компетентности. Поликультурная компетентность преподавателя-куратора выражается в его способностях в практической деятельности применять знания о национально-психологических, социокультурных особенностях иностранных студентов в практической деятельности. Коммуникативная компетентность характеризуется способностью куратора строить взаимоотношения с учетом национальных поведенческих стереотипов, оценивать речеповеденческую ситуацию не с личностных позиций, а в соответствии с традициями чужой культуры, педагогически ориентированно выстраивать свое поведение с учащимися, повышая степень доверия к себе, к своему мнению.

При организации взаимодействия иностранных студентов учебных групп, которое можно рассматривать как «…процесс взаимного влияния, воздействия объектов друг на друга», «…универсальную форму изменения состояний…» [6, 65], преподаватель-куратор опирается на педагогические принципы: добровольное участие в деятельности, ее социально-культурной направленности, опоры на инициативность и самодеятельность, четкой организации процесса, отраженной в целях, содержании, формах и методах деятельности с учетом личностных, национально-психологических особенностей студентов группы.

Таким образом, одной из основных задач куратора является организация взаимодействия студентов учебных групп в совместной деятельности на ПФ: учебно-познавательной, социально-культурной, спортивной, трудовой, развлекательной и т.п., поскольку развитие личностных качеств, усвоение социально-культурного опыта, расширение круга общения осуществляется именно в процессе деятельности.

Исходя из практического опыта, мы определили проблемы, решение которых, на наш взгляд, способствует эффективности взаимодействия куратора и студентов, что, в свою очередь, влияет на успешность адаптации иностранных учащихся. Их можно определить следующими императивами: «познавай других!», «познавай себя!», «ты – член коллектива!», «ты – будущий студент!», которые можно считать ключевыми во взаимодействии студентов, осуществляемом под влиянием и контролем преподавателя-куратора.

«Познавай других!» – куратор объективно информирует об особенностях учебно-воспитательного процесса на ПФ, о требованиях и трудностях, с которыми может столкнуться иностранный студент; о социально-бытовых и культурных особенностях страны обучения; о способах преодоления конфликтных ситуаций. «Познавай себя!» – куратор помогает студенту осознать свое место в коллективе; проявить свои личностные качества; научиться оценивать себя и других. «Ты – член коллектива!» – означает, что куратор не только разъясняет нормы взаимоотношений, но и формирует взаимоответственность, взаимоуважение, умение подчиняться требованиям коллектива и аргументировать свою позицию; развивает партнерские качества. «Ты – будущий студент!» – куратор развивает умения опираться на полученный опыт взаимодействия на практике, творчески подходить к любому виду деятельности, использовать полученные знания во всех сферах своей жизнедеятельности.

Как показывает практика, среди принципов взаимодействия куратора со студентами, способствующих успешной адаптации, можно выделить:

- заинтересованность в партнере как одно из решающих условий дальнейшего взаимодействия; ориентация на его социально-личностный опыт;

- общность ценностных ориентаций: единство целей и мотивов; одобрение способов достижения результатов;

- неформальное лидерство куратора как члена коллектива учебной группы;

- партнерство на основе взаимоуважения и доверия друг к другу.

Рассматривая адаптацию иностранных студентов как результат приспособления к требованиям новой педагогической системы; к социально-культурной среде обитания; к иным формам, методам и способам организации жизнедеятельности, к языку общения; к новому климату, физическим нагрузкам и т.п., мы пришли к выводу, что для эффективного адаптационного взаимодействия куратору необходимы определенные способности.Аттепционные способности позволяют концентрировать, оптимально распределять, организовывать внимание свое и студентов при взаимодействии: «Я слышу каждого из вас. Услышьте меня». Перцептивные способности дают возможность объективно воспринимать студента с позиций чужой культуры; сопереживать, понимая его состояние, сочувствовать; быть искренним и открытым; проявлять наблюдательность. Имажинативные способности особенно нужны куратору для педагогического прогнозирования и предвидения ситуации, промежуточного и конечного результатов воздействия и взаимодействия. Коммуникативно-экспрессивные способности выражаются в высоком уровне знания языка, его выразительно-эмоциональных возможностей, способов убеждения; во владении культурой общения; в умении использовать мимику, пантомиму для привлечения внимания. Суггестивные способности позволяют осуществлять волевое воздействие.

Задачу преподавателя-куратора можно считать выполненной, если в результате организованного взаимодействия у студентов наблюдаются: позитивная устойчивость настроения; соответствие нормам поведения в данной педагогической системе; уважение по отношению к преподавателям и обслуживающему персоналу, к членам коллектива; желание и стремление к сотрудничеству; проявление взаимопомощи, поддержки слабых, одобрения и доброжелательной критики и адекватного восприятия окружающего [7, 221–224].

Анализ педагогической деятельности преподавателей-кураторов ПФ позволяет сделать выводы, что основными факторами, влияющими на формирование позитивной устойчивой мотивации иностранных студентов в межкультурном коммуникативном взаимодействии, являются:

- обеспечение естественности общения за счет тщательного отбора содержания учебно-воспитательных материалов;

- возможность выбора собственных стратегий коммуникации в рамках предлагаемой речеповеденческой этики;

- обоснованный отбор форм деятельности коллектива учебной группы, позволяющих активизировать взаимодействие студентов в межкультурной коммуникации, проявить возможность и способности каждого (достичь успеха и самоутвердиться);

- обучение умениям оценки степени участия каждого члена группы и собственного в деятельности коллектива.

При правильной организации межкультурного взаимодействия иностранных обучаемых в учебной группе активизируются и более высокие мотивы, такие, как потребность в углубленном изучении культуры носителей языка и стран членов группы, в стремлении к самопознанию и самореализации в будущем; в самоутверждении в будущей профессии.


Список литературы


  1. Лысакова И. П. Профессиональная подготовка учителя РКИ как преподавателя межкультурной коммуникации / И. П. Лысакова // Мир русского слова и русское слово в мире : материалы ХІ Конгресса МАПРЯЛ. – Heron Press : Sofia, 2007. – Т. 6 (1). – 608 c.

  2. Потапов В. Е. Организация внеаудиторной работы в процессе преподавания русского языка студентам-филологам на этапе включенного обучения / В. Е. Потапов // Русский язык за рубежом. – 1987. – № 5. – С. 40–43.

  3. Чеботарев П. Г. Роль преподавателя: социально-психологический взгляд на его деятельность / П. Г. Чеботарев // Русский язык за рубежом. – 1982. – № 5. –
    С. 64–66.

  4. Молчановский В. В. Преподаватель русского языка как иностранного / В. В. Молчановский // Опыт системно-функционального анализа. – М., 1988.

  5. Богачева Т. А. Кооперантный подход к учебно-воспитательному процессу при обучении русскому языку как иностранному / Т. А. Богачева // Русистика и современность : материалы Х межд. научн.-практ. конф. – СПб. : Изд. дом «МИРС», 2007. – Т. 2. – 508 с.

  6. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – 11-е изд. –М. : Русский язык, 1977.

  7. Богачева Т. А. Проблема формирования мотивации межкультурной коммуникации у иностранных студентов подготовительного факультета / Богачева Т. А., Овчаренко Л. Г. // Мова: Наук-теор. часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт, 2011. – № 16. – С. 221–224.Пляцук Л.В., Украина, г. Сумы, СумГУ
ПРЕПОДАВАНИЕ БИОЛОГИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА СТАДИИ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

В СУМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Довузовское обучение иностранных студентов в плане последующего обучения в украинских вузах играет огромную роль в адаптации к восприятию последующих курсов изучаемых дисциплин. При этом необходимо учитывать индивидуально-психологическое восприятие студентами новой системы общения, культуры коммуникации, религии, то есть новое социальное восприятие окружающего мира в целом [1]. Эти основные особенности жизни и обучения иностранных студентов должны определять и специфику организации учебного процесса. При формировании программы обучения и объема знаний в целом на кафедре прикладной экологии в курсе биологии и анатомии используется материал, который обеспечивает как фундаментальную основу, так и взаимосвязь со смежными дисциплинами, основываясь на их международной интеграции.

Учебные программы для будущих студентов-медиков базируются на медико-биологической основе, и при этом преподавание дисциплины направлено на формирование максимальной мотивации к обучению на факультете.

Одна из основных сложностей для студентов-иностранцев – это проблема изучения языка, на котором в последующем будет происходить обучение. При этом следует учитывать, что изучение языка предполагает многоцелевую направленность как инструмента, позволяющего целостно воспринять медико-биологическую науку.

Биология относится к дисциплинам, насыщенным сложными терминами, порой трудно запоминающейся неординарной лексикой, что и определяет особенности преподавания биологии для иностранных студентов [2].

Значительное место в обучении отводится практическим занятиям, которые ориентируют студента на профессиональную деятельность и формируют при этом уровень его компетенции в дисциплине, в частности биологии и анатомии, что в значительной степени определяет его языковые навыки применительно к конкретным целям и задачам речевого общения. Очень важно, чтобы студент рассматривал процесс обучения языку как этап профессиональной подготовки к овладению будущей специальностью [3].

В учебно-методический комплекс входят «Пособие по биологии», «Пособие по биологии для подготовки и тестирования студентов», словарь, составленный на языках студентов, представленных в аудитории, – арабском, английском, французском, турецком, русском и т.д. Решение поставленных задач определяется учебно-методическим обеспечением преподавания общей биологии на подготовительном отделении, которое включает разнообразные инновационные дидактические материалы, лекции, практические занятия, работу со словарями, компьютерные тренажеры.

Важной составной частью учебно-методического комплекса является учебная программа по общей биологии и анатомии, включающая шесть контролей, при этом учитывается медико-биологическая направленность обучения будущих студентов-медиков. Каждый контроль содержит цели и задачи блока, междисциплинарные связи, перечень знаний и навыков. Комплекс включает задания для самостоятельного изучения материала, вопросы для самопроверки.

Работа над созданием учебно-методического обеспечения дисциплины проводилась с учетом методического материала преподавания других дисциплин, изучаемых на подготовительном отделении, прежде всего русского языка как языка, на котором читаются другие дисциплины.

Такой подход способствует быстрой адаптации иностранных студентов к изучаемому предмету и, как следствие, более глубокому усвоению материала и формированию навыков, а также активному развитию речи как основе профессионального общения. Немаловажным фактором является системный подход к формированию заданий для самостоятельного изучения в виде домашнего задания. При этом необходимо широко использовать различные источники информации на языке преподавания (Интернет, телевидение и др.), что позволяет студентам не только получать новые знания, но и формировать речевые навыки.

Краткий анализ подходов к обучению иностранных студентов биологии на стадии довузовской подготовки позволяет выделить методические проблемы и определить способы их решения:  • формирование поэтапного подхода к освоению студентами русского языка и материала по общей биологии;

  • введение контролей (модулей) с максимальным использованием терминов и понятий по специальности;

  • определение структуры занятий в зависимости от задач изучаемой темы, а также возможностей использования дидактического материала (таблицы, схемы, рисунки, модель скелета человека);

  • формирование навыков получения информации из различных источников, что является дополнительным существенным фактором изучения языка.

Положительным, а возможно, и решающим, фактором обучения студентов является максимальное использование наглядного материала (скелет, муляж, плакат), что позволит максимально интенсифицировать учебный процесс. Такой подход к обучению биологии позволяет реализовать межпредметные связи на базе фундаментальных дисциплин – химии, физики, биологии, улучшить знания русского языка как языка будущего обучения в вузе.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14